Sfântul Nou Mucenic Ioan Corăbierul din Insula Kos, Grecia (8 aprilie)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3

Sfântul Ioan corăbierul din insula Kos fu convertit silnic la religia islamică pe când era cu mintea tulburată. Când își veni în simțiri și văzu că era îmbrăcat în straie de musulman și fusese tăiat împrejur, își scoase turbanul alb de pe cap și-l aruncă jos. Apoi își scoase hainele musulmane, îmbrăcându-se cu haine creștine, și izbucni în lacrimi de pocăință pentru cele ce i se întâmplaseră, după care începu să trăiască din nou ca un creștin.

Când musulmanii văzură că se întoarce la Ortodoxie, năvăliră asupra lui și-l bătură foarte rău. Apoi îl aruncară în închisoare unde încercară în tot chipul să-l facă a se răzgândi și a se întoarce la islam. La toate acestea sfântul Ioan răspunse:

– Cred în Domnul meu Iisus Hirtos și-L mărturisesc a fi Dumnezeu adevărat din toată inima și din tot sufletul. El va veni să judece toată lumea, pe cei vii și pe cei morți. Cât despre religia voastră, mă lepăd de ea și sunt gata să rabd orice necaz pentru dragostea Hristosului meu.

Când auziră acestea, musulmanii îl bătură din nou și-l tâtâră la cadiu învinuindu-l că s-a făcut musulman, iar mai apoi se întorsese la credința sa dintâi.

Auzind aceasta, cadiul își dădu seama că astfel nu-l va îndupleca pe sfântul Ioan să revină la islam, astfel încât îl osândi la moarte prin foc. Deci pregătind un foc mare, musulmanii îl arseră pe sfântul Ioan de viu.

Astfel sfântul Ioan, corăbierul din insula Kos, își jertfi viața pentru Iisus Hristos în insula Kos la 8 aprilie 1669, ocrotind cu căldură până astăzi pe toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Se cuvine ca acest sfânt nou mucenic Ioan Corăbierul să se deosebească de alt sfânt nou mucenic, pomenit tot în această zi, Ioan Kulika, ce a primit cununa cea cu bună mireasmă a muceniciei la 8 aprilie 1564.

+ * + * +

Viața Sfântului Nou Mucenic Ioan Corăbierul poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos+ * + * +

Insula Kos, Grecia

Insula Kos, Grecia 1

Insula Kos, Grecia 11

Insula Kos, Grecia 3

Insula Kos, Grecia 2

Insula Kos, Grecia 4

Insula Kos, Grecia 7

Insula Kos, Grecia 9(Sursă imagini: http://www.boomsbeat.com/)

Insula Kos, Grecia 19

Insula Kos, Grecia 20

Insula Kos, Grecia 21

Insula Kos, Grecia 23(Sursă imagini: http://grzegorzgajewski.com/)

Reclame
Published in: on 8 aprilie, 2015 at 00:01  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Gherasim din Bizanț, Turcia (7 aprilie)

Sf Cuv Gherasim din Bizant (1770) 1.1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Acest cuvios părinte s-a născut din părinți evlavioși în Istambul.

Primind aleasă creștere în familie, la plinirea vârstei, sfântul Gherasim fu trimis la Școala teologică Patmias de pe lângă Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul din Patmos, care a dat Bisericii de-a lungul vremii numeroși teologi și gânditori. Studiile le-a săvârșit în vremea când școala era ocârmuită de către fondatorul său, sfântul Macarie Kalogheras (pomenit la 19 ianuarie), căruia i-a fost ucenic apropiat.

Sfântul Cuvios Macarie Kalogeras (pomenit la 19 ianuarie)

Sf Cuv Macarie Kalogeras 1.1(Sursă: http://www.patmosmonastery.gr/)

După fericita adormire a sfântului Macarie, sfântul Gherasim se va afla o vreme la conducerea școlii teologice, însă mânat de dorul de a-și închina viața lui Dumnezeu părăsi toate vredniciile lumești îmbrăcând haina monahală în Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul din Patmos unde după o vreme fu hirotonit preot.

