Sfânta Muceniță Puplia din Antiohia, Turcia (9 octombrie)

Sf Mc Poplia din Antiohia (sec IV) 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Aceasta a trăit pe vremea pagânului Iulian, măritată fiind mai înainte și născând roadă vrednică lui Dumnezeu, pe preotul Ioan care fu purtător de grijă pentru orânduiala Bisericii, pururea fugind de vrednicia episcopiei, pentru multa lui smerenie.

Deci mergând atunci împăratul Iulian la Antiohia și silind pe toți să creadă în demoni, această cinstită bătrână începu a cânta în fața împăratului cu niște fecioare:

– Idolii păgânilor argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești.

Sf Mc Poplia din Antiohia (sec IV) 2.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Pentru aceasta târând-o, o bătutră atât de tare peste obraz încât se roși pământul de sângele ei, însă nu fu omorâtă până la întoarcerea Paravatului. Acela însă fiind înjunghiat nu se mai întoarse, iar ea trăind un an după aceea, cu pace se duse către Domnul, în veacul al IV-lea, pururea mijlocind pentru toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Published in: on 9 octombrie, 2015 at 03:19  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Sfânta Muceniță Pelaghia din Antiohia, Turcia (8 octombrie)

(Sursă: http://www.logoslovo.ru/)

Aceasta a fost fecioară de neam slăvit din Antiohia. În vremea domniei împăratului Numerian, cârmuitorul Antiohiei a trimis otași să aducă la judecată pe fecioara Pelaghia despre care toți știau că este creștină. Ostașii înconjurară casa și o chemară pe sfânta fecioară să iasă înaintea porților. Ea le dădu binețe și auzind că avea să fie dusă la judecată, se arătă bucuroasă și le spuse ostașilor să o aștepte să intre în casă și să-și schimbe veșmintele. Apoi se urcă pe acoperișul casei și ridică mâinile către cer rugându-se îndelung lui Dumnezeu să primească sufletul ei și să nu îngăduie a i se întina curăția cea feciorească.

Sf Mc Pelaghia din Antiohia (303) 2.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Dumnezeu îi primi sufletul, iar trupul căzu fără suflare dinaintea ostașilor.

Sfântul Ioan Gură de Aur scrise despre sfânta muceniță Pelaghia: „Moartea sa nu a venit pe cale firească, ci mai vârtos la porunca lui Dumnezeu” și „Astfel, trupul cel fecioresc, mai curat decât aurul, zăcea la pământ. Îngerii l-au înconjurat, arhanghelii l-au cinstit și Hristos Însuși a stat lângă dânsul”.

Published in: on 8 octombrie, 2015 at 11:32  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

Sfânta Muceniță Sofia doctorița (22 mai)

Sf Mc Sofia doctorita 1(Sursă: http://www.saint.gr/)

Despre aceasta știm numai că era doctoriță și tăindu-i-se capul cu sabia, se învrednici de cununa cea cu bună mireasmă a muceniciei.

+ * + * +

Sf Mc Sofia doctorita 1.1Cei împovăraţi de boli trupeşti alergau la tine cu nădejde, căci ştiau că strălucea întru tine darul Doctorului doctorilor, Căruia Îi cântai neîncetat în cămara inimii: Aliluia! (Din propunerea de Acatist al Sfintei)

+ * + * +

Propunere de Acatist al Sfintei Sofia doctorița:

http://mirelasova.over-blog.com/article-propunere-de-acatist-sfanta-mucenita-sofia-doctorita-22-mai-81763901.htmS (clic aici)

Published in: on 21 mai, 2015 at 22:14  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Sfânta Muceniță Glafira din Amasia, Turcia (26 aprilie)

Sf Mc Glafira fecioara din Amasea (322) 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Aceasta era o fecioară deosebit de frumoasă ce se trăgea din cetatea Romei și era slujnica împărătesei Constanția, soţia împăratului Licinius și soră vitregă a sfântului împărat Constantin cel Mare (pomenit la 21 mai).

Licinius, pentru că împărăţea cu sfântul Constantin și avea se însoțea cu sora acestuia, care era creştină, primind și el creştineasca credinţă, se jurase sfântului Constantin ca niciodată nu se va depărta de la creştinătate, ba încă să o şi apere. După aceea însă, împărăţind la Răsărit, uită facerile de bine ale lui Hristos Dumnezeu și de ajutorul lui Constantin și se rupse de dânsul şi credința dreptmăritoare, iară împăratului Constantin i se făcu vrăjmaş.

