Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie, episcopul Magneziei, Grecia (10 februarie)

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/-7NjrQJYwiYU/TVWJVYxLFWI/AAAAAAAADg8/PqaqiXCSNQc/s1600/stHaralampi.jpg)

Acesta a fost episcop al Magnesiei în veacul al II-lea, în vremea cumplitelor prigoane ale creştinilor de către împăratul Romei Sever.

Ajuns la adânci bătrâneţi, fu prins de necredincioşi şi dus dinaintea ighemonului Luchian.

Ighemonul, cercetându-l şi văzându-i neclintirea, porunci să fie dat la chinuri, iar slujitorii luară de pe dânsul sfintele veşminte şi îi strujiră trupul cu unghii de fier până îi rupseră toată pielea de la cap până la picioare, însă mult se spăimântară când văzură pe sfântul părinte rămânând fără vătămare, pentru aceasta aceştia veniră la dreapta credinţă fiind tăiaţi pe loc şi astfel primind cununa muceniciei, iar numele lor erau Porfirie şi Vaptos.  Asemenea şi 3 femei, crezând şi ele în Hristos văzând puterea dumnezeiască cu care era întărit sfântul Haralambie, primiră moartea mucenicească prin tăiere.

Atunci, cuprins de sălbatică mânie, ighemonul luă el însuşi unghiile de fier şi începu a struji trupul sfântului episcop, însă îndată se rupseră mânile mucenicului, căzând la pământ şi mult tânguindu-se văzându-şi mâinile atârnând de trupul mucenicului pe care îl rugă ca lacrimi să îl tămăduiască.

Şi rugându-se sfântul episcop Domnului, îndată ighemonul căpătă vindecare şi încetă prigonirea creştinilor. Iar sfântul Haralambie fiind liberat din lanţuri pe mulţi boteză şi tămădui.  Iar Luchian, fiind silit de dregătoria sa, merse la împăratul Sever şi îi spuse toate cele întâmplate în Magnesia. Sever, auzind aceasta, se umplu de mânie şi porunci să fie trimişi 300 de ostaşi plini de cruzime şi neomenie să prindă pe sfântul Haralambie şi rânindu-l să îl aducă în Antiohia.

Aceştia, aflându-l pe sfântul părinte, îi bătură piroane de fier ascuţite în tot trupul.

Iar apoi împletiră barba lui cea lungă ca o funie punând-o de grumajii săi, de care trăgeau pe sfântul pe cale, ducându-l la împărat.

Şi după ce străbătură 15 stadii de la cetatea Magneisiei, Dumnezeul slavei care nu părăseşte pe bineplăcuţii săi, dezlegă limba neputincioasă a unui cal ce mergea cu dânşii, care întorcându-se către ostaşi îi mustră:

– O, de trei ori blestemaţilor slujitori diavoleşti, nu vedeţi pe Hristos Dumnezeu şi pe Sfântul duh, care este în omul acesta? Pentru ce îi faceţi acestea, o, împietriţilor cu inima? Dezlegaţi pe cel ce nu-l puteţi lega, ca singuri să vă sloboziţi de legpturi.

Ostaşii se înspăimântară, însă împlinind împărăteasca poruncă, traseră mai departe de mucenic spre Antiohia. Fiind târât dinaintea împăratului, îndată îi înfipseră în piep trei ţepuşe lungi şi aprinseră foc pentru a-l arde pe mucenic încet, pentru a nu muri îndată, ci să se muncească mai mult.

Şi după îndelungată vreme, o femeie a împăratului, vrând să facă plăcerea împăratului, luă spuză fierbinte şi turnă pe capul sfântului mucenic. Iar sora ei o mustră pe dânsă spunând apoi sfântului mucenic:

– Omule al lui Dumnezeu, cinstite sunt bătrâneţile tale şi Dumnezeu este cu tine; şi eu vreau să cred în El şi să mă izbăvesc de păcatele mele.

Dei stingându-se focul şi slujitorii slăbind, aflară pe sfântul Haralambie nevătămat şi sănătos. Văzând aceasta, împăratul Sever porunci să îi fie adus dinaintea sfântului un om îndrăcit pentru a fi tămăduit, iar diavolul din acela îndată simţind mireasma sfântului ieşi din bietul om. Apoi aduse dinaintea lui un tânăr mort de 3 zile, iar sfântul Haralambie cu puterea dumnezeiască îl aduse pe acesta în simţiri.

Văzând acestea, împăratul încercă iară să îl înduplece să primească a se închina idolilor pentru a scăpa de munci, iar sfântul Haralambie îi răspunse:

– Mult îmi folosesc muncile, căci cu cât trupul meu se zdrobeşte cu bătăile, cu atât de bucură în mine duhul meu.

Atunci slujitorii, punând făclii în barba sfântului, foc mare ieşi din barbă  şi întorcându-se către cei din jur, arse ca la 70 de păgâni.

