Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei, Egipt (28 februarie)

Sf Sf Mc Proterie, patriarhul Alexandriei 1.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im4093.jpg)

Acesta era presbiter în Alexandria pe vremea când patriarh al Alexandriei era ereticul Dioscor care propovăduia erezia monofizită, învățând că în Hristos este o singură fire, iar nu două firi.

În vremea aceea, pe scaunul împărăției se aflau sfinții împărați Marcian și Pulheria (pomeniți în ziua de 17 februarie).

Bărbatul acesta sfânt și credincios, Proterie, stătu împotriva lui Dioscor și pentru aceasta răbdă multe necazuri.

Tot atunci se ținu și cel de-al patrulea Sinod Ecumenic de la Calcedon, din anul 451, unde fu osândită erezia monofizită.

Al patrulea Sinod Ecumenic de la Calcedon (451)

Sf Sf Mc Proterie, patriarhul Alexandriei 3.1 Al patrulea Sinod Ecumenic de la Calcedon

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/)

Dioscor fu scos din scaunul episcopal și trimis în surghiun, iar sfântul Proterie fu ales în locul său.

Ca un adevărat următor al lui Hristos, el cârmui cu râvnă și dragoste Biserica. Însă ucenicii lui Dioscor nu încetau a face tulburare în Alexandria.

În timpul unei tulburări sângeroase, sfântul Proterie părăsi cetatea cu gândul se a sta o vreme departe de ea. Pe cale i se arătă în vedenie sfântul Isaia proorocul.

Sfântul Prooroc Isaia ( pomenit în ziua de 9 mai)

Frescă din veacul al XVI-lea din Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

Sf Prooroc Isaia (9 mai) 2.1 fresca din sec XVI Man Dionisiu Athos

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Acesta îi spuse sfântului Proterie:

– Întoarce-te în cetate, căci te aștept să te iau.

Sfântul Proterie se întoarse la Alexandria și intră în biserică. Aflând aceasta, ereticii plini de furie năvăliră în biserică, puseră mâna pe patriarh și îl uciseră cu nemilostivire cu ciomegele de trestie pe care le purtau în mâini și care aveau în capete fier ascuțit. Apoi uciseră și pe alți șase oameni care erau cu dânsul. Deci vărsară sânge nevinovat în ziua Sâmbetei celei mari. Apoi, legând trupul cel mort al sfântului Proterie de picioare, îl traseră în mijlocul cetății, bătăndu-i și zdrobindu-i în bucăţi mădularele lui. Iar unii, mai fără de omenie, rupeau trupul lui cu dinţii, ca fiarele şi câinii; apoi, aprinzând un foc mare, îl arseră și îl făcură cenuşă şi praful în vânt îl aruncară. După aceea, arseră și scaunul patriarhal pe care şezuse sfântul Proterie ca și cum era întinat de el, chiar dacă singuri necuraţi erau ei.

Astfel, minunatul păstor al turmei lui Hristos, primi cununa mucenicească cea cu bună mireasmă în anul 457.

Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Evgraf din Alexandria, Egipt (10 decembrie)

1. Sf Mc Mina, Ermoghen si Evgraf 1 Fresca din anul 1721 Man Vatoped Sf Munte Athos Grecia

Frescă de la anul 1721 din Mănăstirea Vatoped, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfinţii Mucenici Mina şi Ermoghen se trăgeau din Atena și locuiau în Bizanţ, fiind ţinuţi la mare cinste de împărat şi de popor.

Sfântul Mucenic Mina

1. Sf Mc Mina, Ermoghen si Evgraf - Sf Mc Mina 1 Fresca din 1546 Man Stavronichita Sf Munte Athos Grecia

Frescă de la anul 1546 din Mănăstirea Stavronichita, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Mina era vestit pentru multa sa înțelepciune şi meșteșugul vorbirii frumoase, şi, măcar că pe dinafară se comporta ca un păgân, în inima sa era creștin adevărat.

Sfântul Mucenic Evgraf, dimpreună cu Sfânta Mare Muceniță Tecla

1. Sf Mc Mina, Ermoghen si Evgraf - Sf Mc Evgraf 2.1 cu Sf Mc Tecla

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Evgraf era ighemon al cetății Bizanţul și se purta ca un păgân și pe dinlăuntru și pe dinafară, dar era milostiv și făcea multe fapte bune.

