Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos (6 august)

1. Schimbarea la Fata a Domnului 13(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/2/2942.jpg)

În cel de-al treilea an al propovăduirii Sale, Iisus Domnul a început a grăi ucenicilor despre patima Sa cea apropiată și despre slava ce va să urmeze răstignirii Sale pe Cruce. Pentru ca patima Sa cea grabnică să nu slăbească de tot inimile ucenicilor și să-i facă a pleca de lângă Dânsul, El, Cel Preaînțelept, a voit ca, mai înainte de patimă, să le arate o parte din slava Sa cea dumnezeiască.

Pentru aceasta a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și S-a suit noaptea în muntele Taborului, iar acolo S-a schimbat la față înaintea lor:

„Și a strălucit fața Lui ca soarele, iar hainele Lui s-au făcut albe ca lumina” (Matei 17, 2).

Atunci s-au arătat lângă Dânsul Moise și Ilie, proorocii cei mai ai Vechiului Testament. Văzând acestea, ucenicii au căzut în uimire. Atunci Petru zise:

„Doamne, bine este nouă să fim aici. De voiești, să facem aici trei colibe: Ție una și lui Moise una și una lui Ilie” (Matei 17, 4).

Încă grăind Petru, Moise și Ilie s-au depărtat și un nor luminos L-a umbrit pe Domnul și pe ucenicii Săi, iar din nor s-a auzit un glas zicând:

„Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit. Pe Acesta să-L Ascultați” (Matei 17, 5).

Auzind glasul, ucenicii căzură cu fețele la pământ precum morții și rămaseră astfel, încremeniți de frică, până ce Domnul Se apropie de ei și le zise:

„Sculați-vă și nu vă temeți” (Matei 17, 7).

Domnul Își arătase și până atunci de multe ori puterea Sa dumnezeiască, însă pe muntele Tabor El Și-a arătat firea cea dumnezeiască. Vederea dumnezeirii Sale și auzirea mărturiei cerești cum că El este Fiul lui Dumnezeu avea să le slujească ucenicilor Săi în zilele când Domnul avea să fie răstignit, întărindu-le și sporindu-le credința într-Însul și în biruința Sa cea de pe urmă.

+ * + * +

1. Schimbarea la Fata a Domnului 19.1

(Sursă: http://prognimak.com.ua/)

În Muntele Taborului Te-ai schimbat la față, Iisuse, și nor luminos, întins ca un cort, pe Apostoli cu slava Ta i-a acoperit. Pentru aceasta, se uitau în jos pa pământ, neputând să vadă strălucirea slavei celei apropiate a feței Tale, Mântuitorule, Hristoase Dumnezeule, Cel ce ești fără de început. Cel care ai arătat atunci acelora lumina Ta, luminează și sufletele noastre. (Podobie ce se cântă la Utrenie)

Cel ce cu lumina Ta ai sfințit toată lumea, în Muntele Taborului Te-ai schimbat la față, Bunule, arătând ucenicilor Tăi, puterea Ta, că mântuiești lumea din călcarea poruncii. Pentru aceasta, grăim către Tine: Îndurate Doamne, mântuiește sufletele noastre. (Dintre Stihirile ce se cântă la Litie)

Published in: on 5 august, 2013 at 23:20  Lasă un comentariu  
Tags: , , ,

Înainteprăznuirea Botezului Domnului (2-5 ianuarie)

Botezul Domnului 1.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Începând din această zi, 2 ianuarie, glasul Bisericii se umple de cântări de bucurie în așteptarea marelui praznic al Dumnezeieștii Arătări a Domnului sau al Botezului Domnului, săvârșit la 6 ianuarie, pregătind inimile credincioșilor să-l întâmpine cum se cuvine.

+ * + * +

sf-apostol-si-evanghelist-luca-1-1

Sfantul Apostol si Evanghelist Luca

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

2 ianuarie

Căutându-mă pe mine, cel rătăcit pe căi neumblate, Dumnezeule al meu, îmbrăcându-Te cu sărăcia cea preabogată, stai de față să Te botezi, Izbăvirea tuturor.

Se minunează de venirea Ta, Iisuse, Făcătorule de bine, Înaintemergătorul, și umilit strigă Ție: foc fiind, Stăpâne, să nu mă arzi pe mine, cel ce sunt iarbă uscată, Doamne.

Rourează-ne dezlegarea de păcate, Iubitorule de oameni, Cel ce în curgerile Iordanului ai cufundat greșelile pământenilor pentru mila Ta.

3 ianuarie

Lumea cea îmbătrânită în greșeli, înnoind-o, Iubitorule de oameni, vii să faci oamenilor uimitoare naștere a doua, prin apă și prin Duh. Pentru aceasta slăvim Arătarea Ta.

Pustiu însetat, fire omenească toată, veselește-te; că iată, Apa vieții, Se arată Hristos, înnoirea tuturor, ca să te adape pe tine cu harul din destul.

Saltă de bucurie și te pregătește Iordane, ca sa primești Apa ce curge spre viața de veci. Râuri dănțuiți, văzând acum pe Izvorul desfătării, intrând în apele Iordanului și uscând revărsările răutății.

 4 ianuarie

Cu dumnezeiasca Ta strălucire, Bunule, luminează, Te rog, sufletele celor ce vin la Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, Cel ce cheamă la Sine pe cei din negura greșelilor.