Deci aflându-se Liciniu în Nicomidia, puse început iară închinării la idoli, izgonind din palatele împărăteşti şi din toată curtea pe toţi cei ce erau creştini: senatori, boieri, slugi şi înarmaţi. Apoi începu fără de ruşine a se tăvăli în necurăţiile trupeşti, făcându-se nesăţios spre păcatul trupesc, răpind cu sila femeile şi fiicele senatorilor spre amestecare. Dar mai ales pe cele creştine cu sila le luă, spre ocara sfinţilor şi spre întinarea credinţei în Hristos Dumnezeu.

Auzind de aceasta binecredincioasă şi creştina împărăteasă Constanția, soţia lui, îi sângera inima de toate cele făcute de dânsul şi îl înştiinţa prin scrisori pe fratele său, Constantin. Şi avea această împărăteasă în palatul său o fecioară foarte frumoasă şi deplin înţeleaptă care îi slujea ei, cu numele Glafira, cu credinţa creştină, din Italia, de neam cinstit şi binecredincios.

Pe sfânta Glafira văzând-o Liciniu se aprinse de poftă necurată asupra ei şi porunci famenului celui mai mare din postelnicii lui, cu numele Venegn, ca să-i zică ei despre aceasta. Iar Venegn, ca un mare dar, aduse ei acea veste precum că împăratul o iubeşte şi voieşte să fie cu dânsa

Însă afânta Glafira se îngreţoşă de un păcat ca acela şi izgoni cu necinste pe acel vestitor ocărind fărădelegea aceea. Apoi îi spuse împărătesei acel lucru şi o rugă, zicând:

– Pentru Dumnezeu, Cel ce a zidit cerul şi pământul, de Care tu te temi şi Căruia împăratul Constantin, fratele tău, cu credinţă îi slujeşte, nu lăsa să se piardă fecioria mea cu acea însoţire fără de lege.

Auzind împărăteasa aceasta, o iubi şi mai mult pentru întreaga ei înţelepciune și se sfătui cum ar putea-o tăinui.

Şi întrebând împăratul de dânsa, împărăteasa porunci să se vestească în palatul împărătesc că sfânta Glafira îşi ieşise din minți, zace bolnavă şi este aproape de moarte.

Deci, auzind împăratul de aceasta, încetă a se mai gândi la Glafira, iar împărăteasa, căutând vreme potrivită, liberă pe sfânta Glafira dându-i o mulţime de aur, argint, pietre scumpe, podoabe de mult preţ, haine scumpe şi toate cele trebuincioase. Încă şi slugi şi slujnice credincioase îi dădu, încât să-i ajungă spre trebuinţa ei. Şi încredinţând-o unor oameni cinstiţi şi binecredincioşi din slugile sale, le porunci s-o ducă în părţile Armeniei, nespunând nimănui nimic despre dânsa, şi să stea acolo până ce Domnul va voi să rânduiască cele bune pentru dânsa. Iară ei dădură cuvânt împărătesei că o să împlinească cu dinadinsul toate cele poruncite.

Luând pristavii pe sfânta Glafira, o îmbrăcară pe ea şi pe fecioarele cele ce erau cu dânsa în haine bărbăteşti şi astfel ieşiră din cetatea Nicomidiei. Şi, mergând cale multă, se apropiară de Armenia, ajungând la cetatea Amasia, care era mitropolie a ţării Pontului.

 Văzând sfânta Glafira frumuseţea acelei cetăţi, zise către slujitorii ei:

– Dacă vom afla aici neam creştinesc, să petrecem în cetatea aceasta.

Și le porunci să întrebe despre creştini. Întâlniră pe un tânăr din casa unui cinstit cetăţean din Amasia, cu numele Cvintie. Acel tânăr, cunoscând pe acei străini că sunt creştini şi caută pe cei de o credinţă cu dânşii, alergă singur la ei şi îi rugă să vină în casa lui şi să stea cât vor voi, spunându-le că el este creştin, arătându-le că în cetatea lor sunt mulţi creştini şi au episcop pe un bărbat ales, asemenea apostolilor. Străinii se bucurară auzind unele ca acestea, apoi merseră la Cvintie şi petrecură în casa lui, căci le dădu camere spre odihnă.