Atunci mâniat, împăratul luă arc şi azvârli cu săgeata spre înălţime rostind  hule. Îndată pământul se cutremură, încât fică mare căzu peste toţi, căci mâniindu-se Dumnezeu în cer, pământul se clătina ca o frunză, cerul slobozea tunete şi fulgere înfricoşătoare, iar împăratul dimpreună cu eparhul său rufă legaţi de nevăzute legpturi şi spânzuraţi în văzduh. Atunci veni fiica împăratului, Galini, pentru a-l ruga pe tatăl său se creadă în Dumnezeu pentru a se izbăvi de lagăturile puse asupra dânsului, apoi îl rugă pe sfântul Haralambie:

– Mă rog ţie, robul lui Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu şi dezleagă pe tatăl meu din legăturile nevăzute.

Şi rugându-se sfântul, încetă înfricoşata mânie a Domnului, iar cei doi se eliberară de pedeapsă.

Trecând 30 de zile, împăratul se răzvrăti iarăşi şi ceru sfântului bătrân să se închine idolilor celor neînsufleţiţi şi văzându-i neclintirea, porunci să i se pună în gură o undiţă şi să fie purtat astfel prin toată cetatea. Văzând aceasta Galini, începu iară să îl mustre pe tatăl său care văzând că şi fiica sa a lepădat idolii închinându-se lui Dumnezeu

Încă şi alte răutăţi izvorâră din mânia împăratului, căci porunci ca sfântul Domnului să fie dat unei femei văduve spre batjocură. Deci intrând sfântul în casa văduvei se lipi de un stâlp care începu îndată a rodi ramuri mari, acoperind toată casa văduvei, iar femeia se înfricoşă şi zise:

– Pleacă de la mine, mă rog ţie, că nu sunt vrednică să intri sub acoperămîntul meu.

Iar sfântul Haralambie îi răspunse su blândeţe:

– Îndrăzneşte, fiică, pentru că ai aflat dat de la Dumnezeu. Crede în El, că mare esre Domnul, milostiv şi foarte lăudat.

Şi astfel şezu sfântul în casa văduvei hrănind sufletul sărmanei femei cu învăţătura Domnului. A doua zi, cei ce văzură minunea săvârşită cu stâlpul uscat, primiră Sfântul Botez.

Deci, venind iară vremea înfăţişării dinaintea păgânului împărat, fu osândit la moarte. Iar sfântul Haralambie, cuprins de bucurie, se rugă Domnului:

– Mulţumesc, Doamne Dumnezeule, că eşti milostiv şi îndurat. Tu ai ucis pe vrăjmaşi, ai sfărâmat iadul şi durerile morţii ai dezlegat. Pomeneşte-mă, Doamne, Dumnezeul meu, întru împărăţia Ta.

Astfel rugându-se sfântul bătrân, se deschiseră cerurile şi pogorându-se la el Domnul dimpreună cu sfinţii îngeri zicând către plăcutul Său mucenic:

– Vino, Haralambie, prietenul Meu, cel ce ai răbdat multe pentru numele Meu. Cere de la Mine ce voieşti şi îţi voi da ţie.

Iar sfântul Haralambie spuse:

– Mare este taina aceasta, Doamne, că m-ai învrednicit a vedea înfricoşata Ta slavă. Doamne, de binevoieşti, mă rog să dai slavă numelui Tău, ca oriunde se vor pune moaştele mele şi se va cinsti pomenirea mea, să nu fie foamete în locul acela sau aer stricăcios, care să piardă roadele. Ci să fie mai ales în locurile acelea pace şi sănătate trupească, mântuire sufletească şi îndestulare de grâu şi vin, precum şi înmulţire de dobitoace, pentru trebuinţa oamenilor. Doamne, Tu ştii că oamenii sunt trup şi sânge, iartă-le păcatele şi le dă îmbelşugare din roadele pământului, ca, cu îndestulare, pentru osteneala lor, să se sature şi să se îndulcească, preamărindu-Te pe Tine, Dumnezeul lor, Dătătorul tuturor bunătăţilor; iar roua ce se pogoară de la Tine să le fie tămăduire. O, Doamne, Dumnezeul meu, varsă peste toţi darul Tău şi îi izbăveşte de boala ciumei.

Astfel rugându-se sfântul bătrân, Domnul îi spuse:

– Fie după cererea ta, viteazul Meu ostaş.

Deci ducându-Se Domnul cu îngerii Săi, Îi urmă şi sufletul slăvitului mucenic al Său.

Auzind vestea mutării la slava cea de Sus a sfântului Haralambie, Galini ceru tatălui său să ia trupul mucenicului, iar acesta aflând de la ostaşi cum i se arătă Domnul şi cum muri fără tăiere de sabie, temându-se, împlini dorinţa fiicei sale.