Cel ce ca un râu al păcii ești plin de ape tainice; Unule Doamne, venit-ai la râu, cerând să Te botezi de la o mică picătură, Cel ce singur ești fără de păcat.

Curățirea sufletelor se gătește, luminarea și dezlegarea din cele cumplite a venit. Râule Iordan, veselește-te! Dănțuiește întreagă făptură; pământule și marea bucurați-vă, slăvind pe Preabunul Hristos.

 5 ianuarie

Iată Lumina se arată; iată curățirea se ivește; iată Mântuitorul stă de față, ca să strălucească celor din întuneric dumnezeieștile raze. Pe Acesta, cu gânduri curate, cu bucurie să-L primim.

Nu cu înțelepciunea și cu bogăția lui să se laude muritorul, ci cu credință în Domnul, cu dreptate să strige lui Hristos, Dumnezeu, cântând pururea: pe piatra poruncilor Tale întărește-mă, Stăpâne.

Lumina Ta cea nepătrunsă, fă-o să strălucească în inimile celor ce cu credință Te lăudăm pe Tine; pacea Ta cea mai presus de minte dă-ne-o nouă, ca alergând din noaptea neștiinței către lumina poruncilor Tale, să Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Întâmpinarea Domnului (2 februarie)

Icoană din veacul al XII-lea

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Din sânurile Părintelui nedespărţindu-Te cu Dumnezeirea, Te-ai întrupat precum ai binevoit şi ţinut fiind în braţele pururea Fecioarei, Cel ce ţii toate cu mâna Ta, Te-ai dat în mâinile primitorului de Dumnezeu Simeon, care pentru aceasta cu bucurie a strigat: acum slobozeşte pe robul Tău, că Te-am văzut, Stăpâne. (Dintre Stihurile Praznicului ce se cântă la Utrenie)

Troparul Întâmpinării Domnului (audio, clic aici)

Acatistul Întâmpinării Domnului (text, clic aici)

+ * + * +

Maica Domnului

O, fericit pântece! De unde ai odrăslit o slavă ca aceasta? Dumnezeu este Cel ce S-a născut, o, Fecioară! Şi Lumina neamurilor, şi Slava şi Izbăvirea! (Din Canonul Înainteprăznuirii Întâmpinării Domnului)

Cea preacurată a strigat: primeşte, dreptule Simeon, în braţe, ca un prunc, pe Domnul slavei şi Mântuitorul lumii. (Dintre Stihirile ce se cântă la Vecernie)

Axionul Întâmpinării Domnului (audio, clic aici)

+ * + * +

Sfântul şi Dreptul Simeon

Spune, Simeon: pe Cine porţi în braţe în Templu, bucurându-te? Cui strigi şi grăieşti: acum am fost slobozit, că am văzut pe Mântuitorul meu? Acesta este Cel ce S-a născut din Fecioara; Acesta este Dumnezeu Cuvântul din Dumnezeu, Care S-a întrupat pentru noi şi a mântuit pe om. Acestuia să ne închinăm. (Dintre Stihirile ce se cântă la Vecernia Praznicului)

Întăriţi-vă mâini slăbite de bătrâneţe ale lui Simeon şi picioare obosite ale bătrânului înainte vă mişcaţi; spre întâmpinarea lui Hristos; dănţuire împreună cu cei fără de trup începeţi. Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit. (Din Canonul Praznicului ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

Sfânta Proorociţă Ana

Cu sfinţită cuviinţă proorociţa Ana, înţeleapta, cuvioasa şi bătrâna, s-a mărturisit Stăpânului în Templu în chip lămurit, iar pe Născătoarea de Dumnezeu propovăduind-o tuturor celor de faţă, a mărit-o. (Stihire ce se cântă la Utrenia Praznicului)

+ * + * +

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XIII-lea aflată în Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XIV-lea, aflată la Oxford, Anglia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XI-lea aflată în Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 1 februarie, 2012 at 20:10  Lasă un comentariu  
Tags: ,

Botezul Domnului sau dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos (6 ianuarie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/icon/0406/0406008.jpg)

Cu apele Iordanului Te-ai îmbrăcat, Mântuitorule, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Şi creştetul ţi-ai plecat Înaintemergătorului, Cel ce ai măsurat cerul cu palma, ca să întorci lumea de la înşelăciune, şi să mântuieşti sufletele noastre. (dintre Stihirile ce se cântă la Laude)

Să se îmbrace în alb toată firea pământească cea ridicată acum din cădere la ceruri, căci prin Cuvântul, prin Care toate se ţin, spălată de greşelile cele dintâi în ape curgătoare, a scăpat de ele, curăţindu-se în chip luminat. (din Canonul Botezlui Domnului ce se citeşte la Utrenie)

Colind la Botezul Domnului (clic aici)

Din Slujba Botezului Domnului (clic aici)

Acatistul Botezului Domnului (clic aici)

+ * + * +

Pr. Dumitru Stăniloae – Cuvânt despre Botezul Domnului

http://www.trilulilu.ro/anca_aurora/d94b302dd18822 (clic aici)

Published in: on 5 ianuarie, 2012 at 16:56  Comments (1)  
Tags: , , , , ,