Apoi veni la dânşii şi sfântul Vasilevs, episcopul Amasiei, bărbat bun şi plin de darurile duhovniceşti.

Sfântul Sfnțit Mucenic Vasilevs, episcopul Amasiei (pomenit la 26 aprilie)

Sf Sf Mc Vasilevs, episcopul Amasiei (322) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acela întrebându-i cine sunt şi de unde sunt, sfânta Glafira îi spuse toată taina cea despre dânsa, că este din Italia cu neamul, creştină cu credinţa, slujitoare surorii împăratului Constantin, adică soţiei împăratului Liciniu, spunând şi despre pricina înstrăinării sale.

Auzind acestea, sfântul Vasilevs porunci ca nici ea, nici slujitorii ei să nu iasă afară din casă, nici să vorbească cu cineva, ca nu cumva să afle de dânsa ighemonul din cetatea aceea, căci pentru dânsa vor fi în primejdie toţi creştinii Amasiei, adăugând că acea fugă şi înstrăinare a ei va fi spre slava lui Dumnezeu.

În acea vreme acel sfânt episcop zidea o biserică în cetate, că până atunci creştinii nu aveau o biserică înăuntrul cetăţii, ci aveau numai afară o biserică foarte mică.

Sfânta fecioară Glafira dădu episcopului mult argint spre zidirea bisericii şi toate cele ce-i dăruise împărăteasa le cheltui la acea zidire, nelăsând nimic pentru dânsa.

Scrise şi împărăteasei Constanța, stăpâna sa, înştiinţând-o unde este, la cine petrece şi despre zidirea bisericii, rugând-o să trimită aur mai mult, spre săvârşirea şi împodobirea bisericii. Împărăteasa făcu aceea cu bucurie şi cu osârdie trimise la dânsa avere multă şi daruri bisericii şi episcopului şi îi scrise încredinţîndu-i-o pe roaba sa, sfânta fecioară Glafira.

Însă scrisoarea Glafirei cea scrisă către împărăteasă, o găsi Venign, postelnicul împăratului, şi citind-o află că sfânta Glafira este vie, cum şi unde se află şi spuse de aceasta împăratului Liciniu. Iar împăratul, umplându-se de mai multă mânie, scrise îndată ighemonului Amasiei, poruncindu-i ca pe Vasilevs episcopul creştinesc şi pe Glafira slujitoarea, ferecându-i în fiare, să-i trimită degrabă la dânsul în Nicomidia.

Însă, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, mai înainte de a ajunge scrisoarea împăratului în Amasia la ighemon, fericită şi sfânta Glafira se duse către Domnul.

Deci ighemonul, prinzindu-l numai pe sfântul Vasilevs episcopul, îl ferecă şi-l trimise la împărat, iar despre sfânta Glafira îl înştiinţă că murise.

Mutarea către Domnul a sfinților Glafira și Vasilevs se petrecu în anul 322.

+ * + * +

Sfântul Sfințit Mucenic Vasilevs, episcopul Amasiei

Sf Sf Mc Vasilevs, episcopul Amasiei (322) 3.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Fugind Glafira de prăpastia cea pierzătoare de suflet, te-a aflat, Sfinte Mucenice Vasilevs, Sfinţite Părinte, liman de mântuire. Pentru aceea şi logodindu-se cu Hristos Ziditorul, se bucură strigând: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Adus-ai pe Glafira mireasă Mirelui Hristos, împodobită cu totul de virtuţi şi strălucind cu fecioria şi înfrumuseţând-o pe dânsa cu învăţături, ai învrednicit-o şi de cămara Mirelui, cu care împreună te şi bucuri în Locaşurile cele Cereşti, Sfinte Părinte Vasilevs. (Din Canonul Sfântului Sfințitului Mucenic Vasilevs)

+ * + * +

Sf Mc Glafira fecioara din Amasea (322) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Glafira fecioara din Amasea (322) 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Glafira fecioara din Amasea (322) 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Glafira fecioara din Amasea (322) 5.1(Sursă: http://www.rus-icons.info/)

