Sfântul Cuvios Grigorie din Acrita, Grecia (5 ianuarie)

Sf Cuv Grigorie din Acrita 1.2(Sursă: http://mrosso.narod.ru/)

Acest sfânt se născu în anul 760 în vestita insulă a Cretei. Părinţii săi, care erau foarte evlavioşi, se numeau Teofan şi Iuliana. După ce se îndeletnici mulţi ani cu învăţătura cărţii, aceștia îi porunciră sfântului să pască oile.

În acea vreme mărturisitorii credinţei celei adevărate sufereau mari strâmtorări de la luptătorii împotriva icoanelor. Iar tânărul Grigorie, dorind fierbinte să păstreze dreapta credinţă, plecă de acasă şi se duse în Seleucia. Acolo stătu vreme îndelungată hrănindu-se cu puţină pâine şi apă, şi ostenindu-se în cele plăcute lui Dumnezeu.

După moartea împăratului Leon, care era luptător împotriva icoanelor, cuviosul Grigorie se duse la Ierusalim pentru a se închina Sfintelor Locuri. Petrecu acolo 12 ani, însă ce îndură din partea agarenilor nu este cu putinţă să se arate, dacă dorește cineva să păzească scurtimea cuvântului.

De la Ierusalim, cuviosul se duse la Roma şi îmbrăcă haina călugărească, domolindu-şi trupul cu înfrânarea. După moartea împăratului Stavrachie, veni în fruntea împărăţiei Mihail Curopalatul Rangavi. Atunci sfântul Nichifor, ajuns la conducerea Bisericii, trimise la Leon papa Romei, pe sfântul Mihail episcopul Sinadelor cu gramata sobornicească.

Sfântul Ierarh Mihail, episcopul Sinadelor (pomenit la 23 mai)

Sf Ier Mihail, episcopul Sinadelor 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

În Roma sfântul Mihail se apropie sufleteşte de cuviosul Grigorie şi la întoarcere îl luă cu sine şi îl aşeză în Mănăstirea Acrita de la Marea Marmara.

Aici cuviosul îndură de bunăvoie nevoinţe foarte mari: umbla desculţ, avea numai o cămaşă, dormea pe o rogojină şi la 2-3 zile gusta puţină pâine. Locuinţa o avea într-o groapă adâncă, unde cu amar plângea pentru tulburările ce frământau atunci Bisericile creştine.

Mai pe urmă, ieşind din groapă, petrecu într-o chilie strâmtă, fiind îmbrăcat cu o cămaşă de piele şi umplând cu apă un vas mare ce se afla în grădină, îşi lepăda noaptea cămaşa şi intra în vas, unde citea toată Psaltirea; iar după ce o citea, ieşea afară şi intra în chilie. Şi aşa făcu în toate zilele vieţii sale.

Cu asemenea lupte nevoindu-se fericitul îşi dădu sufletul în mâinile lui Dumnezeu unde nu contenește rugăciunile sale pentru întreaga lume.

+ * + * +

Sf Cuv Grigorie din Acrita 2.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Published in: on 4 ianuarie, 2014 at 22:48  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Înainteprăznuirea Botezului Domnului (2-5 ianuarie)

Botezul Domnului 1.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Începând din această zi, 2 ianuarie, glasul Bisericii se umple de cântări de bucurie în așteptarea marelui praznic al Dumnezeieștii Arătări a Domnului sau al Botezului Domnului, săvârșit la 6 ianuarie, pregătind inimile credincioșilor să-l întâmpine cum se cuvine.

+ * + * +

sf-apostol-si-evanghelist-luca-1-1

Sfantul Apostol si Evanghelist Luca

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

2 ianuarie

Căutându-mă pe mine, cel rătăcit pe căi neumblate, Dumnezeule al meu, îmbrăcându-Te cu sărăcia cea preabogată, stai de față să Te botezi, Izbăvirea tuturor.

Se minunează de venirea Ta, Iisuse, Făcătorule de bine, Înaintemergătorul, și umilit strigă Ție: foc fiind, Stăpâne, să nu mă arzi pe mine, cel ce sunt iarbă uscată, Doamne.

Rourează-ne dezlegarea de păcate, Iubitorule de oameni, Cel ce în curgerile Iordanului ai cufundat greșelile pământenilor pentru mila Ta.

3 ianuarie

Lumea cea îmbătrânită în greșeli, înnoind-o, Iubitorule de oameni, vii să faci oamenilor uimitoare naștere a doua, prin apă și prin Duh. Pentru aceasta slăvim Arătarea Ta.

Pustiu însetat, fire omenească toată, veselește-te; că iată, Apa vieții, Se arată Hristos, înnoirea tuturor, ca să te adape pe tine cu harul din destul.

Saltă de bucurie și te pregătește Iordane, ca sa primești Apa ce curge spre viața de veci. Râuri dănțuiți, văzând acum pe Izvorul desfătării, intrând în apele Iordanului și uscând revărsările răutății.

 4 ianuarie

Cu dumnezeiasca Ta strălucire, Bunule, luminează, Te rog, sufletele celor ce vin la Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, Cel ce cheamă la Sine pe cei din negura greșelilor.

Cel ce ca un râu al păcii ești plin de ape tainice; Unule Doamne, venit-ai la râu, cerând să Te botezi de la o mică picătură, Cel ce singur ești fără de păcat.

Curățirea sufletelor se gătește, luminarea și dezlegarea din cele cumplite a venit. Râule Iordan, veselește-te! Dănțuiește întreagă făptură; pământule și marea bucurați-vă, slăvind pe Preabunul Hristos.

 5 ianuarie

Iată Lumina se arată; iată curățirea se ivește; iată Mântuitorul stă de față, ca să strălucească celor din întuneric dumnezeieștile raze. Pe Acesta, cu gânduri curate, cu bucurie să-L primim.

Nu cu înțelepciunea și cu bogăția lui să se laude muritorul, ci cu credință în Domnul, cu dreptate să strige lui Hristos, Dumnezeu, cântând pururea: pe piatra poruncilor Tale întărește-mă, Stăpâne.

Lumina Ta cea nepătrunsă, fă-o să strălucească în inimile celor ce cu credință Te lăudăm pe Tine; pacea Ta cea mai presus de minte dă-ne-o nouă, ca alergând din noaptea neștiinței către lumina poruncilor Tale, să Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Sfântul Cuvios Simeon de la Mănăstirea Pecersk din Pskov, Rusia (5 ianuarie)

(1869 – 1960)

Icoană a Sfântului Simeon cu cinstitele sale moaşte

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1898/s1898001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1898/s1898003.jpg)

Acesta încă din copilărie simţi chemare pentru viaţa monahală, căci vedea pe părinţii duhovniceşti care călcau pragul familiei sale. Odată, părintele Corneliu, monah la Mănăstirea Kripeţk, rămas peste noapte în casa lor şi dormind în camera tânărului, îi spuse:

– Vei fi monah, vei fi stareţ mare.

Pe când avea 10 ani, însufleţit de povestirile despre sfântul Serafim de Sarov, încercă şi el să se roage precum dânsul: găsi pe câmp o piatră mare şi începu a se ruga pe ea.

Spunând părinţilor dorinţa sa de a intra în monahism, tatăl său se mânie încercând a-l îndupleca să se căsătorească. Din această pricină petrecu o parte a tinereţii sale în casa părintească.

Izbutind în cele din urmă să calce pragul Mănăstirii Peşterilor din Pskov, intră în monahism, primind ascultare să ajute pe părinţii care construiau arhondaricul. Petrecu astfel vreme de 5 ani, ziua dăruindu-se muncii ostenitoare, iar noaptea cel mai adesea adormind la masă în faţa cărţii. Când era invitat de părinţi să meargă pe munte, în livadă, acesta refuza sub diferite pretexte nedorind să poarte convorbiri deşarte. Primi tunderea în monahism cu numele Vasian.

După o destulă vreme, fu hirotonit ierodiacon, iar mai apoi ieromonah, iar după aceea fu numit econom la mănăstirea Snetogorsk, unde viaţui 4 ani, până la revoluţie. Întorcându-se la mănăstirea de metanie, fu iară trimis la altă proprietate a mănăstirii: Mustoşcevo, unde petrecu câţiva ani în multe greutăţi. Întorcându-se în mănăstirea sa, primi ascultarea de proestos. Văzând că această ascultare este mai presus de puterile sale, ceru marea schimă pe care în cele din urmă o primi cu numele Simeon, fiind mutat într-o chilie murdară, întunecoasă, umedă, cu pereţii uzi şi aerul umed. Mult se osteni cuviosul părinte să o transforme într-o încăpere de locuit.

Însă odată sălăşluit în noua chilie, se înteţi şi lupta duhovnicească, căci în prima noapte întreaga chilie se umplu de duhuri necurate care urlau smucindu-l şi încercând a-l alunga pe părinte:

– De ce ai venit aici? Pleacă de aici, nu-ţi vom da pace să trăieşti!

Aceste înfăţişări se repetară, însă părintele Simeon învăţă să le înfrunte cu puterea crucii şi a rugăciunii. Astfel ajunse să viţuiască până la adânci bătrâneţi în acea chilie.

Iată cum în descria un pelerin pe cuviosul părinte Simeon pe când avea vârsta de 84 de ani:

„Uşor aplecat, uscăţiv, stareţul a ieşit din peştera săpată în stâncă, chilia sa, privind cu ochii mijiţi din cauza întunericului curtea pustie a mănăstirii, plină de lumina de seară, închinându-se şi însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci dinaintea uşilor bisericii. E îmbrăcat cu mantia având crucea şi capul lui Adam deasupra a două oase omeneşti aşezate în formă de cruce. Schimnicul are o faţă neobişnuit de îngăduitoare, uşor obosită şi blândă, care nu se aseamănă întru nimic cu faţa unui ascet în înţelesul occidental al cuvântului. Mâna lungă a stareţului, bătătorită şi în acelaşi timp moale, caută parcă creştetul omului – să-l mângâie, să-l încurajeze, să-l aline.”

Credincioşii îl ştiau pe sfântul părinte ca pe un stareţ văzător cu duhul care avea şi darul tămăduirii neputinţelor trupeşti şi sufleteşti.

Pe când sfântul părinte îşi aştepta plecarea din lumea aceasta la 2 ianuarie 1960, de ziua sfântului cuvios Serafim de Sarov, părintele Alipie, proestosul mănăstirii, în ceru să se roage lui Dumnezeu să amâne plecarea pentru ca înmormântarea sa să nu cadă în ziua Botezului Domnului. Sfântul părinte răspunse:

– Bine! Tu eşti proestos, iar eu posluşnic: fie după cum voieşti.

Astfel, plecarea sa la cele de Sus se săvârşi la 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei.

Deci ajungând la capătul vieţii sale în care îi îndestulă pe toţi de tămăduiri, mângâieri, izbăviri şi cuvinte duhovniceşti, se mută în locaşurile de Sus, mai apoi fiindu-i aflat trupul necuprins de stricăciune, răspândind bună mireasmă.

La 1 aprilie 2003, fu proslăvit cu sfinţii de Biserica Ortodoxă Rusă. Sfânul părinte Simeon se arătă după fericita sa adormire izvor îmbelşugat de apă a minunilor şi mângâierilor cu neputinţă de adunat, căci cuviosul părinte le dăruieşte pretutindeni cu smerenie, precum a făcut-o şi în viaţă.

+ * + * +

Viaţa, mărturii şi îndrumări duhovniceşti ale Sfântului Simeon de la Mănăstirea Pecersk din Pskov pot fi aflate în

+ * + * +

(Sursă: http://www.benamicus.narod.ru/bigicon/semenB.jpg)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/ih3142.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1898/s1898002.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://pskov-palomnik.ru/userfiles/46982_b%281%29.jpg)

(Sursă: http://www.mitropolia-spb.ru/eparhialnie-smi/eparchialnie_vedomosti/26-27/txt/images/19_8.jpg)

(Sursă: http://www.cofe.ru/images/pictures/blagovest/old/pics/simeon.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1898/s1898004.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Pecersk (Peşterilor) din Pskov, Rusia

(Sursă: http://v3.cache4.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/57449071.jpg?redirect_counter=2)

(Sursă: http://v7.cache8.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/49751762.jpg?ir=1&redirect_counter=2)

(Sursă: http://static.panoramio.com/photos/original/56305609.jpg)

(Sursă: http://v7.cache7.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/13235041.jpg?redirect_counter=2)

(Sursă: http://static.panoramio.com/photos/original/16912563.jpg)

Published in: on 4 ianuarie, 2012 at 16:35  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,