Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti, România (10 ianuarie)

Icoană cu moaştele Sfântului Cuvios Antipa ce se află la Mănăstirea Christiana din Bucureşti

(Sursă: http://www.crestinortodox.ro/admin/_files/newsannounce/manastirea-calapodesti-2.jpg)

(Sursă: http://www.mitropolia.md/data/photos2/7_1264422226_907.jpg)

Acest cuvios părinte se numără printre cele mai alese roade duhovniceşti pe care le-a odrăslit binecuvânatul pământ al Moldovei. Viaţa lui a foat povestită de el egumenului Pimen de la Mănăstirea Valaam din nordul Rusiei.

S-a născut în anul 1916 în satul Calapodeşti, azi în judeţul Bacău, primind din botez numele de Alexandru. Tatăl său era Gheorghe Constantin Luchian, diacon la biserica satului, iar mama Ecaterina Manase, călugărită mai târziu sub numele Elisabeta. A învăţat carte la şcoala satului. Încă nu terminase şcoala când tatăl său fu chemat la Domnul. Rămas orfan, a fu nevoit să înveţe meşteşugul legării de cărţi, pentru a-şi ajuta familia.

Însă pe când avea 20 de ani „fără de veste a fost cuprins de o negrăită şi minunată lumină, care i-a umplut inima de o nespusă bucurie”, cum scria biograful său. Drept aceea, îşi părăsi familia, îndreptându-se spre Mănăstirea Neamţ, iar de aici, merse spre o mănăstire din Ţara Românească, se pare la Căldăruşani, unde erau încă vii tradiţiile paisiene, moştenite prin ucenicii sfântului cuvios Gheorghe (pomenit la 3 decembrie).

Aici, fratele Alexandru se dovedi a fi cu luare-aminte la toate cuvintele de învăţătură ale părinţilor, nevoindu-se cu rugăciunea, cu postul, cu ascultarea, aşa cum se cuvine celor dornici de viaţă călugărească. Fără îndoială că va fi stăruit şi în citirea cărţilor folositoare de suflet, lucru pe care nu îl făcuse în copilărie.

Stareţul de aici îl tunse în monahism, dându-i numele de Alipie.

După 2 ani, plecă la Sfântul Munte Athos, despre care îi vor fi vorbit unii din părinţii mai în vârstă care trăiseră în acea „grădină a Maicii Domnului”. Se aşeză la Schitul românesc Lacu, unde se nevoiau mulţi călugări de neam român, fiind cunoscut de toţi pentru asprimea vieţii călugăreşti care se ducea acolo. În acest schit se întări sufleteşte, prin ascultările la care fu rânduit, ca şi prin sfaturile pe care le primea cu dragoste şi smerenie de la părinţii cu învăţătură şi viaţă îmbunătăţită.

Vreo 4 ani trăi în Mănăstirea Esfigmenu, în nordul Sfântului Munte, mult ajutată de domnii moldoveni, precum şi de familia marelui mitropolit Veniamin Costachi (1803-1842). Aici primi „schima cea mare” a călugăriei, care cere post aspru, rugăciune şi slujire neîntreruptă, devenind „schimonahul Antipa”. Se pare că tot acum a fost hirotonit întru ierodiacon şi ieromonah. Se nevoi apoi într-o chilie, pe care o refăcu.

În anul 1860, cuviosul ieroschimonah Antipa, după o vieţuire de aproape 20 de ani în Sfântul Munte, se reîntoarse în Moldova. Tocmai atunci, doi îmbunătăţiţi monahi moldoveni care trăiau la Athos, Nifon şi Nectarie, începuseră zidirea Schitului românesc Prodromu, care va fi terminat şi sfinţit în 1863. Sfântul Antipa fu rugat să meargă în Moldova pentru a strânge ajutoare, în vederea terminării lucrărilor de zidire. Stătu la un metoc din Iaşi (Bucium) al unei mănăstiri din Sfântul Munte.

Numele său ajunse să fie cunoscut şi aici, încât îl căutau mulţi credincioşi, pentru care era o adevărată pildă de smerenie, de dragoste şi de trăire cu adevărat creştină.

