Sfânta Cuvioasă Domnina din Cir, Siria (1 martie)

Sf Cuv Domnina din Cir, Siria (460) 1.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Sfânta Domnina sau Domnica se trăgea din părinţi binecredincioşi şi bogaţi.

Încă din pruncie afierosindu-se lui Dumnezeu, se dărui nevoinţelor pustniceşti şi înfrânării tuturor pornirilor trupului, căci făcându-şi o colibă lângă grădina maicii sale, petrecu zi şi noapte în ea, udându-şi cu lacrimi neîncetat nu numai obrajii ci şi veşmintele ei cele din păr, căci de o astfel de îmbrăcăminte se slujea.

Apoi, către cântările cocoşilor, intrând în biserică, laolaltă cu toată mulţimea credincioşilor aducea lui Dumnezeu cântare de laudă.

Hrana ei era lintea înmuiată în apă şi suferi toată osteneala aceasta a postului, cu toate că avea trup firav şi era încă de vie aproape moartă.

Îşi acoperea faţa cu multă grijă cu o pânză, încât nici ea nu putea vedea faţa cuiva şi nici cineva pe a ei.

Îmbrăcămintea ei de păr o acoperea până la genunchi şi grăia uşor şi gingaş cu toţi cei ce veneau la dânsa.

Deci, petrecând în felul acesta ziua şi noaptea, în cele din urmă, în preajma anului 460, se ridică dimpreună cu faptele ei cele plăcute lui Dumnezeu la Mirele ei cel iubit, Hristos dinaintea Căruia mijlocește cu căldură pentru toți cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Published in: on 1 martie, 2015 at 05:38  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Sfânta Muceniță Antonina din Niceea, Turcia (1 martie)

Sf Mc Antonina din Niceea 1.1Frescă din veacul al XIV-lea din Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Aceasta a trăit și a pătimit în Niceea, în vremea împăratului Maximian. După ce fu supusă la chinuri cumplite, fu aruncată în închisoare, însă împăratul nu o putu îndupleca să se închine la idoli. În vremea pătimirilor, îngerii Domnului o apărau și îi înfricoșau pe călăi. Fiind întinsă pe un pat înroșit de foc, sfânta Antonina rămase nevătămată prin puterea Domnului.

În cele din urmă o cusură într-un sac și o înecară într-un lac în anul 302. De atunci s-a arătat izvor îmbelșugat de minuni și mângâiere tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Schiță din anul 1970, săvârșită de maica Iuliania Socolova (clic aici), autoare a cărții „Truda iconarului” (clic aici)

Sf Mc Antonina din Niceea 2.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/4/4170.jpg)

Sf Mc Antonina din Niceea 4

(Sursă: http://www.mos-ikona.ru/database/819714817.jpg)

Published in: on 1 martie, 2014 at 18:39  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Sfânta Cuvioasă Muceniţă Evdochia, Liban (1 martie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0685/s0685016.jpg)

Aceasta a vieţuit în vremea împăratului Traian în Liban, fiind cu neamul şi cu credinţa samarineancă. Era atât de frumoasă, încât pe mulţi înşelând, îi trăgea către necurăţie trupească. Astfel, în vremea îndelungată a afundării în întunericul păcatelor trupeşti, adunase bogăţie multă, iar cu inima mult se împietrise, încât nici o altă putere, fără numai cea dumnezeiască, mai putea tămădui stricăciunea agonisită în inima şi trupul său.

Însă iubirea nepătrunsă a lui Dumnezeu voi să înnoiască acest vas pângărit prefăcându-l în comoară de mult preţ.

Astfel, un oarecare monah pe nume Gherman, mergând spre cetatea sa Iliopolis, poposi peste noapte la un cunoscut care îşi avea casa aproape de poarta cetăţii chiar lângă peretele casei tinerei fete. Iar noaptea acesta se trezi pentru a se ruga, a cânta psalmi şi a citi cu voce tare pentru a păstra trează atenţia la cele citite, întâmplându-se a citi în acea noapte despre înfricoşata Judecată.

Odihnindu-se singură, tânăra se deşteptă auzind vocea monahului în liniştea nopţii şi îi ascultă cântarea de psalmi şi citirea. Cuprinsă de umilinţă, petrecu fără somn până la ziuă gândindu-se la nelegiuirea în care petrecuse până atunci şi la plata pe care o va primi pentru faptele sale.

Deci, făcându-se ziuă, chemă la sine pe monahul acela şi vorbi cu dânsul îndelung, iar acesta îi spuse:

– Nu te vei învrednici de milostivirea lui Dumnezeu, dacă nu te vei lepăda mai întâi necurăţia cea fără măsură a desfânării ce este în tine şi nu o vei spăla decât prin pocăinţă şi de nu te vei curăţi şi nu te vei împodobi cu lucruri drepte.