Când se stârni gâlceavă între creștinii și păgânii din Alexandria, împăratul Maximin îl trimise pe sfântul Mina să astâmpere tulburarea și să stârpească creștinismul din cetate.

Sfântul Mina se duse și statornici pacea, însă mărturisi că este creștin, ba încă, prin meșteșugul grăirii sale și prin mulțimea minunilor, aduse mulți păgâni la credința cea adevărată. Auzind aceasta, împăratul îl trimise pe Ermoghen să-l pedepsească pe sfântul Mina și să înăbușe creștinismul.

Pătimirea Sfântului Mucenic Mina și botezul Sfântului Mucenic Ermoghen. Miniatură din veacul al XI-lea din Mănăstirea Esfigmenu, Sfântul Munte Athos, Grecia

1. Sf Mc Mina, Ermoghen si Evgraf 4 Marturisirea Sf Mina si botezul Sf Ermoghen miniatura din sec XI Sf Munte Athos, Grecia(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Ermoghen îl duse pe sfântul Mina la judecată, îi tăie picioarele și limba, îi scoase ochii și îl aruncă în temniță. În răceala temniței, sfântul Mina fu cercetat de Însuși Iisus Domnul Care îi dărui tămăduire și mângâiere robului Său celui pătimitor.

Văzând tămăduirea cea minunată a sfântului Mina, sfântul Ermoghen primi și el botezul, apoi începu a propovădui cu putere credința creștină și fu sfințit episcop al Alexandriei.

Atunci, Maximin, umplând-se de mânie, merse el însuși la Alexandria și îi dădu pe sfinții Mina și Ermoghen la chinuri grozave, însă ei le răbdară pe toate cu bărbăție, întăriți de darul lui Dumnezeu.

Văzând vitejia acestor ostași ai lui Hristos și minunile pe care Dumnezeu le săvârșea printr-înșii, Evgraf, sfetnicul și prietenul sfântului Mina, ieși dinaintea judecătorilor și îi strigă împăratului pe față:

– Și eu sunt creștin!

Cuprins de furie, împăratul își scoase sabia și îi tăie capul sfântului Evgraf. Apoi, porunci călăului a tăia și capetele sfinților Mina și Ermoghen.

Sfintele lor moaște fură aruncate în mare, însă plutiră în chip minunat până la Constantinopol, unde episcopul cetății, vestit de mai înainte printr-o vedenie, le întâmpină cu alai și le îngropă cu cinste. De atunci, pururea izvorăsc îmbelșugat minuni tuturor ce le săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Ca niște stele mult luminătoare duhovnicește răsărind pe bolta Bisericii, luminați toată zidirea, bunilor biruitori mucenici, cu lumina luptelor și cu strălucirea minunilor. Pentru aceasta, veselindu-ne, săvârșim astăzi pomenirea voastră cea purtătoare de lumină și sfântă, purtătorilor de cununi preafericiți.  (Dintre Stihirile Sfinților ce se cântă la Vecernie)

Iată praznicul cel luminat al mucenicilor cel asemenea cu lumina, a strălucit tuturor, luminând marginile lumii și împrăștiind orbirea sufletelor. Să ne apropiem de el cu osârdie, ca să scoatem sfințenie.

Cei ce ați câștigat mărirea bunătăților cerești de care v-ați învrednicit, rugați-vă ca pe aceasta să o dobândească și cei ce cinstesc cu credință luminata voastră pomenire, ca unii ce stați totdeauna înaintea lui Dumnezeu, rugămu-vă, marilor mucenici. (Din Canonul Sfinților ce se citește la Utrenie)

Published in: on 10 decembrie, 2013 at 07:08  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Ierarh Chiril, arhiepiscopul Alexandriei, Egipt (18 ianuarie)

Acesta a trăit în vremea împăratului Teodosie cel Mic, fiind nepot şi, pentru firea sa aleasă şi bineplăcută lui Dumnezeu, urmaş în scaun al lui Teofil, arhiepiscopul Alexandriei.

La Sinodul al III-lea Ecumenic din Efes, sfântul ierarh s-a arătat puternic apărător al Presfintei Născătoare de Dumnezeu împotriva ereziei lui Nestorie.

Fiind plin de râvnă, sfântul ierarh se luptă cu mult sârg pentru îndepărtarea ereziilor din cetate încredinţată sieşi spre păstorire, răbdând cu bărbăţie uneltirile şi învinuirile mincinoase.

Îndestulat de bunătăţi sufleteşti, sfântul Chiril se mută în locaşurile cele de Sus în anul 444. Pomenirea sa se săvârşeşte de două ori în an: la 18 ianuarie (dimpreună cu Sfântul Ierarh Atanasie, şi el arhiepiscop al Alexandriei mai înainte de Sfântul Chiril) şi la 9 iunie.

Din rânduiala lui Dumnezeu, viaţa sa ne este în mare parte necunoscută, însă chipul său poate fi aflat în scrierile sale, în cinstirea Bisericii şi în icoane.

Scrierile sale traduse în limba română, în nu mai puţin de 4 volume, le avem în mare parte din râvna părintelui Dumitru Stăniloae. Dintre acestea, cea mai cunoscută este tâlcuirea la Evanghelia Sfântului Ioan, pe care părintele Stăniloae nu numai o traduce în limba română modernă, ci îi şi adaugă nu mai puţin de 2.226 de note explicative care îmbogăţesc nespus de mult textul şi îi descoperă cititorului profunzimi nebănuite.

+ * + * +

+ * + * +

Uită-te cu milostivire de sus spre noi, cântăreţii tăi, pururea mărite părinte; poporului celui de cruce purtător biruinţă dând şi înălţând cu rugăciunile tale fruntea ortodocşilor şi luminând pe cei ce măresc pomenirea ta. (din Canonul Sfântului Chiril ce se citeşte la Utrenie)

Preasfinţite Chiril, tâlcuit-ai cu duhul harului închipuirile Legii şi cuvintele greu de înţeles ale proorocilor, arătându-le pline de frumuseţe duhovnicească şi de lumina Evangheliei. Că ai dat la o parte vălul Scripturii şi ai descoperit vistieria cea ascunsă a Duhului, cu minunatele tale asemănări, ajungând la taina lui Hristos. Pentru aceasta ai arătat că amândouă Testamentele sunt în armonie cu Duhul, ca un cer ce se găseşte cuprins într-altul, şi ai deschis mintea noastră să înţeleagă Scripturile. Şi acum cerem ţie să te rogi pentru noi, cei ce săvârşim cu credinţă pomenirea ta. (Laudă a Sfântului ce se cântă la Utrenie)

Lăsat-ai cuvântările tale cele pline de bogăţie, părinte Chiril, Bisericii lui Hristos, ca pe nişte vistierii de aur şi ca pe nişte pietre scumpe. (din Canonul Sfântului Chiril ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1155/s1155004.jpg)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ih4305.jpg)

(sursă: http://www.ruicon.ru/images/iconografy/icons/Dionisiat_grek_fresko/104_dionisiat.jpg)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/1059/Svjatojj_patriarkh_Kirill_Aleksandrijjskijj.html)

(Sursă: http://3.bp.blogspot.com/_oO4si60HBc8/TUbt99sq8TI/AAAAAAAAHwo/3wZ57Uhj-Mc/s1600/____20110130_1134263798.jpeg)

(Sursă: http://1.bp.blogspot.com/_oO4si60HBc8/TUbtssYlvHI/AAAAAAAAHwk/uVktRDhcHas/s1600/____20110130_1735013549.jpeg)

(Sursă: http://1.bp.blogspot.com/_oO4si60HBc8/TUbuP2isQAI/AAAAAAAAHws/Qz7sWhz1hvE/s1600/____20110130_1384308776.jpeg)

Published in: on 17 ianuarie, 2012 at 17:41  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, arhiepiscopul Alexandriei, Egipt (12 noiembrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0955/s0955013.jpg)

Acesta era de neam din Cipru, tatăl său fiind Epifanie ighemonul. Ioan fu crescut întru toată rânduiala şi evlavia credinţei creştine din fragedă pruncie. La stăruinţa părinţilor, se căsători şi avu copii. Însă din rânduiala de nepătruns a Domnului, prunci,i iar mai apoi soţia, plecară după o vreme la cele veşnice.

Slobod de legăturile cele lumeşti, sfântul Ioan începu a se dărui cu mai multă sârguinţă rugăciunii şi faptelor celor bune, covârşind pe toţi cu blândeţea şi fiind milostiv către toţi cei ce sufereau de nevoi şi sărăcie.

Pentru acestea, fu ridicat de popor cu o inimă şi cu o gură în scaunul de patriarh al Alexandriei sub domnia împăratului Heraclius.

El păstori Biserica din Alexandria vreme de 10 ani ca păstorul cel bun care îşi pune sufletul pentru oile sale, păzindu-le de
păgâni şi eretici, fiind tuturor pildă de blândeţe, milostenie şi iubire de oameni. Milostenia sa era asemenea unui râu care curgea neîncetat cu îndestulare şi îi adăpa  pe toţi cei ce însetau de ajutor de la dânsul.

La începutul păstoriei sale, chemă pe iconomii Bisericii, poruncindu-le:

– Să umblaţi prin toată cetatea şi să-mi scrieţi pe domnii mei.

– Cine sunt domnii tăi, stăpâne?, întrebară iconomii.

– Cei pe care voi îi numiţi săraci şi nevoiaşi, aceia sunt domnii mei, pentru că ei pot să mă ia la locaşurile cele veşnice şi să-mi dea tot felul de ajutor pentru mântuire.

Deci mergând aceştia pe uliţe, prin bolniţe şi prin gunoaie, aflară 7500 şi tuturor acestora sfântul Ioan le rândui ajutor zilnic pentru hrană din vistieria bisericilor.

Din pricină că nu toţi puteau a se apropia de dânsul fără împiedicare, pentru că nu-i spuneau slugile despre toţi cei care veneau la dânsul, îşi alese două zile pe săptămână, miercuri şi vineri, în care stătea la uşile bisericilor împreună cu oarecare bărbaţi cinstiţi, dând voie fiecăruia să vină la dânsul, ascultând plângerea şi judecând pricinile ce se întâmplau între fraţi, izbăvind pe cei năpăstuiţi şi aducând pace între oameni. Dacă se întâmpla să nu vină nimeni la dânsul şi să nu ceară nimic de la el, atunci pleca întristat şi cu lacrimi se întorcea la casa sa spunând:

– Acum smeritul Ioan n-a câştigat nimic şi nici n-a adus ceva lui Dumnezeu pentru păcatele sale.

Este cu neputinţă să aşternem aici mulţimea faptelor sale bune sau a cuvintelor pline de înţelepciune izvorâte din vistieria inimii sale.

Atacând persanii Egiptul, sfântul Ioan urcă într-o corabie spre a se refugia înapoi spre patria lui, însă în timpul călătoriei fu cuprins de boală şi ajungând în Cipru, locul naşterii sale, se săvârşi către Domnul, în anul 620.

Sfintele sale moaşte făcătoare de multe minuni fură mai apoi mutate la Constantinopol, apoi la Budapesta, iar mai pe urmă la Presburg.

+ * + * +

Izvorul milei varsă îndurări de milostiviri celor ce au trebuinţă, Ioan următorul lui Hristos, păstorul şi luminătorul cel mare al alexandrinilor. Veniţi să ne săturăm cei săraci cu duhul, urmând blândeţilor lui; căci cu dragoste iubitoare de milostivire, primind ca pe un om străin pe Hristos, prin mijlocirea săracilor s-a învrednicit de fericire, ca Avraam odinioară. Şi cu îndrăznire se roagă să se miluiască sufletele noastre. (dintre Stihirile ce se cântă la Vecernie)

Stând acum, înţelepte Ioane, înaintea Împăratului veacurilor, roagă-te pentru robii tăi, ca să fie izbăviţi de toată vătămarea şi de încercări, şi de primejdii, şi de necazuri, şi de tot felul de boli, şi-i povăţuieşte la viaţa cea neînserată. (dintre Stihirile ce se cântă la Utrenie)

Acatistul Sfântului Ierarh Ioan cel Milostiv (text, clic aici)

+ * + * +

Viaţa Sfântului Ioan cel Milostiv, după cea scrisă de Sfântul Simeon Metafrastul (pomenit la 9 noiembrie, clic aici), poate fi aflată în

sau

http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/noiembrie/11-12-sf_ioan_cel_milostiv.html (clic aici)

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0955/s0955002.jpg)

(Sursă: http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/noiembrie/11-12-sf_ioan_cel_milostiv.html)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0955/s0955006.jpg)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/images/iconografy/fresco/Serbia-Dechani/2376.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0955/s0955009.jpg)

(Sursă: http://lib.pstgu.ru/icons/images/stories/base/orig/00011040.jpg)