Sfântul Mucenic Emilian din Durostor, România (18 iulie)

Sf Emilian din Durostorum 1.1

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4393.jpg)

Acesta a trăit în veacul al IV-lea în Durostor (astăzi, Silistra, Bulgaria, care a fost o vreme pământ românesc). Sfântul Emilian a fost militar și  fiu al prefectului Sabbatianus din Durostor.

După domnia sfântului împărat Constantin cel Mare, încercând să reînvie păgânismul, împăratul Iulian Apostatul, porni aprigă prigoană împotriva creștinilor, dând edict prin care creștinismul era interzis în Imperiul roman.

În acea vreme, fu trimis în cetatea Durostor un oarecare Capitolin pentru a cerceta dacă se mai aflau creștini în acele părți. Conducătorii cetății răspunseră că toți locuitorii se închină zeilor. Bucuros de răspunsul primit, Capitolin dădu ospăț chemând pe toți dregătorii cetății. Însă pe când petreceau ei, tânărul Emilian privind împrejur și văzând timpul potrivit ca să câștige cununa mărturisirii, intră în templul păgân și cu un ciocan de fier distruse statuile zeilor și răsturnă altarele și jertfele puse pe ele, apoi ieși nevăzut de nimeni.

Îndată un slujitor îl înștiință pe Capitolin cele întâmplate, iar acesta, plin de mânie, porunci să fie găsit vinovatul. Atunci slujitorii văzură un oarecare țăran trecând prin fața templului, pe care socotindu-l făptașul, îl arestară și îl bătură.

Văzând, sfântul Emilian că este chinuit un om nevinovat în locul lui, merse dinaintea slujitorilor spunând că el a doborât idolii din templu. Fiind întrebat de ce a adus ocări zeilor, răspunse:

– Dumnezeu și sufletul meu mi-au poruncit să calc în picioare pe acești neînsuflețiți, ca să se arate tuturor că sunt pietre fără suflet, muți și surzi, în care nu se află nici un fel de grăire.

Auzind aceste vorbe, Capitolin ceru să fie dezbrăcat, întins cu fața la pământ și umplut de răni adânci cu vine de bou. După o vreme, cerând de la dânsul răspuns și fiind aflat neclintit în credința sa, fu întors cu fața în sus și lovit cu aceeași neîndurare și pe piept.

După ce îl bătură vreme îndelungată, mărturisi din nou că este rob al lui Hristos. Atunci Capitolin, porunci să fie ars de viu ca nu cumva curajul și statornicia lui în credință să fie urmate și de alții. Atunci slujitorii îl scoaseră afară din cetate, aproape de malul Dunării, unde se pregătise un rug pentru el.

Sf Emilian din Durostorum 2.1(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6012.jpg)

Sfântul Emilian le ceru să-l lase să se roage lui Dumnezeu, iar după ce se rugă fu aruncat în foc. Dumnezeu însă făcu o minune, căci focul cunoscând pe mucenicul Domnului, nu îl mistui, ci îl păzi întreg și neatins, iar pe slujitorii lui Capitolin care erau aproape îi cuprinse flacăra și îi arse de tot.

Văzând că a rămas nevătămat, sfântul Emilian mări pe Dumnezeu și întorcându-se spre răsărit, se însemnă cu semnul crucii și ridicându-și privirea către cer spuse:

– Doamne, Iisuse Hristoase, primește sufletul meu!

Și zicând aceasta a adormit în pace. Era în ziua de 18 iulie a anului 362.

Femeia lui Capitolin, fiind creștină în taină, rugată de credincioși, ceru de la bărbatul ei trupul noului mucenic spre a fi îngropat după cuviință. Și astfel, uns cu miruri și însoțit de cântări pline de evlavie, trupul său fu așezat în pământ în apropierea cetății Durostor, în locul numit Gedina.

De acolo umplu de bună mireasmă și minuni părțile acelea ale Dunării, ocrotind pururea pe toți cei care îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Sf Emilian din Durostorum 1.2

Stea luminoasă ai arătat Bisericii pe Mucenicul Emilian și ostaș preaales, care lumiunează acum toată lumea cu lucrări de minuni tainice și gonește întunericul necredinței; de la acela luminându-ne cu dumnezeiască cuviință, te lăudăm pe tine, Iisuse atotputernice, Mântuitorul sufletelor noastre. (Dintre stihirile cântate seara la Vecernie)

Fiind plin de darurile Duhului, tămăduiești patimi nevindecate, încetezi arsura bolilor, gonești duhurile cele viclene și tuturor din necazuri le ajuți, vrednicule de laudă.

Racla moaștelor tale, preafericite viteazule mucenic, izvorăște mir ca un pârâu și totdeauna încetează bolile cele de nevindecat ale oamenilor.

Marele Emilian, punându-ne înainte ca niște bucate luptele lui, ne-a chemat pe toți la ospăț; duhovnicește dar să ne veselim și să cântăm: Toate lucrurile lăudați pe Domnul și-L preaînălțați întru toți vecii.