Mult se osteni sfântul Gherasim pentru buna creștere și educația tinerilor și luminarea norodului.

Apoi îmbolnăvindu-se de piatră la rinichi (litiază), merse la Izmir pentru a se trata. Însă Pronia lui Dumnezeu nu ridică boala de la dânsul, pricină pentru care se mută la odihna cea de Sus în insula Creta în anul 1770, fiind îngropat în Mănăstirea Sfânta Treime Tzagarolon.

După o vreme, monahii mănăstirii sale de metanie din Patmos merseră la Mănăstirea Sfânta Treime pentru a cere odorul de mare preț, însă nu primiră decât mâna dreaptă a sfântului lor părinte pe care luând-o, o duseră în mănăstirea lor așezând-o cu adâncă evlavie în raclă de unde până astăzi izvorăște din belșug minuni tuturor celor ce se roagă cu credință.

În anul 1821, Mănăstirea Tzagarolon fu prădată și incendiată, iară cintitele moaște ale sfântului Gherasim arseră odată cu mănăstirea.

+ * + * +

Mănăstirea Sfânta Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia

Man Sf Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia 1

Man Sf Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia 8

Man Sf Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia 10

Man Sf Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia 9

Man Sf Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia 2

Man Sf Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia 3

Man Sf Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia 4

Man Sf Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia 6

Man Sf Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia 7

Man Sf Treime Tzagarolon, Insula Creta, Grecia 5(Sursă imagini: http://anastasiosk.blogspot.ro/)

Published in: on 7 aprilie, 2015 at 11:00  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Nou Mucenic Ghenadie de la Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia (6 aprilie)

Sf Nou Mc Ghenadie de la Man Dionisiu, Sf Munte Athos (1818) 1.1(Sursă: http://agioritikesmnimes.blogspot.ro/)

Acesta era un ieromonah dintre părinții Mănăstirii Dionisiu din Sfântul Munte Athos.

Într-una din zile, fu trimis de către egumenul său la Constantinopol ca să-i însoțească pe călugării Bonifatie și Evdochim, care se duceau acolo pentru a se face mucenici. Însă lui Bonifatie și Evdochim li se schimbă inima, căci temându-se de caznele ce le stăteau înainte, aceștia se lepădară de Iisus Hristos. Apoi, mâniați, se întoarseră asupra însoțitorului lor, sfântul Ghenadie, pe care-l făcură răspunzător de călătoria lor fără roadă la Constantinopol. Ei îl învinuiră înaintea stăpânirii  că venise la Constantinopol ca să se facă mucenic.

Astfel sfântul Ghenadie fu prins și întemnițat.

În temniță, sfântul Ghenadie fu chinuit cu cruzime și silit să se lepede de credința creștină și să primească religia islamică. Însă în ciuda celor suferite, sfântul Ghenadie se ținu tare în credincioșia sa față de Iisus Hristos. Pentru aceasta fu osândit la moarte prin tăierea capului.

După moartea sfântului Ghenadie, cinstitele sale moaște fură așezate în mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte.

Astfel, sfântul Ghenadie, ieromonahul din mănăstirea Dionisiu, își dădu viața din dragoste pentru Iisus Hristos în Constantinopol la 6 aprilie 1818.

+ * + * +

Viața Sfântului Nou Mucenic Ghenadie de la Mănăstirea Dionisiu poate fi aflat în

Marturisitori ai lui Hristos+ * + * +

Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

Man Dionisiu, Sf Munte Athos 3(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Published in: on 5 aprilie, 2015 at 21:58  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfânta Nouă Muceniță Arghira din Brusa, Asia Mică (5 aprilie)

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 1.1(Sursă: https://antexoume.wordpress.com/)

Aceasta s-a născut în 1688 și era de baștină din Brusa, Asia Mică.

Această tânără și deosebit de frumoasă femeie abia se căsătorise, când necazurile cu un vecin musulman începură să-i amenințe nu numai căsătoria, ci și viața. Căci acesta se îndrăgostise foarte tare de dânsa, neținând sema defel de sfințenia căsătoriei și de credința ei creștin-ortodoxă. Deci stăruia s-o ademenească.

Stânjenită de stăruința lui, sfânta Arghira îl respingea cu statornicie, păzind cu strășnicie neîntinate căsătoria și iubirea pentru soțul ei. După o vreme însă, acest vecin începu a-și pierde răbdarea, ajungând să o cheme dinaintea stăpânirii și să o învinuiască pentru a nu voi să se convertească la credința musulmană. În divan, sfânta Arghira tăgădui mincinoasa învinuire. Însă soțul ei nădăjduind că sfânta Arghira va avea parte de o judecată mai nepărtinitoare dacă se va ține altundeva decât în Brusa și având îndestulătoare avere, izbuti să mute judecata la Constantinopol.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.2Acolo fiind judecată și aflată neclintită în credința dreptmăritoare, fu deîndată întemnițată. Însă, în ciuda bătăilor necontenite pe care le primea, refuza să se lepede de Iisus Hristos.

Aflându-se în temnița din Haskoy, sfânta Arghira își arătă dragostea pentru Hristos slujind altor femei creștine care erau închise acolo.

Iară atunci când un creștin ortodox, pe nume Manuil kiutzibași-ul vru să o scoată din închisoare, aceasta alese să rămână închisă ca să aducă alinare, întărire și ajutor celorlalte femei creștine închise acolo.

Însă femeile musulmane din aceeași temniță o urau pe sfânta Arghira pentru faptele bune și frumusețea sufletului ei. făcând tot ce le stătea în putință pentru a-i face viața de neîndurat. Din această pricină sfânta Arghira suferea foarte mult.

Astfel petrecu sfânta Arghira 17 ani de temniță și nenumărate chinuri.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.4La 5 aprilie 1721, pe când avea 33 de ani, se împărtăși cu Sfintele Taine.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.3Apoi își dădu sufletul său în mâinile Domnului pentru a-l așeza în odihna cămărilor celor de Sus.

Trecând 4 ani de fericita sa adormire, la 30 aprilie 1725, cinstitul său trup fu dezgropat și reîngropat, cu binecuvântarea patriarhului Ieremia al III-lea al Constantinopolului, în biserica Sfânta Parascheva din aceeași cetate.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.5

Ca o floare de mult preț, sfânta Arghira umple de bună mireasmă sufletele celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință înconjurându-i în toată vremea cu rugăciunea și ajutorul ei.

+ * + * +

Viața Sfintei Noi Mucenițe Arghira din  Brusa poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfintei Noi Mucenițe Arghira

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 6.1 cinstitele moaste(Sursă: http://www.pigizois.net/)

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 7.1 cinstitele moaste(Sursă: http://www.pigizois.net/)

+ * + * +

Mormântul Sfintei Noi Mucenițe Arghira

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 4.1 mormantul

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 5.1 mormantul(Sursă imagini: https://antexoume.wordpress.com/)

+ * + * +

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.6(Sursă: https://antexoume.wordpress.com/)

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 2.1(Sursă: https://antexoume.wordpress.com/)

+ * + * +

Orașul Bursa. În planul îndepărtat se află Muntele Olimp

Brusa, Asia Mica 3.1(Sursă: http://armenianhouse.org/)

Carte poștală cu orașul Brusa de la 10 august 1920

Brusa, Asia Mica 1.1 carte postala din 10.aug.1920(Sursă: http://www.hourmo.eu/)

Drum către orașul Brusa, în zare se află Muntele Olimp

Brusa, Asia Mica 4(Sursă: http://www.natgeocreative.com/)

Published in: on 5 aprilie, 2015 at 15:54  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Sfântul Cuvios Ilirie, pustnic din Muntele Mirsinon, Latros, Turcia (3 aprilie)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3

Despre acest cuvios părinte știm numai că a fost pustnic făcător de minuni. Locul său de nevoință se afla în preajma Mănăstirii Maicii Domnului Mirsinon ridicată de sfântul cuvios Acachie (pomenit în ziua de 3 ianuarie) în veacul al IX-lea în Muntele Latros. Astfel, numele de Muntele Mirsinon, așa cum s-a păstrat în sinaxarul Bisericii noastre, este de fapt locul unde se afla mănăstirea cu acest nume în Muntele Latros.

Putem numai să reconstituim istoria Muntelui Latros în care s-a împletit și viața acestui smerit pustnic.

Cei dintâi monahi iubitori ai liniștii vieții pustnicești s-au așezat în Muntele Latros în veacul al VI-lea. În veacul următor, din pricina invaziei agarenilor, veniră aici ca la 300 de călugări din Sinai și Rait care ridicară un număr însemnat de schituri și mănăstiri. Pentru această înflorire duhovnicească, muntele era numit „Sfântul Munte Efes”, căci până astăzi s-au păstrat nu mai puțin de 24 de biserici în toate stilurile arhitecturale posibile și numeroase chilii săpate în stâncă.

În veacul al XIII-lea, în Latros se aflau 11 mănăstiri între care Mănăstirea Maicii Domnului Mirsinon. În același veac însă toate mănăstirile ținutului erau deja distruse sau grav afectate de hoardele barbare (turci). Mai târziu, turcii le vor distruge, iară viețuirea monahală pe acest munte va înceta defintiv.

+ * + * +

Sfântul Cuvios Ilirie, pustnic din Muntele Mirsinon, Latros

Sfântul Cuvios Ilirie, pustnic din Muntele Mirsinon, Latros, Turcia 1.1(Sursă: http://images.oca.org/)

+ * + * +

Muntele Latros, în planul îndepărtat

Muntele Latros 1(Sursă: http://drevo-info.ru/)

Published in: on 3 aprilie, 2015 at 11:15  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Nou Mucenic Pavel Rusul, Constantinopol, Turcia (3 aprilie)

Sf Mc Pavel Rusul (1683) 1(Sursă: http://www.pravoslavie.ru/)

Multă vreme tătarii din Crimeea năvăleau an de an în ținuturile Rusiei și Ucrainei după robi. Într-o asemenea năvălire din veacul al XVII-lea a fost prins și un tânăr rus pe nume Pavel care fu vândut unei familii creștin-ortodoxe.

După ce își sluji cu credință stăpânul câțiva ani, fu slobozit. Deci sfântul Pavel se căsători cu o fată care fusese luată și ea cândva roabă și apoi slobozită. Amândoi locuiau în cetatea Constantinopolului.

Curând după căsătoria lor, sfântul Pavel se îmbolnăvi de epilepsie, care se înrăutățea din ce în ce mai mult. Astfel, prietenii și vecinii hotărâră să-l ducă în biserica Născătoarei de Dumnezeu numită Mouglouniou pentru a se tămădui. Sfântul Pavel însă nu voia să meargă, însă ei hotărâră să-l ducă cu orice preț.

Pe drum se întâlniră cu niște musulmani care-i întrebară unde merg. Sfântul Pavel se folosi de acea întâlnire ca să strige că este musulman. Musulmanii auziră, însă nu făcură nimic. Mai tâziu însă, după ce se gândiră, hotărâră că trebuie să vină în ajutorul omului care strigase că este musulman și era dus la biserică de către creștini ortodocși ca să-l împiedice să facă așa cum voia, pretinzând că este bolnav la cap.

Unul dintre musulmani hotărî că cel mai bine era să-i spună situația fratelui lor musulman marelui vizir Kara Mustafa care, auzind acestea, se mânie cumplit poruncind ca Pavel să fie adus la el.

Însă înainte ca oamenii vizirului să-l găsească pe sfântul Pavel, cineva îi înștiință pe preoții de la biserica în care se afla acesta și acesta fu scos din biserică pentru ca sfântul locaș să nu fie nimicit sau luat de musulmani pe motiv că ar fi adăpostit un musulman. Însă oamenii vizirului sosiră înainte ca ei să poată face ceva și arestară pe preoții bisericii, ducându-i împreună cu sfântul Pavel la marele vizir.

Acesta, văzându-l pe sfântul Pavel, îl întrebă dacă este musulman. Iară acesta răspunse că nu este. Însă musulmanii ce povestiseră întâmplarea stăruiră zicând că el însuși spusese că este musulman. Sfântul Pavel însă îi învinui că mint.

Când marele vizir îl întrebă pe sfântul Pavel de ce îl duseseră creștinii la biserică, el răspunse nu l-au dus acolo, ci acasă fiindcă avea o boală care trebuia îngrijită. Dar pe lângă aceasta el stăruia că nu este musulman, ci creștin ortodox.

Marele vizir îi aminti lui sfântului Pavel că avea mărturii sub jurământ de la martori care îl auziseră zicând că este musulman. Deci el avea de ales: fie se făcea musulman, fie avea să fie dat morții. Întâia alegere era însoțită de bogăție, iar cealaltă de cazne și moarte.

Soția sfântului Pavel, care-și însoțise bărbatul la marele vizir, îl încuraja să se țină tare, zicând:

– Nu te teme, soțul meu, ci să stai tare în credința lui Hristos, căci paharul morții ține doar o clipită, după care te vei veseli și te vei bucura împreună cu mucenicii lui Hristos.

Adăugă apoi:

– Nu m-am gândit niciodată că voi fi soție de mucenic.

Auzind spusele femeii, marele vizir întrebă cine era și ce spusese. Unul dintre musulmani care înțelegea rusa îi spuse că îl încuraja să stea neclintit în credința sa creștin-ortodoxă. Vestea aceasta îl mânie pe marele vizir care porunci ca soția lui Pavel să fie dusă la curte și biciuită. Iar pe sfântul Pavel îl trimise la închisoare.

După 3 zile, sfântul Pavel fu adus iară dinaintea marelui vizir care îl ispiti iară cu răsplăți să se facă musulman, altfel va fi osândit la moarte. Însă sfântul Pavel rămase tare în credința sa în Iisus Hristos.

Văzând că nu izbutește cu niciun chip, marele vizir Kara Mustafa îl osândi la moarte, în Hipodromul din cetatea Constantinopolului tăindu-i-se capul sfântului Pavel.

Astfel sfântul Pavel Rusul se jertfi pentru dragostea lui Iisus Hristos în cetatea Constantinopolului la 3 aprilie, în Vinerea Mare a anului 1683.

+ * + * +

Viața Sfântului Mucenic Pavel Rusul poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos+ * + * +

Hipodromul din Costantinopol, gravat de Onufrio Panavinio în anul 1600

Hipodromul din Costantinopol, gravat de Onufrio Panavinio, 1600 1.1(Sursă: http://www.roger-pearse.com/)

Published in: on 3 aprilie, 2015 at 09:54  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Gherontie Canonarhul de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (1 aprilie)

Sf Cuv Gherontie Canonarhul de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a viețuit în veacul al XIV-lea, nevoindu-se în Marea Lavră a Peșterilor din Kiev unde împlinea ascultarea de canonarh, adică se îndeletnicea cu orânduirea slujbei la strană. Întreaga sa viață și-o petrecu în înfrânare, ascultare și rugăciune.

După fericita sa adormire, fu îngropat în Peșterile de departe.

Pomenirea sa se mai săvârșește și la 28 august (Soborul Sfinților din Peșterile de departe).

+ * + * +

Icoană cu o părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Gherontie Canonarhul

Sf Cuv Gherontie Canonarhul de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Sf Cuv Gherontie Canonarhul de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Cuv Gherontie Canonarhul de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 1 aprilie, 2015 at 00:24  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,