Iar Galini, luând trupul sfântului mucenic cu evlavie învenindu-l după cuviinţă în pânze curate şi un ungându-l cu mir de mare preţ, îl aşeză într-o raclă de aur, slăvind pe Dumnezeu.

+ * + * +

(Sursă: http://www.klikovo.ru/images/pubo/2011/02/04/0000019991/harlampiy.jpg)

Veniţi toţi iubitorilor de mucenici, să ne ospătăm întru preacinstita sărbătoare a purtătorului de biruinţe şi duhovniceşte să prăznuim; că astăzi ne cheamă preacinstitul praznic al sfântului sfinţit Haralambie, punându-ne înainte, ca pe o masă, vitejiile lui şi preacinstitul său cap, din care izvorăsc, ca nişte râuri, vindecări tuturor celor ce cu credinţă se apropie de dânsul şi scot dintr-însul tămăduiri sufletelor şi trupurilor li scăpare de cele cumplite şi mare milă. (Din Stihirile Sfântului ce se cântă la Litie)

Pomenirea ta, Haralambie, a răsărit lumii prilej de bucurie şi de dumnezeiască strălucire, alungând iarna patimilor şi pe toţi luminându-i; pe care prăznuind-o, să aflăm iertare de greşale, cu rugăciunile tale. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Dat-ai robilot Tăi pe slujitorul Tău, Doamne, pe slăvitul Haralambie, vindecare fără de grşeală a multor feluri de boli, mângâiere în nenorociri şi în întristări şi mare surpător al înşelăciunii. Pentru aceasta slăvim iconomia Ta cea iubitoare de oameni, mult îndurate Doamne şi Mântuitorul sufletelor noastre. (Dintre Stihirile ce se cântă la Vecernie)

Cinstitul tău cap, dumnezeiescule Haralambie, revarsă tămăduire ca un alabastru plin de mir de mult preţ; şi cu bune miresme minunat umple pe credincioşi şi izbăveşte de cele rele pe toţi cei ce cu credinţă se apropie de dânsul, şi făcând să înceteze înşelăciunea şi bolile cele de multe feluri şi molima ciumei, dăruieşte tuturor sănătate şi întărire, pace şi mare milă. (Din Stihirile Sfântului ce se cântă la Utrenie)

+ * + * +

Din Vecernia Sfântului Haralambie (audio, clic aici)

Acatistul Sfântului Mucenic Haralambie, episcopul Magneziei (text, clic aici)

+ * + * +

Viaţa sa poate fi aflată în

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s2185/s2185001.jpg)

Sursă: http://eikonografos.com/album/displayimage.php?pid=2214&fullsize=1)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s2185/s2185006.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s2185/s2185012.jpg)

Sfântul Sfinţitul Mucenic Haralambie şi Sfântul Sfinţitul Mucenic Vlasie, episcopul Armeniei (clic aici)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0457/s0457015.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s2185/s2185004.jpg)

+ * + * +

Câteva dintr-o locurile unde odihnesc părticele din moaştele Sfântului Haralambie pe pământul românesc:

Moaştele Sf. Haralambie aflate la Biserica Sf. Haralambie din Iaşi

+ * + * +

Biserica Sf. Haralambie din Iaşi

(Sursă: http://www.parohiasfharalambie.ro/uploaded/galerie_foto/biserica_sf_haralambie8.jpg)

 + * + * +

Moaştele Sf. Haralambie aflate la Mănăstirea Hurezi

(Sursă: http://ortodox.dyndns.org/ro/Ionut-laptop/Colectii/Colectia%20FOTO/Manastiri%20-%20Schituri%20-%20Biserici/Hurezi%20-%20jud%20Valcea/Hurezi%20-%20Moaste%20-%20%20Sf%20Haralambie.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Hurezi

(Sursă: http://v4.cache7.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/24954908.jpg?redirect_counter=1)

+ * + * +

Moaştele Sf. Haralambie aflate la Biserica Sf. Dumitru Poştă din Bucureşti

(Sursă: http://www.fotografiiromania.ro/wp-content/uploads/2010/02/sfinte-moaste-biserica-sf-dimitrie-600×450.jpg)

+ * + * +

Biserica Sf. Dumitru Poştă din Bucureşti

(Sursă: http://www.bucharestdailyphoto.ro/photos/2009/10/IMG_0995.JPG)

+ * + * +

Moaştele Sf. Haralambie aflate la Biserica Manu Cavafu din Bucureşti

(Sursă: http://www.teologiepentruazi.ro/2008/11/18/sfintele-moaste-ale-sf-m-mc-haralambie-de-la-bucuresti/)

+ * + * +

Biserica Manu Cavafu din Bucureşti

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/RO_B_Manu_Cavafu_church_2.jpg)

Reclame

The URI to TrackBack this entry is: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2012/02/10/sfantul-sfintit-mucenic-haralambie-episcopul-magneziei-grecia-10-februarie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: