Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, România (3 decembrie)

(Sursă: http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/279/files/pages/12.03%20Sf.%20%20Gheorghe%20de%20la%20Cernica-Icoane4.jpg)

Acesta se născu în anil 1730 într-o familie de binecredincioşi ardeleni din Săliştea Sibiului. Dorind din tinereţe a urma vieţuirii monahale şi neputându-şi împlini chemarea în Transilvania, din pricina persecuţiilor împotriva ortodoxiei şi a aşezămintelor monahale, trecu la vârsta de 19 ani în Ţara Românească une, după cum mărturisea biograful său cel dintâi, Protasie ieromonahul, întră în slujba unui arhiereu aflat în Bucureşti, mitropolitul grec Roşca.

Mai apoi, în anul 1750, plecă împreună cu părintele său duhovnicesc la Constantinopol şi apoi în Muntele Athos,  vieţuind la Mănăstirea Vatoped, unde deveni rasofor şi diacon, iar după moartea mitropolitului deveni ucenic al stareţului Paisie velicikovski, la schitul athonit Sfântul Ilie. Aici primi chipul îngeresc, devenind monah în anul 1752, prin mâna cuviosului Paisie însuşi, iar peste 2 ani fu hirotonit preot. În vremea petrecerii sale la Muntele Athos deprinse cu râvnă bucuriile vieţii de obşte întru Hristos, nevoindu-se cu smerenie şi ascultare în toate.

După câţiva ani, în anul 1763, îl însoţi pe marele stareţ, dimpreună cu ceilalţi 64 de ucenici, în Moldova, la Mănăstirea Dragomirna, unde se nevoi 12 ani la ieromonah, duhovnic şi econom al obştii care ajunse să aiba 350 de vieţuitori. În anul 1779, primind staretul Paisie sub ascultare şi Mănăstirea Neamţ, sfântul Gheorghe îl urmă la marea lavră nemţeană, unde mai petrecu încă 2 ani în obştea care număra acum ca la 700 de fraţi.

Dorind apoi să mai cerceteze o vreme Sfântul Munte şi luând binecuvântarea părintelui său duhovnicesc, porni pe drumul către Athos în anul 1781. Ajungând la Bucureşti, fu oprit în Ţara Românească de către mitropolitul Grigorie al II-lea (1760-1787) şi de către un vechi prieten, ieromonahul Macarie de la mitropolie, care, prin staruinţele sale, îl înduplecă să primească ascultarea de a înnoi viaţa la schitul Cernica, aflat în părăsire de peste 30 de ani. Păstorind cu jertfelnicie şi mult har, sfântul Gheorghe refăcu schitul şi viaţa duhovnicescă de aici, încât în 5 ani adună în jurul său o obşte de 103 ucenici.

Roadele cârmuirii sale din chinovia Cernicăi făcură ca, în anul 1793, mitropolitul Filaret al II-lea să-i dea în seamă şi Mănăstirea Căldăruşani, şi astfel le conduse pe amândouă din aprilie 1794 şi până la trecerea sa la Domnul în decembrie 1806, locuind, pe rând, în fiecare dintre ele. În ambele mănăstiri orândui nestrămutat viaţa de chinovie după tradiţia de la Sfântul Munte şi cea a sfântului Paisie şi după rânduiala întocmită de dânsul, punând mare preţ pe rugăciunile de obşte.

Sfârşitul vieţii sale îi sosi în anul 1806, la 3 decembrie, fiind mult plâns de cele 2 obşti de ucenici ai săi. Fu înmormântat la Mănăstirea Cernica, în faţa Bisericii Sfântului Lazăr, ridicată de dânsul în anul 1804.

+ * + * +

Mângâiere şi linişte sufletească reverşi în inimile credincioşilor, celor ce cinstesc cu dragoste pomenirea ta, Sfinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule, şi mulţumind lui Dumnezeu cântăm: Aliluia! (din Acatistul Sfântului)

+ * + * +

Troparul Sfântului Gheorghe de la Cernica (audio, clic aici)

Slujba Sfântului Gheorghe de la Cernica (audio, clic aici)

Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica (clic aici)

Din roada evlaviei şi ostenelii vrednice de laudă pentru sfinţii neamului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/138/sfinti_decembrie.html (clic aici)

Published in: on 3 decembrie, 2011 at 09:25  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Sfântul Cuvios Sava de Storojevo, Zvenigorod, Rusia (3 decembrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1815/s1815006.jpg)

Nu ştim când şi unde se născu sfântul Sava, se cunoaşte numai că fu unul dintre primii ucenici ai sfântului cuvios Serghie de Radonej (pomenit la 5 iulie, 7 iulie şi 25 septembrie, al cărui chip poate fi aflat aici, clic).

Iubea înfrânarea şi privegherea, iar în faţa oamenilor trecea drept un nerod şi un neştiutor, deşi înţelepciunea sa stătea mult desupra celor ce se socoteau înţelepţi. Venea la biserică înaintea tuturor şi ieşea ultimul, iar din pricina umilinţei cu care stătea la slujbe adesea lăcrima, spre minunarea părinţilor din lavră.