Auzind acestea şi multe alte cuvinte mântuitoare ale monahului, Evdochia trimise apoi pe slugile sale să aducă îndată pe preotul care slujeşte la biserica creştină căruia îi ceru cu umilinţă să o boteze, iar preotul îi spuse:

– Dacă ai fost ca o mare a păcatelor, fă-te de aici înainte liman al mântuirii; dacă ai fost tulburată de multe vânturi, intră acum dar întru alinare; şi dacă ai fost supusă valurilor celor cumplite, caută acum roua cea de dimineaţă ce se pogoară din cer; şi, dacă prin furtuna cea îndelungată eşti întunecată, de acum caută Ocârmuitorul cel bun, care fără de primejdie te va povăţui în a Sa alinare, acolo unde sunt vistieriile a toată dreptatea, şi să te sârguieşti să fii moştenitoare a bunătăţilor celor ce sunt acolo.  Iar bogăţiile cele pământeşti pe care ai să le împarţi la cei ce au trebuinţă şi să te scapi de amărăciunea păcatului, cum şi din întunecarea şi focul cel nestins ce te aşteaptă pe tine, de nu te vei pocăi.

După primirea Botezului, dărui toate bogăţiile sale, îşi slobozi slujnicele şi roabele şi se retrase la mănăstirea din pustie păstorită de bătrânul monah Gherman, unde îmbrăcă haina monahală şi petrecu în osteneli şi nevoinţe, nedezbrăcându-se niciodată de haina primită la Sfântul Botez.  După 13 luni, trecând la cele veşnice egumena mănăstirii, cele 30 de fecioare o aleseră egumenă pe sfânta Evdochia.

Sfânta Evdochia avea chipul smerit, înfăţişare săcară, trupul slab de osteneli, faţa ei era galbenă, ochii plecaţi în jos, gura tăcută, hainele proaste. Patul îi era aşternut cu rogogjină şi o învelitoare aspră deasupra.

Petrecu 56 de ani în mănăstire, fiind aflată vrednică dinaintea lui Dumnezeu Care o  învrednici de un astfel de dar, încât şi morţii învia.

Cuvioasa maică Evdochia fu clevetită răucredinciosului împărat Aurelian, fiind prinsă şi aruncată în temniţă. Mai apoi fiind cercetată de ighemon şi aflată neclintită în credinţa sa, porunci să fie dezbrăcată până la mijloc şi 4 bărbaţi să îi strivească coastele ei, până i se vor vedea măruntaiele. Fiind muncită astfel vreme de două ceasuri şi rămânând nemişcată în credinţă, ighemonul se mânie şi mai tare şi porunci să fie spânzurată pe lemn şi bătută şi mai tare. Iar sfânta Evdochia săvârşind mari minuni, fu slobozită la mănăstirea sa unde se dărui obişnuitelor osteneli.

Trăind cam 56 de ani de la Botezul ei şi venind la ocârmuirea cetăţii ighemonul Vichentie, om mânios şi vrăjmaş creştinilor, aceasta fu prinsă de ostaşi şi i se tăie cinstitul ei cap, primind cununa plină de slavă a muceniciei şi revărsând de atunci mângâiere şi ajutor tuturor celor ce îi săvârşesc pomenirea cu credinţă.

  + * + * +

Pătimirea Sfintei Muceniţe Evdochia

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0685/s0685003.jpg)

+ * + * +

Vitejeşte nevoindu-te întru pătimirea ta, ne luminezi cu revărsarea minunilor, prealăudată, pe noi cei ce alergăm la dumnezeiasca ta biserică şi bucurându-ne te rugăm, cuvioasă muceniţă Evdochia, ca să ne mântuim de neputinţele cele sufleteşti şi să primim dar de tămăduiri. (Condacul Sfintei)

Întunecarea care s-a aşezat asupra mea, din neluare aminte, risipeşte-o, muceniţă Evdochia, cu razele rugăciunilor tale, ca să te laud pe tine. (Din Canonul Sfintei ce se citeşte la Utrenie)

Preafrumoasă la trup, ai înflorit deopotrivă şi cu frumuseţea sufletului, şi ai strălucit, Evdochie, prin chinuri. (Din Canonul Sfintei ce se citeşte la Utrenie)

Cu muceniţele ca o muceniţă şi cu cuvioasele ca o începătură a sihaştrilor ai strălucit, făcătoare de minuni arătându-te, mărită Evdochie. (Din Canonul Sfintei ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

Viaţa Sfintei Evdochia poate fi aflată în

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0685/s0685013.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0685/s0685015.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0685/s0685012.jpg)

(Sursă: http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/martie/03-01-cv_evdochia.html)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0685/s0685004.jpg)

Published in: on 1 martie, 2012 at 00:49  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Chipul Sfântului Cuvios Vasile Griaznov, Rusia (1 martie)

Icoană de pe site-ul mănăstirii Diveevo

(Sursă: http://www.diveevo.ru/282/)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0395/s0395002.jpg)

Acesta a vieţuit între anii 1816 şi 1869. Nevoinţa sa prin care s-a sfinţit a fost petrecerea monahală în lume. Lucrarea sa cea mai însemnată a fost aducerea stiliştilor la dreapta credinţă.

A fost trecut în rândul sfinţilor la 7 august 1999. Este cinstit ca ocrotitor al celor din lume şi al neguţătorilor.

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0395/s0395001.jpg)

 

Published in: on 1 martie, 2011 at 01:11  Comments (1)  
Tags: , , , , ,