+ * + * +

Amasia, Turcia

Amasia 1.1(Sursă: http://romeartlover.tripod.com/)

Amasia 5(Sursă: http://dickschmitt.com/)

Amasia 2(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Amasia 4(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

Published in: on 26 aprilie, 2015 at 09:33  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfânta Muceniță Nichi (25 aprilie)

Sf Mc Nichi (303) 1.1

(Sursă: http://orthodox-goods.com/)

Aceasta a fost printre cei care au crezut în Hristos prin minunile săvârșite de marele mucenic Gheorghe, în vremea slăvitei sale pătimiri din porunca împăratului Dioclețian (284-304)

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (pomenit la 23 aprilie)

Sf Mare Mc Gheorghe Purtatorul de biruinta 7.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Mai apoi, în același an (303), mărturisi și dânsa dimpreună cu alții credința în Hristos pentru care i se tăie capul sălășluindu-se astfel în odihna cea gătită de Domnul celor ce și-au dat viața pentru El.

+ * + * +

Sf Mc Nichi (303) 4(Sursă: http://eikonografos.com/)

Sf Mc Nichi (303) 3(Sursă: http://www.athineon.com/)

Sf Mc Nichi (303) 2.1(Sursă: http://www.ekklisiastika-eidi.gr/)

Published in: on 25 aprilie, 2015 at 17:11  Lasă un comentariu  
Tags: , , ,

Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasă a Imperiului Roman (21 aprilie)

Sf Mc Alexandra imparateasa 7.2(Sursă: http://pravicon.com/)

Aceasta a fost soţia lui Diocleţian, împărat al Imperiului Roman de Răsărit.

În anul 303, privind sfânta Alexandra la feluritele chinuri cumplite ale sfântului mare mucenic Gheorghe în urma cărora acesta rămânea viu și sănătos, se înfățișă dinaintea soțului său Dioclețian, în vreme ce acesta aducea jertfă idolilor, mărturisindu-se pe sine că este creștină.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință (pomenit la 23 aprilie)

Sf Mare Mc Gheorghe Purtatorul de biruinta 1.1 si Sf Mc Alexandra(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Pentru aceea fu pusă în închisoare, iar mai apoi se dădu hotărâre să fie tăiaţi cei doi, Gheorghe şi Alexandra.

Aflând această hotărâre a împăratului pe când se afla în închisoare, sfânta Alexandra se rugă lui Dumnezeu şi își dădu sufletul, sălășluindu-se în odihna cea gătită ei de Iubitorul de oameni Dumnezeu dinaintea Căruia pururea mijlocește pentru toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Viața și paraclisul Sfintei Mucenițe Alexandra împărăteasa pot fi aflate în:

Sf Mc Alexandra imparateasa 14+ * + * +

Sfânta Muceniță Alexandra împărăteasa și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Sf Mare Mc Gheorghe Purtatorul de biruinta 6.1 si Sf Mc Alexandra(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mare Mc Gheorghe Purtatorul de biruinta 2.1 si Sf Mc Alexandra(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mare Mc Gheorghe Purtatorul de biruinta 5.1 si Sf Mc Alexandra(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mare Mc Gheorghe Purtatorul de biruinta 3.1 si Sf Mc Alexandra(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mare Mc Gheorghe Purtatorul de biruinta 4.1 si Sf Mc Alexandra(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Sfânta Muceniță Alexandra împărăteasa și Sfântul Ierarh Mihail, mitropolitul Kievului

Sf Mc Alexandra imparateasa 12.1 si Sf Ier Mihai, mitropolitul Kievului(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfânta Muceniță Alexandra împărăteasa și Sfântul Ierarh Dimitrie, mitropolitul Rostovului

Sf Mc Alexandra imparateasa 11.1 si Sf Ier Dimitrie, mitropolitul Rostovului(Sursă: http://pravicon.com/)

+ * + * +

Sf Mc Alexandra imparateasa 13(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Alexandra imparateasa 6.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Alexandra imparateasa 8.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Alexandra imparateasa 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Alexandra imparateasa 5(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Mc Alexandra imparateasa 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfintele Mucenițe Vasilisa și Anastasia din Roma, Italia (15 aprilie)

Sfânta Muceniță Vasilisa din Roma

Sf Mc Vasilisa din Roma (68) 1.1(Sursă: http://4spisok.ru/)

Sfânta Muceniță Anastasia din Roma

Sf Mc Anastasia din Roma (68) 1.1(Sursă: http://4spisok.ru/)

Aceste sfinte erau din marea cetate a Romei, de bun neam şi bogate, uceniţe fiind ale sfinţilor apostoli Petru şi Pavel.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel (pomeniți la 29 iunie)

Sf Ap Petru si Pavel 1(Sursă: http://pravicon.com/)

După sfârşitul acestora, adunând noaptea sfintele lor moaşte şi îngropându-le, fură pârâte lui Neron împăratul care le puse întâi la închisoare. Apoi fiind scoase şi spunând ele că rămân întru mărturisirea lui Hristos, fură spânzurate, li se tăiară sânii, mâinile, picioarele şi limbile, iar la sfârşit li se tăiară şi capetele de sabie.

Sf Mc Vasilisa si Anastasia din Roma (68) 1.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

+ * + * +

Sfânta Muceniță Anastasia din Roma

Sf Mc Anastasia din Roma (68) 2.1(Sursă: http://azbyka.ru/)

Published in: on 15 aprilie, 2015 at 09:35  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , ,

Sfânta Nouă Muceniță Arghira din Brusa, Asia Mică (5 aprilie)

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 1.1(Sursă: https://antexoume.wordpress.com/)

Aceasta s-a născut în 1688 și era de baștină din Brusa, Asia Mică.

Această tânără și deosebit de frumoasă femeie abia se căsătorise, când necazurile cu un vecin musulman începură să-i amenințe nu numai căsătoria, ci și viața. Căci acesta se îndrăgostise foarte tare de dânsa, neținând sema defel de sfințenia căsătoriei și de credința ei creștin-ortodoxă. Deci stăruia s-o ademenească.

Stânjenită de stăruința lui, sfânta Arghira îl respingea cu statornicie, păzind cu strășnicie neîntinate căsătoria și iubirea pentru soțul ei. După o vreme însă, acest vecin începu a-și pierde răbdarea, ajungând să o cheme dinaintea stăpânirii și să o învinuiască pentru a nu voi să se convertească la credința musulmană. În divan, sfânta Arghira tăgădui mincinoasa învinuire. Însă soțul ei nădăjduind că sfânta Arghira va avea parte de o judecată mai nepărtinitoare dacă se va ține altundeva decât în Brusa și având îndestulătoare avere, izbuti să mute judecata la Constantinopol.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.2Acolo fiind judecată și aflată neclintită în credința dreptmăritoare, fu deîndată întemnițată. Însă, în ciuda bătăilor necontenite pe care le primea, refuza să se lepede de Iisus Hristos.

Aflându-se în temnița din Haskoy, sfânta Arghira își arătă dragostea pentru Hristos slujind altor femei creștine care erau închise acolo.

Iară atunci când un creștin ortodox, pe nume Manuil kiutzibași-ul vru să o scoată din închisoare, aceasta alese să rămână închisă ca să aducă alinare, întărire și ajutor celorlalte femei creștine închise acolo.

Însă femeile musulmane din aceeași temniță o urau pe sfânta Arghira pentru faptele bune și frumusețea sufletului ei. făcând tot ce le stătea în putință pentru a-i face viața de neîndurat. Din această pricină sfânta Arghira suferea foarte mult.

Astfel petrecu sfânta Arghira 17 ani de temniță și nenumărate chinuri.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.4La 5 aprilie 1721, pe când avea 33 de ani, se împărtăși cu Sfintele Taine.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.3Apoi își dădu sufletul său în mâinile Domnului pentru a-l așeza în odihna cămărilor celor de Sus.

Trecând 4 ani de fericita sa adormire, la 30 aprilie 1725, cinstitul său trup fu dezgropat și reîngropat, cu binecuvântarea patriarhului Ieremia al III-lea al Constantinopolului, în biserica Sfânta Parascheva din aceeași cetate.

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.5

Ca o floare de mult preț, sfânta Arghira umple de bună mireasmă sufletele celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință înconjurându-i în toată vremea cu rugăciunea și ajutorul ei.

