Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou, Grecia (5 mai)

(Iconar: http://picasaweb.google.com/gavriilia)

Acesta se născu la 14 septembrie 1384 în Grecia. În copilărie murindu-i tatăl, fu crescut împreună cu cei şase fraţi ai săi de evlavioasa lui mamă care îl călăuzi prin cuvânt şi faptă pe calea dragostei de cele dumnezeieşti. La vârsta de 14 ani, cuprins de dorul celor înalte, părăsi casa părintească mergând la mănăstirea Buneivestiri a Maicii Domnului de pe Colina Neprihăniţilor.

Binesporind în toată nevoinţa cea plăcută lui Dumnezeu şi iubind mai presus decât toate smerenia, după o vreme, se învrednici a primi harul preoţiei.

Din rânduiala lui Dumnezeu, după 27 de nevoinţă, urâciunea prigonirii din partea turcilor ajunse şi în ţinutul unde smeritul slujitor la Domnului se ostenea mijlocind pentru întreaga lume. Aceştia prindeau pe toţi pe care îi aflau a fi creştini şi îi chinuiau fără milă. Aflându-l şi pe sfântul Efrem, prinseră a-l supune chinurilor, însă erau nedumiriţi de pacea pe care acesta o avea şi o răspândea. Cuprinşi de furie îl chinuiră îndelung între 14 septembrie 1425, ziua Înăţări Sfintei Cruci, şi 5 mai 1426.

În toată această vreme de cumplite chinuiri ale trupului său, sfântul pătimitor al Domnului petrecea cu îndelungă răbdare şi smerenie în inima sa dinaintea lui Dumnezeu precum făcuse în vremea slujirii în Sfântul Altar, a privegherilor de taină săvârşite în chilia sa şi a celorlalte osteneli călugăreşti.

În dimineaţa zilei de 5 mai 1426, sfântul Efrem îşi dădu sufletul în mânile lui Dumnezeu, umplând de bună mireasmă duhovnicească şi de nevăzută slavă întreg ţinutul.

După veacuri în care numai sânurile pământului mai ştiau de sfinţenia marelui mucenic al lui Dumnezeu, la 3 ianuarie 1965, se aflară cinstitele sale moaşte fiind aşezat cu multă evlavie în racla de unde nu încetează a săvârşi mulţime mare de minuni.

Zilele de pomenire ale sfântului sunt 5 mai (ziua fericitei sale adormiri, 1426) şi 3 ianuarie (ziua aflării cinstitelor sale moaşte, 1965).

+ * + * +

În sânurile pământului ai rămas ascuns vreme de mai multe veacuri, purtătorule de Dumnezeu, iar în anii din urmă te-ai arătat prin bunăvoirea Domnului, ca o comoară sfântă, părinte Efrem, îmbogăţindu-i cu harul tău pe cei care-I strigă lui Hristos: Aliluia! (din Acatistul Sfântului Mare Mucenic Efrem)

+ * + * +

 Din osteneala şi evlavia vrednice la laudă a credincioşilor, unde se pot afla şi Acatistul şi Paraclisul Sfântului Efrem

http://sfantul-mare-mucenic-efrem-cel-nou.blogspot.com/

+ * + * +

Din Slujba Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou (audio, limba greacă)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Published in: on 5 mai, 2011 at 08:26  Comments (3)  
Tags: , , , , , ,

Icoana Maicii Domnului Potirul nesecat (5 mai)

(Sursă: http://img.narodna.pravda.com.ua/images/doc/9/4/9441b-69659.jpeg)

Această icoană a Maicii Domnului a fost descoperită de în anul 1878 în Rusia. Un soldat batrân din Tula cuprins de patima beţiei, care îşi irosea întreaga pensie pentru aceasta, slăbindu-şi sănătatea trupului. Acesta ajunse să nu mai poată merge, însă pururea îşi împlinea patima sa de a bea peste măsură.

Într-una din nopţi, un bătrân cu chip de sfânt îi apăru în vis îndemnându-l să meargă la mănăstirea Serpukov a Maicii Domnului:

– Mergi la slujba săvârşită diaintea icoanei Maicii Domnului Potirul nesecat.

Pentru că nu avea vani şi nu putea merge pe picioarele sale, bărbatul nu dădu atenţie visului. Astfel, bătrânul îi apăru şi a doua şi a treia oară, din ce în ce mai aspru îndemnându-l să meargă să se închine dinaintea icoanei.

Înspăimântat de aceasta, bărbatul se puse a se târî după puterile sale, ajungând până în satul vecin unde înnoptă la o bătrână. După ce aceasta îi frecţionă picioarele şi începu să se simtă mai bine. În ziua următoare, îşi reluă drumul sprijinit de două bastoane, iar mai apoi de unul singur, până ajunse în cele din urmă la mănăstire.

Ajuns la mănăstire, acesta povesti visul său călugărilor de acolo, însă nici unul dintre ei nu auzise de ”Potirul nesecat”. În cele din urmă, unul dintre ei îşi aminti de o icoană în care era înfăţişat un potir. Cercetând-o, aflară pe spatele ei scris ”Potirul nesecat”. După săvârşirea de rugăciuni dinaintea icoanei, ţăranul se întoarse acasă izbăvit de neputinţa trupului şi tămăduit de patima beţiei.

Curând, vestea minunii se răspândi şi mulţi dintre cei chinuiţi de beţie veneau să se închine dinaintea icoanei, iar mai apoi veneau să mulţumească pentru tămăduirea primită. În fiecare duminică se săvârşeşte acatistul dinaintea icoanei
Maicii Domnului din mănăstirea Serpukov Vioţk pentru cei chinuiţi de patima beţiei.