Adunarea cea aleasă a celor întâi-născuți te-a câștigat pe tine cetățean împreună cu dânșii; toți mucenicii, împreună cu cuvioșii, văzând că dănțuiești, se veselesc. Cu care împreună adu-ți aminte de noi, cei ce te pomenim pe tine, mare mucenice, cel cu nume mare. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Emilian din Durostor

http://www.ortodoxia.md/video/3263–acatistul-sfantului-mucenic-emilian-de-la-durostor18-iulie- (clic aici)

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Emilian aflate în Biserica Nașterea Maicii Domnului din București, România

Sf Emilian din Durostorum 6 moaste

(Sursă: http://ziarullumina.ro/sites/default/files/articol/2012-07/moastele_sfantului_emilian_de_la_durostor.jpg)

+ * + * +

Din evlavia și osteneala vrednice de laudă pentru sfinții pământului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/104/iulie_emilian_de_la_durostor.html (clic aici)

+ * + * +

Viața sa poate fi aflată în

Vietile Sfintilor iulie 1

+ * + * +

Schiță din anul 1970, săvârșită de maica Iuliania Socolova

Sf Emilian din Durostorum 3

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/6/6014.jpg)

+ * + * +

Maica Iuliania Socolova, autoarea cărții „Truda Iconarului”

Maica Iuliania Socolova 1

(Sursă: http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/pravmir-images/7web.jpg)

+ * + * +

Biserica Nașterea Maicii Domnului din Drumul Taberei, București, România

Biserica Nasterea Maicii Domnului, Drumul Taberei, Bucuresti 1

(Sursă: http://ziarullumina.ro/sites/default/files/articol/2011-09/171858input_file1074609_1.jpg)

Published in: on 18 iulie, 2013 at 08:58  Comments (2)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Cuvios Ioan Multpătimitorul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (18 iulie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0962/s0962001.jpg)

Acesta a fost un pustnic zăvorât nevoitor în marea Lavră a Peşterilor, care vreme de 30 de ani s-a luptat cu patima desfrânării, căreia i-a stat necontenit împotrivă şi pe care a biruit-o cu harul lui Dumnezeu şi atingându-se de moaştele sfântului cuvios Moise Ungurul (pomenit la 26 iulie).

Graiul este neputincios să înfăţişeze inimilor noastre grozăvia şi urâciunea luptei purtate de dânsul un număr aşa îndelungat de ani.

La început, vreme de 3 ani, nu mânca  nimic vreme de două-trei zile şi uneori chiar o săptămână întreagă. Priveghea în fiecare noapte, se ruga neîncetat. Descumpănit, merse la mormântul sfântului cuvios Antonie, ctitor al marii lavre, unde petrecu 3 zile şi 3 nopţi fără hrană şi apă. Acolo auzi vocea cuviosului Antonie spunându-i:

– Ioane… Ioane…! Trebuie să rămâi aici la peştera mea, să trăieşti zăvorât în linişte şi rugăciune. Iar Domnul te va elibera de acest război al vrăjmaşului.

Primind binecuvântarea stareţului, sfântul Ioan se zăvorî în acel loc umed, strâmt, întunecos şi aspru, unde vreme de 30 de ani se luptă cu gândurile viclene şi cu patimile. În vremea aceea, din pricina grozăviei războiului trupesc, îşi scoase hainele şi îşi atârnă de mâini şi de picioare nişte fiare grele, însă fără a afla izbăvire. Atunci săpă în nisipul umed din peşteră o gropă adâncă în care intră până peste brâu.

În noaptea Învierii, fiind luptat de un diavol cumplit, strigă dintru adâncuri la Dumnezeu cerându-I milostivirea. Atunci văzu o lumină cerească, fiara cumplită dispăru şi auzi o voce spunându-i:

– Ioane… Ioane…! Te-am ajutat, precum Mi-ai cerut. Ai grijă de acum de sufletul tău, ca să nu păţeşti altele mai rele în veacul viitor!

– Doamne, întrebă sfântul Ioan cu mâhnire, de ce m-ai lăsat atât de mult să mă chinuiesc?

– Te-am încercat după puterea răbdării tale. Trecând astfel focul ispitelor, te vei înfăţişa dinaintea Mea curat ca aurul. Niciodată nu îngădui să fie încercat un om mai presus de puterile sale, ca să nu fie batjocorit şi învins de şarpele cel rău şi viclean. Tu însă, ca să scapi de războiul patimilor trupeşti, roagă-te la sfântul Moise Ungurul. Acesta se arătă mai puternic chiar decât dreptul Iosif în cuminţenie, şi de aceea îi poate ajuta foarte mult pe cei ce sunt luptaţi de patima curviei.

Atunci sfântul Ioan strigă:

– Doamne, pentru rugăciunile cuviosului Moise, miluieşte-mă!

Şi îndată îl învălui o lumină minunată şi dulce, care rămase cu el fără încetare, astfel că nu mai avu de atunci nevoie de lumânări în peşteră pentru a citi.

Săvârşindu-şi calea nevoinţelor duhovniceşti, se mută la cele veşnice în anul 1160, iar la vremea rânduită de Dumnezeu, se aflară cinstitele sale moaşte răspândind bună mireasmă şi dăruind mângâiere şi tămăduire tuturor celor care îl cheamă în rugăciuni.

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0962/s0962002.jpg)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ib589.jpg)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Ioan

(Sursă: http://www.brooklyn-church.org/wp-content/uploads/2010/07/moschi_Ioann_Mnogostrdln.jpg)

+ * + * +

Viaţa sa pe larg se poate afla în

sau în

sau

http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/iulie/07-18-cv_ioan.html (clic aici)

+ * + * +

Sfântul Cuvios Moise Ungurul

(pomenit la 26 iulie)

(Sursă: http://pravkniga.ru/calendar17/svyat1/photos/MoiseyUgrin.jpg)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Cuvios Moise Ungurul (text, clic aici)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Moise Ungurul

(Sursă: http://lh6.ggpht.com/_DsC70bvsA5k/S2jAa53OLnI/AAAAAAAAGp8/DKeWkDWYld8/moisey.jpg)

Published in: on 18 iulie, 2011 at 01:23  Comments (2)  
Tags: , , , , , , , ,