Se îndreaptă apoi spre Rusia, tot pentru strângerea de ajutoare pentru Schitul Prodromu. Se opri la Kiev, pentru a se închina moaştelor cuvioşilor părinţi din Lavra Pecerska (Peşterilor), după care a porni spre Moscova, şi în cele din urmă spre Petersburg, unde primi felurite ajutoare de la mitropoliţii din aceste două oraşe, stareţi de mănăstiri şi credincioşi.

Chiar din primul an al venirii sale în Rusia, merse în pelerinaj la Mănăstirea Valaam, situată pe o insulă din Lacul Ladoga, în apropiere de Finlanda, care îl impresionă în chip deosebit. Drept aceea, după ce trimise ajutoarele la Schitul Prodromu, în noiembrie 1865, se aşeză pentru totdeauna la Mănăstirea Valaam, şi anume într-o chilie de la schitul cu hramul Tuturor Sfinţilor. Aici îşi continuă nevoinţele duhovniceşti, căutând să fie folositor obştii care îl înfiase. De altfel, în această mănăstire erau cunoscute tradiţiile paisiene, căci unii dintre monahii de pe vremuri fuseseră ucenici ai marelui stareţ de la Neamţ.

Datorită vieţii sale alese ajunse să fie cunoscut în părţile de nord ale Rusiei încât era căutat de mulţi călugări şi credinioşi, pentru slujbe şi cuvânt de învăţătură. Sub îndrumarea lui, se formară mai mulţi ucenici care îl urmară în cele duhovniceşti.

După 17 ani de aspră vieţuire, în ziua de zece ianuarie 1882, cuviosul Antipa trecu la viaţa veşnică departe de ţara sa, dar mereu cu gândul la ea. Fu înmormântat în gropniţa Mănăstirii Valaam.

Pentru că era cunoscut şi cinstit de toţi pentru vrednicia sa, unul din ucenicii săi, ieromonahul Pimen îi scrise viaţa care se tipări în anul următor la Petersburg, în ruseşte, sub titlul: Viaţa vrednică de pomenire a ieroschimonahului Antipa. Cartea se răspândi repede, încât în 1893 a apărut din nou, tot la Petersburg.

Faima sa de „sfânt” se menţinu atât în Rusia, cât şi la Muntele Athos, fie prin aceia care l-au unoscut în timpul vieţii, fie prin cartea pomenită aici.

Aşa se face că în 1906, deci la 24 de ani de la muntarea lui către Domnul monahii ruşi de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon sau Rusicon, din Sfântul Munte Athos, îl trecură în Mineiul rusesc pe luna ianuarie, ziua a 10-a, care se tipări atunci în limba slavă. Era vorba de o trecere în rândul sfinţilor fără un act oficial de canonizare din partea Bisericii, ci doar prin înscrierea numelui său în Minei.

La noi în ţară, numele schimonahului Antipa a fost mai puţin cunoscut, de vreme ce el a petrecut cea mai mare parte a vieţii în afara hotarelor ei. Dar este o bucurie duhovnicească pentru noi, românii, că el a fost iubit şi preţuit de monahii ruşi, care l-au trecut în Sinaxar ca „sfânt cuvios”, fiind singurul călugăr român athonit care s-a învrednicit de o asemenea cinstire.

Faptul acesta a constituit un temei şi pentru Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în 1992, de a-l introduce în calendarele noastre în ziua chemării la Domnul, adică la 10 ianuarie, şi de a-l cinsti ca pe un „vas ales” al lui Hristos şi a-i cere să se roage pentru noi şi pentru a noastră mântuire.