Propovăduind, Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite prin icoana ta cea numită ”Potirul nesecat” te rugăm cu lacrimi: O, Preacurată, izbăveşte-ne pe toţi de patima băuturii fără de măsură a vinului, de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe noi, cei ce ne sârguim să-i cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (din Acatistul Maicii Domnului Potirul nesecat)

Acatistul Maicii Domnului Potirul nesecat  (text)

Acatistul Maicii Domnului Potirul nesecat  (video)

(Sursă: http://miriamturism.files.wordpress.com/2009/05/icoana-maicii-domnului-potirul-nesecat.jpg)


(Sursă: http://pravicon.com/images/icon/0210/0210001.jpg)

(Sursă: http://www.toaca.md/site/toaca.md/userfiles/2009_04/Potirul%20nesecat.JPG)

(Sursă: http://pravicon.com/images/icon/0210/0210004.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/icon/0210/0210003.jpg)

(Sursă: http://www.voznes.ru/images/galery/100104-07.jpg)

Published in: on 5 mai, 2011 at 07:30  Comments (1)  
Tags: , , ,

Sfântul Cuvios Irodion de la Mănăstirea Lainici, România (3 mai)

Icoana sfântului Irodion ce se află desupra raclei cu moaştele sale

Fotografie a sfântului Irodion din anul 1897

 Acesta se născu în 1821 în Bucureşti din părinţi evlavioşi care îi puseră numele Ioan. Încă din pruncie iubea slujbele Bisericii şi rugăciunea, fiind o fire retrasă şi căutând precum cerbul izvoarele cele curate să pătrundă tot mai adânc în tainele cele dumnezeieşti. După dorirea inimii sale,  Dumnezeu îi îndreptă paşii spre lavra Cernicăi pe atunci vatră de sporită vieţuire duhovnicească al cărei stareţ era Sfântul Ierarh de mai tarziu Calinic (pomenit la 11 aprilie).

Umplându-se de râvna de a sluji şi el lui Dumnezeu precum părinţii Cernicăi şi mai ales a sfântului stareţ Calinic, tânărul Ioan întră în obştea mănăstirii Cernica. Încă de la început, sub îndrumarea stareţului Calinic se arătă plin de râvnă, căci dormea numai trei-patru ore pe noapte, restul petrecând în rugăciuni şi metanii, era nelipsit la slujbele Bisericii unde stătea cu multă evlavie căci le socotea a fi pentru suflet precum aerul, toate ascultările le împlinea cu râvnă. Toţi îl iubeau pentru smerenia sa. În anul 1846 îmbrăcă haina monahală cu numele Irodion.

În 1850, când fu numit episcop al Râmnicului, sfântul ierarh Calinic luă cu sine câţiva vieţuitori ai obştii Cernicăi, printre care şi pe cuviosul părinte Irodion, iar mai apoi în 1853 primi harul preoţiei. După un an, fu numit de sfântul Calinic stareţ al schitului Lainici.

Pentru multa sa smerenie, sfântul aw învrednici de darul izgonirii duhurilor necurate, al tămăduirii şi al înainte vederii, căci pe mulţi bolnavi tămăduia prin rugăciunea sa şi multora le spunea gândurile cele de taină şi le vestea cele viitoare. Totdeauna arzând de dragostea lui Dumnezeu, ca o făclie în sfeşnic mângâia şi îi călăuzea pe călugări şi credincioşi în urcuşul duhovnicesc. Însuşi sfântului Calinic îi deveni duhovnic, căci lumina nu se putea ascunde sub obroc, pentru că îşi răspândea razele tot mai puternic şi îi copleşea pe toţi. Astfel, sfântul Calinic îl numi „Luceafărul de la Lainici”.

Petrecând ca duhovnic si egumen al schitului Lainici vreme de peste 35 de ani, în care răbdă cu credinţă neclintită şi smerenie ispite şi  prigoniri de tot felul şi se împodobi cu fapte bineplăcute lui Dumnezeu, se mută cu pace la cele veşnice la 3 mai 1900. De-a lungul vremii s-a încercat a scoate la iveală sfintele sale moaşte, însă abia în anul 2009 se aflară în sânul pământului nestricate, având culoare plăcută la vedere şi răspândind bună mireasmă, iar la 1 mai 2011 a fost proslăvit cu sfinţii de Biserica Ortodoxă Română.

Din biserica cea mare a Lainiciului, sfântul Irodion săvârşeşte multe minuni celor care i se închină cu credinţă. Unii credincioşi ne-au împărtăşit minuni ale sfântului Irodion săvârşite cu dânşii în chip neaşteptat.

Astfel Luceafărul de la Lainici străluceşte cu putere multă încălzind cu harul său pe toţi cei împovăraţi de suferinţe sufleteşti şi trupeşti.

+ * + * +

În suflet ai luat de la Hristos Dumnezeu a Duhului comoară, că te-ai vădit a fi casă Domnului, cu privegheri şi postiri curăţindu-te; şi ca un pom al Raiului te-ai făcut părinte, ajungând la odihna cea veşnică. (Din Canonul Sfântului Irodion ce se citeşte la Utrenie)

Astăzi este zi de praznic care adună toată obştea sihaştrilor la harul de sus la ospăţul Stăpânului, săvârşindu-ţi părinte Irodion mutarea ta la ceruri ca pe scară a virtuţilor.  (Din Canonul Sfântului Irodion ce se citeşte la Utrenie, clic aici pentru a o asculta)

Din slujba Sfântului Cuvios Irodion de la Mănăstirea Lainici (clic aici pentru a asculta)

Povestea aflării unui sfânt – Cuviosul Irodion de la Mănăstirea Lainici (video)

1, 2, 3

+ * + * +

 

Published in: on 2 mai, 2011 at 23:31  Comments (3)  
Tags: , , , , ,