În anul 1391, plecând la cele veşnice sfântul Serghie, egumenul lavrei, fu înlocuit de sfântul Nicon (pomenit la 17 noiembrie, al căru chip poate fi aflat aici, clic), însă acesta fiind iubitor de linişte, renunţă curând la egumenie şi se închise într-o chilie retrasă. Fraţii, văzându-se fără ocârmuitor, îl rugară stăruitor pe sfântul Sava, iar acesta se lăsă înduplecat, ocârmuind o vreme mănăstirea. Până când cneazul Iurii Dimitrievici Zvenigorodski, care devenise ucenic al sfântului Sava, din dorinţa de a-l avea mai aproape de dânsul îl rugă pe sfântul părinte să vină şi să se sălăşluiască în Zvenigorod. Iubitor de linişte şi împovărat de vrednicia de egumen, primi şi se sălăşlui în pustia de pe dealul Storojevo.

Ajungând pe deal, bucuros de frumuseţea naturii din preajmă, căzu dinaintea icoanei Maicii Domnului pe care o luase cu sine şi se rugă fierbinte cerând binecuvântarea Împărătesei Cerului pentru a se statornici acolo. Apoi, cu ajutorul cneazului ridică o biserică închinată Naşterii Maicii Domnului, făcându-şi o chilie mică la puţină depărtare de aceasta.

Curând, vestea despre dânsul se răspândi în împrejurimi, venind cu timpul mulţi căutători de linişte. Sfântul Sava îi primea cu dragoste pe toţi, fiindu-le pildă se smerenie şi osteneli călugăreşti. De pildă, obişnuia să care dânsul găleţile cu apă de la izvor pentru a-i deprinde pe fraţi cu smerenia şi munca.

Dorind să se dăruiască nevoinţelor în linişte, îşi săpă un bordei, ca o peşteră, într-o râpă, unde astăzi de află o biserică a schitului.

Cneazul Iurii dărui mănăstirea cu multe donaţii şi cu pământuri, iar pe locuitorii satului hotărî a-i rupe de judecătoria de la Zvenigorod, urmând a li se judeca toate pricinile, în afară de ucidere, de către sfântul Sava.

Ajuns la adânci bătrâneţi, petrecea în continuare fără a-şi fi schimbat vreodată pravila, fiind pildă pentru fraţi de smerenie şi dragoste de osteneli. Trupul său chinuit de grele nevoinţe îmbolnăvindu-se, îi chemă la sine pe fraţi şi îi povăţui cu pilde din Sfânta Scriptură, îndemnându-i să aibă grijă de curăţia trupească, să păstreze dragostea frăţească, să se împodobească cu smerenia, să se nevoiască în post şi rugăciune, dându-şi cinstitul său suflet în mâinile Domnului, fiind înmormântat în partea dreapta a Bisericii Naşterii Maicii Domnului.

De atunci de multe ori se arătă nevoitorilor mănăstirii şi al credincioşilor din altă părţi binecuvântând, tămăduind, izbăvind din mâhniri sau mustrând.

Cinstitele sale moaşte fură aflate necuprinse de stricăciune şi pline de bună mireasmă la 19 ianuarie 1652, odihnind de atunci la vedere în aceeaşi biserică.

Pomenirea sa se săvârşeşte la 3 decembrie (ziua fericitei sale adormiri, 1407), 19 ianuarie (aflarea cinstitelor sale moaşte, 1652) şi 10 august (a doua mutare a moaştelor sale, 1998).

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Sava de Storojevo

(Sursă: http://www.stoletie.ru/upload/medialibrary/49c/f3404a51890307687b62b1fbd45c9351.jpg)

(Sursă: http://media.tv-soyuz.ru/video/patriarx/zvenigorog_dekabr_internet.jpg)

+ * + * +

Viaţa şi minuni ale Sfântului Sava de Storojevo pot fi aflate în

şi în ediţia nouă a

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1815/s1815004.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1815/s1815008.jpg)

(Sursă: http://www.sedmitza.ru/data/660/532/1234/10859.jpg)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/333/Svjatojj_igumen_Savva_Storozhevskijj.html)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/735/Svjatojj_prp._Savva_Storozhevskijj.html)

+ * + * +

Peştera Sfântului Sava de Storojevo

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

+ * + * +

Izvorul Sfântului Sava de Storojevo

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

(Sursă: http://www.babyblog.ru/user/Leksy/680179)

(Sursă: http://vadtravels.blogspot.com/2011/08/blog-post.html)

+ * + * +

Schitul unde se află peştera Sfântului Sava

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

+ * + * +

Mănăstirea Sfântului Sava de Storojevo, Rusia

(Sursă: http://v8.cache3.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/6048166.jpg?redirect_counter=2)

Biserica Naşterii Maicii Domnului

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

(Sursă: http://www.temples.ru/private/f000101/savva-6212b.jpg)

Published in: on 3 decembrie, 2011 at 01:08  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,