+ * + * +

Viața Sfintei Noi Mucenițe Arghira din  Brusa poate fi aflată în:

Marturisitori ai lui Hristos+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfintei Noi Mucenițe Arghira

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 6.1 cinstitele moaste(Sursă: http://www.pigizois.net/)

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 7.1 cinstitele moaste(Sursă: http://www.pigizois.net/)

+ * + * +

Mormântul Sfintei Noi Mucenițe Arghira

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 4.1 mormantul

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 5.1 mormantul(Sursă imagini: https://antexoume.wordpress.com/)

+ * + * +

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 3.6(Sursă: https://antexoume.wordpress.com/)

Sf Noua Mc Arghira din Brusa, Asia Mica (1721) 2.1(Sursă: https://antexoume.wordpress.com/)

+ * + * +

Orașul Bursa. În planul îndepărtat se află Muntele Olimp

Brusa, Asia Mica 3.1(Sursă: http://armenianhouse.org/)

Carte poștală cu orașul Brusa de la 10 august 1920

Brusa, Asia Mica 1.1 carte postala din 10.aug.1920(Sursă: http://www.hourmo.eu/)

Drum către orașul Brusa, în zare se află Muntele Olimp

Brusa, Asia Mica 4(Sursă: http://www.natgeocreative.com/)

Published in: on 5 aprilie, 2015 at 15:54  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Sfânta Muceniță Ilaria, dimpreună cu Claudiu Tribunul, soțul său, și cei doi fii, Iason și Mavru (19 martie)

Sf Mc Ilaria 4.1(Sursă: http://www.doxologia.ro/)

Aceștia împreună cu preotul Diodor şi diaconul Marian pătimiră cu sfinţii mucenici Hrisant şi Daria (pomeniți deopotrivă în ziua de 19 martie).

Tribunul Claudiu îmbrăţişă credința în Iisus Hristos și primi botezul împreună cu soţia sa Ilaria și fiii lor, Iason şi Mavru, cu toţi ai casei, chiar şi soldaţii.

Sf Mc Claudiu Tribunul, sotia sa Ilaria si fiii lor Iason si Mavru 1.1(Sursă: http://images.oca.org/)

Când împăratul Numerian (283-284) află acest lucru, porunci să fie osândiți la moarte. Astfel sfântul Claudiu fu înecat în mare, iar copiilor şi soldaţilor săi  li se tăiară capetele.

Creştinii înmormântară sfintele moaşte ale mucenicilor într-o peşteră, unde sfânta Ilaria mergea adesea la rugăciune.

Într-o zi, fiind urmărită, sfânta Ilaria fu prinsă şi dusă spre chinuire. Sfânta îi rugă să o lase puţin să se roage şi făcând aceasta își dădu sufletul în mâinile Domnului.

Un slujitor o îngropă în aceeaşi peşteră unde odihnea familia sa.

+ * + * +

Sf Mc Claudiu Tribunul 1.1(Sursă: http://www.doxologia.ro/)

+ * + * +

Sf Mc Ilaria 3.1(Sursă: http://4spisok.ru/)

Sf Mc Ilaria 1.1(Sursă: http://pk-semya.ru/)

Sfânta Muceniță Eufrasia din Nicomidia, Turcia (19 ianuarie)

Sf Mc Eufrasia din Nicomidia, Turcia (303) 1.qMiniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Aceasta a fost din cetatea Nicomidiei şi a trăit pe vremea împăratului Maximian. Era de neam vestit, fiind împodobită cu obiceiuri înţelepte şi bune.

Deci, nevrând să jertfească demonilor, fu bătută cumplit. Şi rămânând mai departe neînduplecată fu dată unui bărbat barbar, să fie batjocorită. Însă ea îl amăgi pe acesta zicându-i că, dacă nu o va necinsti, îi va da o doctorie care îl va feri de loviturile săbiilor şi de năvălirile vrăjmaşilor. Şi ca dovadă a tăriei acestei doctorii, îi zise să-şi încerce sabia pe gâtul ei, care ar rămâne neatins de orice lovitură.

Acel barbar crezând spuselor ei îşi repezi cu putere sabia în grumazul sfintei muceniţă și aşa i se tăie capul, în anul 303.

Published in: on 19 ianuarie, 2015 at 00:50  Comments (1)  
Tags: , , , , ,