Cuviosul Marcu Groparul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (29 decembrie)

Acesta din clipa în care intră în mănăstire se dărui fără cruţare de sine ostenelilor, căci cele mai multe ceasuri ale nopţii le petrecea în rugăciune, dând trupul său numai puţină odihnă, tot astfel gusta numai puţină mâncare şi apă, iar ziua, afundat în adâncul peşterii sale, avea ascultarea să sape morminte pentru călugării care treceau la Domnul.

Cuviosul părinte era smerit şi cumpătat, iar orice lucru de prisos ajuns în mâinile sale îl dăruia îndată săracilor. Voind să îşi sporească nevoinţele îşi puse pe sub hainele sale sărăcăcioase bucăţi grele de fier pe care le purtă până la fericita sa adormire.

Pentru viaţa sa aleasă, primi de la Dumnezeu darul de vorbi cu cei adormiţi ca şi cum ar fi fost vii, căci simplitatea şi sfinţenia sa sfărâmau legăturile morţii.

Astfel, săvârşind multe minuni şi încheindu-şi viaţa sa cea bineplăcută Domnului, plecă la cele de Sus, iar trupul său fu aşezat în mormântul pe care el însuţi şi-l săpase şi care deveni îndată izvor nesecat de minuni şi tămăduiri sufleteşti şi trupeşti. Tot acolo fură îngropate şi fiarele grele purtate de dânsul, precum şi crucea mare de bronz pe care o purtase la gât şi care se arătă a fi făcătoare de minuni.

+ * + * +

Din roada evlaviei vrednice de toată lauda pentru Sfântul Marcu Groparul

http://miriamturism.wordpress.com/2011/12/28/sf-marcu-groparul-lavra-pecerska-kiev-29-decembrie/  (clic aici)

+ * + * +

Viaţa şi minuni săvârşite de Sfântul Marcu Groparul pot fi aflate în

+ * + * +

(Sursă: http://miriamturism.files.wordpress.com/2011/12/sf-marcu-groparul-kiev-lavra-pecerska-001.jpg)

(Sursă: http://2.bp.blogspot.com/_oO4si60HBc8/TSxDr5f2kEI/AAAAAAAAG2U/wz1FVRixfH0/s1600/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA+%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.jpg)

(Sursă: http://www.kplavra.kiev.ua/img_site/6/big/pb_33_2.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1380/s1380003.jpg)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Marcu Groparul

(Sursă: http://wilstar.orthodox.ru/extimages/p_mark_bp.jpg)

Published in: on 28 decembrie, 2011 at 19:48  Comments (7)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, România (3 decembrie)

(Sursă: http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/279/files/pages/12.03%20Sf.%20%20Gheorghe%20de%20la%20Cernica-Icoane4.jpg)

Acesta se născu în anil 1730 într-o familie de binecredincioşi ardeleni din Săliştea Sibiului. Dorind din tinereţe a urma vieţuirii monahale şi neputându-şi împlini chemarea în Transilvania, din pricina persecuţiilor împotriva ortodoxiei şi a aşezămintelor monahale, trecu la vârsta de 19 ani în Ţara Românească une, după cum mărturisea biograful său cel dintâi, Protasie ieromonahul, întră în slujba unui arhiereu aflat în Bucureşti, mitropolitul grec Roşca.

Mai apoi, în anul 1750, plecă împreună cu părintele său duhovnicesc la Constantinopol şi apoi în Muntele Athos,  vieţuind la Mănăstirea Vatoped, unde deveni rasofor şi diacon, iar după moartea mitropolitului deveni ucenic al stareţului Paisie velicikovski, la schitul athonit Sfântul Ilie. Aici primi chipul îngeresc, devenind monah în anul 1752, prin mâna cuviosului Paisie însuşi, iar peste 2 ani fu hirotonit preot. În vremea petrecerii sale la Muntele Athos deprinse cu râvnă bucuriile vieţii de obşte întru Hristos, nevoindu-se cu smerenie şi ascultare în toate.

După câţiva ani, în anul 1763, îl însoţi pe marele stareţ, dimpreună cu ceilalţi 64 de ucenici, în Moldova, la Mănăstirea Dragomirna, unde se nevoi 12 ani la ieromonah, duhovnic şi econom al obştii care ajunse să aiba 350 de vieţuitori. În anul 1779, primind staretul Paisie sub ascultare şi Mănăstirea Neamţ, sfântul Gheorghe îl urmă la marea lavră nemţeană, unde mai petrecu încă 2 ani în obştea care număra acum ca la 700 de fraţi.

Dorind apoi să mai cerceteze o vreme Sfântul Munte şi luând binecuvântarea părintelui său duhovnicesc, porni pe drumul către Athos în anul 1781. Ajungând la Bucureşti, fu oprit în Ţara Românească de către mitropolitul Grigorie al II-lea (1760-1787) şi de către un vechi prieten, ieromonahul Macarie de la mitropolie, care, prin staruinţele sale, îl înduplecă să primească ascultarea de a înnoi viaţa la schitul Cernica, aflat în părăsire de peste 30 de ani. Păstorind cu jertfelnicie şi mult har, sfântul Gheorghe refăcu schitul şi viaţa duhovnicescă de aici, încât în 5 ani adună în jurul său o obşte de 103 ucenici.

Roadele cârmuirii sale din chinovia Cernicăi făcură ca, în anul 1793, mitropolitul Filaret al II-lea să-i dea în seamă şi Mănăstirea Căldăruşani, şi astfel le conduse pe amândouă din aprilie 1794 şi până la trecerea sa la Domnul în decembrie 1806, locuind, pe rând, în fiecare dintre ele. În ambele mănăstiri orândui nestrămutat viaţa de chinovie după tradiţia de la Sfântul Munte şi cea a sfântului Paisie şi după rânduiala întocmită de dânsul, punând mare preţ pe rugăciunile de obşte.

Sfârşitul vieţii sale îi sosi în anul 1806, la 3 decembrie, fiind mult plâns de cele 2 obşti de ucenici ai săi. Fu înmormântat la Mănăstirea Cernica, în faţa Bisericii Sfântului Lazăr, ridicată de dânsul în anul 1804.

+ * + * +

Mângâiere şi linişte sufletească reverşi în inimile credincioşilor, celor ce cinstesc cu dragoste pomenirea ta, Sfinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule, şi mulţumind lui Dumnezeu cântăm: Aliluia! (din Acatistul Sfântului)

+ * + * +

Troparul Sfântului Gheorghe de la Cernica (audio, clic aici)

Slujba Sfântului Gheorghe de la Cernica (audio, clic aici)

Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica (clic aici)

Din roada evlaviei şi ostenelii vrednice de laudă pentru sfinţii neamului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/138/sfinti_decembrie.html (clic aici)

Published in: on 3 decembrie, 2011 at 09:25  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Cuvios Sava de Storojevo, Zvenigorod, Rusia (3 decembrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1815/s1815006.jpg)

Nu ştim când şi unde se născu sfântul Sava, se cunoaşte numai că fu unul dintre primii ucenici ai sfântului cuvios Serghie de Radonej (pomenit la 5 iulie, 7 iulie şi 25 septembrie, al cărui chip poate fi aflat aici, clic).

Iubea înfrânarea şi privegherea, iar în faţa oamenilor trecea drept un nerod şi un neştiutor, deşi înţelepciunea sa stătea mult desupra celor ce se socoteau înţelepţi. Venea la biserică înaintea tuturor şi ieşea ultimul, iar din pricina umilinţei cu care stătea la slujbe adesea lăcrima, spre minunarea părinţilor din lavră.

În anul 1391, plecând la cele veşnice sfântul Serghie, egumenul lavrei, fu înlocuit de sfântul Nicon (pomenit la 17 noiembrie, al căru chip poate fi aflat aici, clic), însă acesta fiind iubitor de linişte, renunţă curând la egumenie şi se închise într-o chilie retrasă. Fraţii, văzându-se fără ocârmuitor, îl rugară stăruitor pe sfântul Sava, iar acesta se lăsă înduplecat, ocârmuind o vreme mănăstirea. Până când cneazul Iurii Dimitrievici Zvenigorodski, care devenise ucenic al sfântului Sava, din dorinţa de a-l avea mai aproape de dânsul îl rugă pe sfântul părinte să vină şi să se sălăşluiască în Zvenigorod. Iubitor de linişte şi împovărat de vrednicia de egumen, primi şi se sălăşlui în pustia de pe dealul Storojevo.

Ajungând pe deal, bucuros de frumuseţea naturii din preajmă, căzu dinaintea icoanei Maicii Domnului pe care o luase cu sine şi se rugă fierbinte cerând binecuvântarea Împărătesei Cerului pentru a se statornici acolo. Apoi, cu ajutorul cneazului ridică o biserică închinată Naşterii Maicii Domnului, făcându-şi o chilie mică la puţină depărtare de aceasta.

Curând, vestea despre dânsul se răspândi în împrejurimi, venind cu timpul mulţi căutători de linişte. Sfântul Sava îi primea cu dragoste pe toţi, fiindu-le pildă se smerenie şi osteneli călugăreşti. De pildă, obişnuia să care dânsul găleţile cu apă de la izvor pentru a-i deprinde pe fraţi cu smerenia şi munca.

Dorind să se dăruiască nevoinţelor în linişte, îşi săpă un bordei, ca o peşteră, într-o râpă, unde astăzi de află o biserică a schitului.

Cneazul Iurii dărui mănăstirea cu multe donaţii şi cu pământuri, iar pe locuitorii satului hotărî a-i rupe de judecătoria de la Zvenigorod, urmând a li se judeca toate pricinile, în afară de ucidere, de către sfântul Sava.

Ajuns la adânci bătrâneţi, petrecea în continuare fără a-şi fi schimbat vreodată pravila, fiind pildă pentru fraţi de smerenie şi dragoste de osteneli. Trupul său chinuit de grele nevoinţe îmbolnăvindu-se, îi chemă la sine pe fraţi şi îi povăţui cu pilde din Sfânta Scriptură, îndemnându-i să aibă grijă de curăţia trupească, să păstreze dragostea frăţească, să se împodobească cu smerenia, să se nevoiască în post şi rugăciune, dându-şi cinstitul său suflet în mâinile Domnului, fiind înmormântat în partea dreapta a Bisericii Naşterii Maicii Domnului.

De atunci de multe ori se arătă nevoitorilor mănăstirii şi al credincioşilor din altă părţi binecuvântând, tămăduind, izbăvind din mâhniri sau mustrând.

Cinstitele sale moaşte fură aflate necuprinse de stricăciune şi pline de bună mireasmă la 19 ianuarie 1652, odihnind de atunci la vedere în aceeaşi biserică.

Pomenirea sa se săvârşeşte la 3 decembrie (ziua fericitei sale adormiri, 1407), 19 ianuarie (aflarea cinstitelor sale moaşte, 1652) şi 10 august (a doua mutare a moaştelor sale, 1998).

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Sava de Storojevo

(Sursă: http://www.stoletie.ru/upload/medialibrary/49c/f3404a51890307687b62b1fbd45c9351.jpg)

(Sursă: http://media.tv-soyuz.ru/video/patriarx/zvenigorog_dekabr_internet.jpg)

+ * + * +

Viaţa şi minuni ale Sfântului Sava de Storojevo pot fi aflate în

şi în ediţia nouă a

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1815/s1815004.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1815/s1815008.jpg)

(Sursă: http://www.sedmitza.ru/data/660/532/1234/10859.jpg)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/333/Svjatojj_igumen_Savva_Storozhevskijj.html)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/735/Svjatojj_prp._Savva_Storozhevskijj.html)

+ * + * +

Peştera Sfântului Sava de Storojevo

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

+ * + * +

Izvorul Sfântului Sava de Storojevo

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

(Sursă: http://www.babyblog.ru/user/Leksy/680179)

(Sursă: http://vadtravels.blogspot.com/2011/08/blog-post.html)

+ * + * +

Schitul unde se află peştera Sfântului Sava

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

+ * + * +

Mănăstirea Sfântului Sava de Storojevo, Rusia

(Sursă: http://v8.cache3.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/6048166.jpg?redirect_counter=2)

Biserica Naşterii Maicii Domnului

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

(Sursă: http://www.temples.ru/private/f000101/savva-6212b.jpg)

Published in: on 3 decembrie, 2011 at 01:08  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Atanasie Zăvorâtul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (2 decembrie)

(Sursă: http://www.kremonastery.org.ua/wp-content/uploads/2010/12/Afanasiy_Zatvornik1.jpg)

Acest cuvios părinte se nevoi în marea Lavră a Peşterilor, având viaţă sfântă şi bineplăcută Domnului. După o vreme, mult bolind, muri. Fraţii îi îngrijiră trupul, însă din negrijă, acesta rămase două zile neîngropat. Atunci noaptea se făcu arătare egumenului, zicându-i:

– Omul lui Dumnezeu, Atanasie, zace de două zile neîngropat şi tu nu bagi de seamă.

Iar a treia zi egumenul veni dimpreună cu fraţii pentru a-l îngropa, însă îl aflară şezând şi plângând.

Înspăimântaţi, îl întrebară:

– Cum ai înviat şi cei ai văzut sau ai auzit?

Iară el nu le răspunse decât atât:

– Să aveţi ascultare către egumen, pocăiţi-vă în tot ceasul şi vă rugaţi Domnului Iisus Hristos şi Preacuratei Lui Maici, şi cuvioşilor părinţi Antonie şi Teodosie, ca să vă săvârşiţi viaţa voastră bine şi să vă învredniciţi a fi îngropaţi aici în peşteră, împreună cu sfinţii părinţi. Pentru că aceste trei lucruri sunt mai mari decât toate faptele cele bune. Şi dacă cineva va ajunge să săvârşească acestea toate după rânduială, fericit va fi, dar să nu se înalţe cu mintea. Iar mai mult să nu mă întrebaţi, ci vă rog, iertaţi-mă.

Acestea ziscând, intră în peşteră şi, astupându-şi uşa după sine, petrecu acolo 12 ani, neieşind nicăieri, încât niciodată nu văzu soarele. Şi plângea neîncetat ziua şi noaptea, gustând puţină pâine şi apă la două zile, iar în toţi anii aceia nu grăi nimănui nimic.

Apoi, când fu să se mute la Domnul, chemă pe toţi fraţii şi le zise aceleaşi cuvinte, pentru ascultare şi pocăinţă. Şi adormi în pace, fiind aşezat cu cinste în peştera în care se nevoise.

Iar după adormire, adeveri sfinţenia sa prin facerea de minuni. Căci unui frate, anume Vavila, fiind bolnav de şale de mulţi ani, i se arătă cuviosul Atanasie îndemnându-l:

– Vino la mine şi te voi vindeca!

Iar acesta fiind dus la moaştele cuviosului părinte şi sărutând trupul lui, îndată se tămădui.

De atunci pricepură toţi că acest cuvios părinte Atanasie este fericit şi  plăcut lui Dumnezeu.

+ * + * +

Viaţa sa poate fi aflată în

sau în ediţia nouă a

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Atanasie Zăvorâtul

(Sursă: http://www.proshkolu.ru/content/media/pic/std/1000000/835000/834840-ef6776c619f88c21.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://www.kplavra.kiev.ua/img_site/6/big/pb_10_3.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0303/s0303001.jpg)

Published in: on 2 decembrie, 2011 at 11:49  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Prooroc Avacum (2 decembrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003001.jpg)

Acesta era din seminţia lui Simeon, din părţile Iudeii, şi pentru viaţa sa cea plină de fapte bune primi de la Dumnezeu darul proorocirii. El prooroci despre robia Ierusalimului, pustiirea Bisericii şi luarea poporului în robie şi plânse mult văzând mai înainte nevoile ce aveau să vină asupra poporului.

Când veni Nabucodonosor, împăratul haldeilor, cu puterea sa asupra Ierusalimului, atunci Avacum fugi în pământul ismaelitenilor fiind pribeag în pământ străin. Iar după robia Ierusalimului, întorcându-se Nabucodonosor în ale sale, se întoarse şi Avacum în ţara sa, arând pământul şi slujind celor ce secerau la vremea secerişului.

Odată, el făcu o fiertură şi înmuie pâine într-un vas, zicând către cei din casă:

– Eu mă duc departe şi, de voi zăbovi, voi să duceţi pâine secerătorilor.

Acestea zicând, ieşi din casă şi i se arătă îngerul Domnului pe cale care îi zise:

– Avacume, du prânzul pe care-l ai lui Daniil în Babilon, în groapa cu lei.

Şi apucându-l îngerul de creştet, îl ridică de părul capului şi îl duse în Babilon desupra gropii, la depărtare de 265 de stadii, şi strigă Avacum zicând:

– Daniile, Daniile, primeşte prânzul pe care ţi l-a trimis ţie Dumnezeu.

Iar Daniil zise:

– Ţi-ai adus aminte, Dumnezeule, şi n-ai lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine.

Şi sculându-se Daniil mâncă. Iar îngerul Domnului iarăşi îl duse pe Avacum la locul lui în pământul iudaic.

Şi prooroci şi despre întoarcerea poporului din Babilon, ca şi despre naşterea Domnului Hristos şi încetarea Legii celei Vechi, răposând cu 2 ani înainte de întoarcerea poporului din robie şi fiind îngropat în satul său.

+ * + * +

Luminează, Dumnezeule, sufletele celor ce Te laudă pe Tine, cu rugăciunile cinstitului şi de Dumnezeu înţelepţitului Avacum, căruia cu dumnezeiască insuflare i-ai luminat cugetul. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

O, frumuseţea cea dumnezeiască şi cinstită a proorocului Avacum! Că acesta, veselindu-se împreună cu puterile îngereşti, se bucură, lăudând pe Dumnezeu în veci. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Toţi proorocii veselindu-se, se bucură de ziua ta cea plină de veselie, de Dumnezeu înţelepţite, împărtăşindu-se din bucuria şi dumnezeiasca ta mărire; cu care împreună rugându-te, scapă din nevoi pe cei ce te laudă pe tine. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/ib381.jpg)

(Sursă: http://biblia.okis.ru/foto/biblia/2508.jpg)

(Sursă: http://bibliotekar.ru/rusIcon/22.files/image001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003006.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003006.jpg)

(Sursă: http://iconsv.ru/index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=331&id=1182&Itemid=1)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003003.jpg)

Din Mineiul rusesc de la începutul veacului al XVII-lea

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003008.jpg)

(Sursă: http://iconsv.ru/index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=331&id=1184&Itemid=1)

(Sursă: http://www.sedmitza.ru/data/2009/12/14/1234934179/02.jpg)

Published in: on 1 decembrie, 2011 at 21:43  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,