+ * + * +

Viaţă pustnicească dorind, fericite, şi grijile pământeşti lepădând, ai părăsit deşertăciunea celor trecătoare şi ca un nou David de la turmele tatălui fiind luat, în singurătatea pustiului ai intrat, nevoindu-te bărbăteşte în postiri şi în privegheri. Pentru aceasta te-ai făcut pildă înfrumuseţată a sihaştrilor, împodobindu-ţi sufletul cu neprihănită curăţie şi cu untdelemnul rugăciunii, şi luminându-ţi mintea cu privirea la locaşurile cele dumnezeieşti, acum te bucuri împreună cu îngerii înaintea Împăratului făpturii. Pe Acesta roagă-L să izbăvească din nevoi şi din primejdii pe cei ce săvârşesc cu credinţă şi cu dragoste sfântă pomenirea ta. (Condacul Sfântului)

Astăzi şi noi alergăm la racla moaştelor tale, Părinte de Dumnezeu fericite. Cu trupul ostenit de patimi, ne închinăm icoanei tale şi însetaţi de dorul, dumnezeieştii veselii, strigăm: Vino, Părinte, odorul şi folositorul nostru, ocroteşte evlaviosul tău popor din care ai ieşit, ca să cântăm cu toţii într-un glas: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Veniţi, toate cetele monahilor, în sfinţitele locaşuri, pe Cuviosul Antipa să-l lăudăm, după vrednicie, şi cu toţii într-un glas să-i strigăm: Vino, Cuvioase, în pământul părinţilor tăi şi binecuvintează-ne pe noi, cei ce te cinstim pe tine.

Veniţi, iubitorilor de isihie, adunându-vă în cete la răscruci de tainice poteci, să-l întâmpinăm cu bucurie pe Antipa, lauda isihaştilor români. Cu inimile arzânde de dor dumnezeiesc şi mâinile înălţate la rugăciune, să-i cântăm: Bucură-te, Părinte, purtătorule de duh dumnezeiesc şi vorbitorule cu îngerii.

Veniţi, soborul sfinţiţilor slujitori ai altarelor străbune, pe mlădiţa duhovnicească cea mult roditoare a Calapodeştilor, cu cântări şi psalmi să o lăudăm, cunună neveştejită împletindu-i. Căci mai mult decât toţi, petrecerea în biserică sobornicească a iubit, iar acum în ceruri veselindu-se, slăveşte neîncetat pe Dumnezeu împreună cu cetele cele fără de trup. Pentru aceasta să-i strigăm: Bucură-te, mângâierea şi odihna sufletelor noastre.

Veniţi, adunarea credincioşilor români de pretutindenea, cei ce aţi urmat credinţei dreptmăritoare, pe Cuviosul Antipa să-l lăudăm: că acesta, cu adevărat, mai presus de om s-a arătat, ca trup materialnic având, viaţa celor fără de trup a râvnit, învrednicindu-se a vedea, în chip negrăit frumuseţea cea prealuminată a Sfintei Treimi. (Laudele Sfântului ce se cântă la Utrenie)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodeşti (text, clic aici)

Din roada evlaviei şi ostenelii vrednice de laudă pentru sfinţii neamului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/26/sfinti_ianuarie.html (clic aici)

http://miriamturism.wordpress.com/2012/01/10/sf-antipa-de-la-calapodesti-man-valaam-10-ianuarie/ (clic aici)

+ * + * +

Din slujba Sfântului Antipa de la Calapodeşti:

Troparul Sfântului Antipa (clic aici)

Alt tropar al Sfântului Antipa (clic aici)

Sedelna I a Sfântului Antipa (clic aici)

Sedelna a II-a a Sfântului Antipa (clic aici)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodeşti aflate la Mănăstirea Valaam

(Sursă: http://miriamturism.files.wordpress.com/2012/01/ru-fi-695.jpg)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Antipa aflate la Biserica Rusă din Bucureşti

(Sursă: https://sfintisiicoane.files.wordpress.com/2011/11/sf-ap-andrei-18-moaste-in-bucuresti.jpg)

+ * + * +

Icoana Maicii Domnului a Sfâtului Cuvios Antipa de la Calapodeşti

(Sursă: http://miriamturism.files.wordpress.com/2010/02/copy-of-icoana-maicii-domnului-a-sf-antipa-de-la-calapodesti-valaamo-fi.jpg)

Această icoană a Maicii Domnului a aflat-o cuviosul Antipa pe când era la Mănăstirea Esfigmenu din Sfântul Munte Athos.

Primind o chilie neîngrijită, sfântul Antipa află într-un colţ o icoană acoperită de trecerea vremii. Cerând unui iconar să o cureţe, o purtă cu sine şi se rugă dinaitea ei cu multă evlavie înteaga viaţă. În fiecare zi, neschimbat, până la fericita sa plecare la cele de Sus, sfântul Antipa rostea cu multă evlavie dinaintea icoanei Acatistul Adormirii Maicii Domnului.

Cu puţină vreme înainte de mutarea sa la Domnul, icoana se desprinse în chip minunat din perete şi se îndreptă prin aer aşezându-se pe pieptul cuviosului. Astfel prinse de veste de apropiata sa plecare din lumea aceasta, care se întâmplă în vreme ce un frate îi citea la căpătâi Acatistul Adormirii Preacuratei Maici în care cuviosul părinte aflase belşug de mângâiere în anii săi îndelungaţi de osteneli.

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0209/s0209002.jpg)

(Sursă: http://www.orthphoto.net/photo/200701/13077.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0209/s0209001.jpg)

+ * + * +

Biserica Rusă din Bucureşti

(Sursă: http://static.infoturism.ro/poze-vacanta/romania/24e0cfe5e203f12a93879bba0099031d1310990383.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Christiana din Bucureşti

(Sursă: http://manastirea_christiana.crestinortodox.ro/files/image/Manastirea%20Christiana/manastirea-christiana-franceza.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Valaam

(Sursă: http://img11.nnm.ru/2/4/d/a/9/59f524b2a7b01a687fca38e5df1.jpg)

(Sursă: http://g2tour.com/ru/wp-content/uploads/2010/06/27062010023-001.jpg)

(Sursă: http://frjohn.holytrinity-oca.org/wp-content/uploads/2010/06/Valaam-Monastery-2.jpg)

Schitul Sfântul Vladimir al Mănăstirii Valaam

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Saint_Vladimir_Skete_%28Valaam_Monastery%29_04.jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Saint_Vladimir_Skete_%28Valaam_Monastery%29_05.jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Saint_Vladimir_Skete_%28Valaam_Monastery%29_06.jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Saint_Vladimir_Skete_%28Valaam_Monastery%29_10.jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Saint_Vladimir_Skete_%28Valaam_Monastery%29_10.jpg)

Published in: on 10 ianuarie, 2012 at 14:32  Comments (4)  
Tags: , , , , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2012/01/10/sfantul-cuvios-antipa-de-la-calapodesti-romania-10-ianuarie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 comentariiLasă un comentariu

 1. Doamne ajuta!

  Adaugam si informatiile acestea ?

  http://miriamturism.wordpress.com/2012/01/10/sf-antipa-de-la-calapodesti-man-valaam-10-ianuarie/

  Un an bun, cu pace si cu sanatate! Cu ajutor de la Domnul!
  Maria Chirculescu

  • Adânci mulţumiri şi calde doriri de mântuire,
   Echipa Sfinţi şi icoane

 2. […] În viața Cuviosului se precizează că Icoana Maicii Domnului a fost descoperită după ce a plecat de la Esfigmenu, afundându-se în munte, a ajuns la o chilie dărăpănată, cu pereţii căzuţi, care abia se mai ţinea, nefăcând însă o precizare clară că ar fi fost vreo chilie a Schitului Lacu. O altă sursă decât cea pomenită mai sus precizează următoarele: Cu puţină vreme înainte de mutarea sa la Domnul, icoana se desprinse în chip minunat din perete şi se îndreptă prin aer aşezându-se pe pieptul cuviosului. Astfel prinse de veste de apropiata sa plecare din lumea aceasta, care se întâmplă în vreme ce un frate îi citea la căpătâi Acatistul Adormirii Preacuratei Maici în care cuviosul părinte aflase belşug de mângâiere în anii săi îndelungaţi de osteneli (Sursă notă: Sfinti și Icoane) […]

 3. Howdy! This article could not be written any better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I am going to send this information to him.

  Fairly certain he’s going to have a good read. Many thanks for sharing!


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: