Sfântul Mucenic Irinarh din Sevastia, Armenia (28 noiembrie)

Sf Mc Irinarh din Sevastia, Armenia 1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta se trăgea cu neamul din cetatea Sevastia. Tânăr fiind, era în slujba ucigaşilor şi când erau pedepsiţi sfinţii mucenici, slujea şi el la pedepsiri.

Întâmplându-se în zilele împăratului Diocleţian nişte femei creştine să fie cercetate de Maxim, domnul Sevastiei, se lumină sufletul lui Irinarh din dumnezeiescul har al lui Hristos şi, văzând pe femeile acelea îmbărbătându-se pentru Hristos şi ruşinând pe tiranul cu minunile ce le făceau, mărturisi şi el pe faţă cu îndrăzneală pe Hristos. Și vădindu-se astfel că este creştin, fu chinuit în multe feluri din porunca tiranului şi la urmă i se tăie capul, dimpreună și preotului Acachie care-l botezase.

Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol și păstrată în Biblioteca Vaticanului, Roma, Italia

Sf Mc Irinarh din Sevastia, Armenia 2.1(Sursă: http://www.pravenc.ru/)

Published in: on 28 noiembrie, 2014 at 19:30  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Sfântul Mucenic Severian din Sevastia Armeniei (9 septembrie)

2. Sf Mc Severian de la Sevasta (320) 2.3Mozaic din veacul al XI-lea aflat in Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, Turcia

(Sursă: http://drevo-info.ru/)

Acesta era un bărbat slăvit din Sevastia Armeniei în vreme împăratului Liciniu. În vremea muceniciei celor 40 de mucenici din Sevastia, el îi cercetă în temniță întărindu-i și slujindu-le.

Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (clic aici, pomeniți la 9 martie)

Sf 40 de Mucenici din Sevasta Armeniei 1

După moartea mucenicească a slăviților 40 de mucenici, fu și sfântul Severian vădit a fi creștin, din care pricină dregătorul Lisie, ce ținea locul lui Agricola în dregătoria Sevastiei, trimise după dânsul. Însă sfântul Severian, mai înainte de a fi prins de ostași, veni singur dinaintea dregătorului mustrându-l pe acesta.

Acesta porunci ca sfântul Severian să fie spânzurat pe lemn și să i se strujească trupul cu unghii de fier, iar apoi să fie bătut cu vine de bou.

Iar prigonitorul, văzând că osteniseră slujitorii, iar pe mucenic mai luminat la faţă şi mai îmbărbătat îl vedea, porunci să înceteze a-l mai bate. Apoi zise către dânsul:

– Iată, poţi să cunoşti din bătăile ce le-ai suferit, că nicio mângâiere, nicio fericire îţi aduce ţie Hristosul tău.

Iar mucenicul Domnului îi răspunse:

– De n-ar fi ochii tăi sufleteşti întunecaţi cu întunericul nedumnezeirii, ţi-aş arăta ţie cât de multe bunătăţi îmi mijlocesc mie, de la Hristosul meu, pătimirile mele. Iar acum ce să mai fac, aprinzând celui orb lumina sau cântare cântând surdului? De n-ai fi fost orb şi surd, o, judecătorule, ai fi cunoscut darul lui Hristos şi puterea care mă întăreşte pe mine.

Acestea şi mai multe altele grăind sfântul Severian, spre mai mare mânie se porni prigonitorul şi, spânzurând pe mucenic de un lemn, porunci să i se strujească trupul cu unghii de fier. Iară dânsul, într-acea cumplită durere aflându-se, se ruga.

Iară chinuitorii ostenind, se schimbau între ei și îl chinuiau pe sfântul, apoi îl dezlegară de pe lemn și îl duseră în temniță. Pe când îl duceau spre temniță prea dulce ritor se arătă celor din cetate, ca și cum nu simțea durerile grăia cu față luminoasă către mulțimea poporului ce privea către dânsul în mijlocul cetății

– Priviţi-mă, oamenilor, şi în ce fel de bună norocire sunt acum înţelegeţi. Vouă, socotesc, vi se pare că sunt mai ticălos şi mai mişel decât toţi că nu numai de dregătoria mea cea vremelnică şi de bogăţie m-am lipsit, ci şi de singură sănătatea mea. Dar eu sunt cu mult mai fericit decât voi toţi, pentru că rănile mele acestea pentru Hristos Iisus, Domnul meu, îmi sunt mai dulci decât toate dulceţile cele pământeşti. Curgerea aceasta a sângelui şi ruşinea mai cinstită-mi este mie decât porfira cea împărătească. Chinul aceasta mai primit îmi este mie decât toate desfătările voastre pe care voi le iubiţi; iar dregătoria mea cea dintâi şi bogăţia ce era, au nu este deşertăciune, praf şi înşelăciune a lumii acesteia pe care eu ca o tină de la picioarele mele o scutur, suindu-mă la cea mai mare vrednicie mucenicească şi luând bogăţia cea neîmpuţinată?

Fiind aruncat în temniță, ca într-o cămară luminoasă dănţuia, sărutând locul acela pe care sfinţii 40 de mucenici pentru Hristos au şezut, cei cu care vorbea mergând mai înainte adeseori. Acolo petrecu vreme de 5 zile şi iar fu scos la judecată. Apoi fiind cercetat de Lisie și ademenit cu vicleșug, sfântul Severian se arătă neclintit. Nesuferind vorbele sfântului, Lisie porunci să fie bătut cu pietre peste gură, apoi iară fu legat de lemn și strujit iară cu unghii de fier.

În cele din urmă, fu legat de zidul cetății.

2. Sf Mc Severian de la Sevasta (320) 3.1Miniatură din anul 985 săvârșită la Constantinopol și păstrată în Biblioteca Vaticanului, Roma, Italia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Iară acolo i se legă o piatră grea de grumaji și alta de picioare și fiind încins cu funia de zid, porunci să fie spânzurat de el. Și astfel își dădu sufletul său în mâinile Domnului.

Noaptea, credincioșii luară cinstit său trupul și îl duseră pe moșia sa, fiind întâmpinat de tot poporul din partea locului. Numai femeia unei slugi de-a lui priveghea lângă trupul bărbatului său plecat la cele veșnice și zicea către dânsul:

– Iată stăpânul nostru se apropie de casă şi toţi au ieşit în întâmpinarea lui, numai tu nu ieşi şi eu din pricina ta; scoală-te deci şi mergi să întâmpini pe stăpânul tău!

Iar acesta îndată sculându-se merse și căzu la sfintele moaște ale stăpânului său sărutându-le. Văzând aceastea poporul, cu mai multă osârdie lăudară pe Dumnezeu.

Neștiind dânșii unde să îngroape trupul sfântului, iată că se arătă un vultur care luă cununa de flori așezată pe trupul sfântului Severian și zburând încet se așeză pe muntele din apropiere la un loc înalt și foarte frumos unde punând cununa, zbură de la dânșii.

Iară credincioșii îi îngropară în acel loc cinstitul său trup, iar la mormântul său mulți bolnavi primiră tămăduire.

Cel care înviind ieși în întâmpinarea sfântului mai trăi 15 ani, iar apoi cu pace se săvârși.

Slăvita pătimire și mutarea la cele veșnice ale sfântului Severian se petrecură în anul 320.

+ * + * +

2. Sf Mc Severian de la Sevasta (320) 2.4

O, cât a fost de tare împotrivirea ta, fericite! O, cât a fost de fierbinte dragostea ta către Ziditorul! Pentru aceea, ai fost împodobit cu cununa cea nestricăcioasă, ca un bun nevoitor.

Purtând cunună, dănţuieşti acum împreună cu pătimitorii împrejurul împăratului. Ci, adu-ţi aminte şi de cei ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta.

De mâinile celor ce au dorit de tine, fericite, împodobindu-ţi trupul, l-au îngropat ca pe un sfânt; şi acum izvorăşti râuri de tămăduiri spre mărirea lui Dumnezeu. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Întregul canon al Sfântului Mucenic Severian poate fi aflat aici:

http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-mucenic-severian (clic aici)

Published in: on 8 septembrie, 2014 at 22:13  Comments (2)  
Tags: , , , , ,

Sfântul Ierarh Dometian, episcopul Melitinei, Armenia (10 ianuarie)

Sf Ier Dometian, episcopul Melitinei 1.1

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ih3942.jpg)

Acest cuvios părinte a trăit în vremea împăratului Iustin cel Tânăr (565-578).

Părinții lui, Teodor și Evdochia, erau oameni drept-credincioși și înstăriți. Desăvârșindu-se în știința înțelepciunii celei omenești cât și în aceea a Sfintei Scripturi, și însurându-se, după scurtă vreme soția lui muri.

Deci, dedându-se cu totul înțelepciunii celei dumnezeiești, ajunse arhiereu al sfintei Biserici din Melitina, când era de treizeci de ani. Și, împreunând înțelepciunea vieții din lume cu viața sihăstrească, ajunse pricina de mântuire nu numai păstoriților săi, ci și întregului neam al său. Căci împăratul îl trimise de multe ori în solie la perși, atunci când Hosroe, împăratul perșilor, fusese alungat de Varam și ajunsese birnic al grecilor.

Dometian, ajungând prieten al împăratului Mauriciu și al împărătesei lui și dobândind de la ei sume mari de bani, le cheltui în zidiri de sfinte biserici și de aziluri pentru săraci.

Apoi, mergând iarăși la Constantinopol, se mută către Domnul. Pentru că fusese cinstit după cuviință de toată obștea împărătească și bisericească, fu așezat într-un sicriu și apoi, petrecut cu făclii și cu cântări, fu adus în patria sa Melitina.

Sfântul Dometian se arătă făcător de multe minuni în timpul vieții sale, dar mai cu osârdie după fericita sa adormire până astăzi pururea se aseamănă unui izvor îmbelșugat de minuni celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Sf Ier Dometian, episcopul Melitinei 2

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im3943.jpg)

Patria ta a ținut ca pe un odor cinstit trupul tău cel biruitor în multe lupte, ascunzându-l în sânurile ei mărite, mânată fiind de dragostea de maică, neputând răbda să te câștige pe tine cei ce erau străini de ea. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Sf Ier Dometian, episcopul Melitinei 1.2

Răzvrătirile trupului și năvălirile patimilor, Părinte de Dumnezeu insuflate, și războiul care se ridică asupra sufletului meu, potolindu-le, păzește-mă întru stare pașnică.

Izbăvit-ai ca dintr-o cursă popoarele cele primejduite de moarte, cuvioase, și mulțimea patimilor a fost alungată departe, cu rugăciunile tale; că și acelea te-au avut pe tine ocrotitor.

Făcutu-te-ai, Dometian, izvor nesecat de tămăduiri, fântână de apă de băut și pârâu de desfătare și râu de pace, pentru cei ce strigă: toate lucrurile lăudați pe Domnul, și-L preaînălțați întru toți vecii.

Vino să-mi fii mie ajutor în ispitele vieții și în primejdii, și alină furtuna patimilor, care se ridică asupra mea; și îndreptează-mă, ca printr-o suflare de vânt, la limanul cel liniștit, cu rugăciunile tale, părinte. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Sf Ier Dometian, episcopul Melitinei 3.1

(Sursă: http://www.svjatye.ru/maloizvestnyie-svyatyie/dometian,-episkop-melitinskij.html)

Published in: on 9 ianuarie, 2013 at 21:04  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Mucenic Polieuct din Melitina, Armenia (9 ianuarie)

Sf Mc Polieuct din Melitina 4.1

Frescă din Mănăstirea Decani, Serbia, din veacul al XIV-lea

(Sursă: http://www.ruicon.ru/images/iconografy/fresco/Serbia-Dechani/3156.jpg)

Cetatea armeană Melitina a fost scăldată în sângele creștinilor, asemenea întregii Armenii. Întâiul sânge vărsat pentru Hristos în cetatea aceasta a fost al sfântului Polieuct în anul 259, în vremea stăpânirii lui Valerian.

În Melitina se aflau doi prieteni: Nearh și Polieuct. Amândoi erau căpetenii de oaste, Nearh era creștin, iar Polieuct era încă păgân, însă plin de fapte bune.

Când împăratul trimise porunca prigonirii creștinilor, Nearh se pregăti de moarte, însă era întristat că nu izbutise a aduce și pe prietenul său Polieuct la credința cea adevărată. Când Polieuct află pricina întristării prietenului său, îi făgădui acestuia că va îmbrățișa credința creștină.

În ziua următoare, Polieuct îi povesti lui Nearh visul pe care îl avuse și în care i se înfățișă întru lumină Însuși Domnul Care îl dezbrăcă pe Polieuct de hainele sale cele vechi, îl înveșmântă în haine noi și strălucitoare și îl așeză pe șeaua unui cal înaripat.

Cu inima plină de râvnă și iubire pentru Domnul, Polieuct intră în oraș, rupse hotărârea împăratului în care era scrisă chinuirea creștinilor și sfărâmă multe statui ale idolilor. Pentru aceasta fu supus la chinuri și osândit la moarte.

Pe când era dus la locul osândei, aflându-l cu privirea pe Nearh în mulțime, strigă către dânsul cu bucurie:

– Mântuiește-te, iubitul meu prieten, și să-ți aduci minte de așezământul dragostei cel întărit de noi!

Iar apoi își plecă cinstitul său cap dinaintea sabiei ce i se făcu cheie cu care se deschiseră porțile bucuriei nesfârșite gătite de Domnul mărturisitorilor Săi.

Mai târziu, sfântul Nearh se învrednici și el de cununa muceniciei fiind aruncat în foc. Biserica îl pomenește pe acesta la 22 aprilie.

+ * + * + 

Sf Mc Polieuct din Melitina 5.1

(Sursă:http://www.ruicon.ru/, miniatură din veacul al XI-lea)

Cu curgerile sângiuirilor tale celor mucenicești care s-au vărsat, ai înecat pe vrăjmașul, făcătorul de rele; iar biserica lui Hristos adăpând-o, ai luminat-o, de Dumnezeu fericite Polieuct; de aceea cu credință pururea te fericește. (din Slujba Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * + 

Sf Mc Polieuct din Melitina 3.2

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină și măreață a răsărit plină de dumnezeiască lumină, luminând în chip strălucit pe cei ce te laudă cu credință, viteazule ostaș al lui Hristos, preafericite Polieuct, cântând Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Fii mie ajutor, mucenice, izbăvindu-mă de multe feluri de ispite și de întâmplări și dezlegându-mă de legăturile eresului și slobozește-mă din temnița cumplită cu rugăciunile tale pe mine, care te laud cu gând curat, pururea fericite Polieuct. (din Slujba Sfântului ce se citește la Utrenie)

Oștile îngerilor astăzi dănțuiesc, la pomenirea mucenicului Polieuct și neamul omenesc cu credință prăznuiește și cu veselie strigă: bucură-te prealăudate, cel ce ai călcat cursele lui Veliar, cele cu multe împletituri și cununa biruinței ai luat de la Hristos. Bucură-te ostaș al marelui Împărat și Mântuitor al nostru, cel ce ai surpat altarele idolilor. Bucură-te podoaba mucenicilor; roagă-te să izbăvească de toată nevoia pe cei ce cu credință săvârșesc pomenirea ta, cea pururea cinstită. (dintre Stihirile Sfântului ce se cântă la Vecernie)

+ * + * +

Viața sa poate fi aflată în

Vietile Sfintilor ianuarie 1

+ * + * +

 

Sf Mc Polieuct din Melitina 1.1

Frescă din Mănăstirea Gracanica, Serbia, veacul al XIV-lea

(Sursă: http://www.ruicon.ru/images/arts/fresco/n4-e4e5-10.jpg)

Sf Mc Polieuct din Melitina 6.1

Frescă din Mănăstirea Decani, Serbia, din veacul al XIV-lea

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Sf Mc Polieuct din Melitina 7.1

Frescă din Patriarhia din Pec, Serbia, din veacul al XVII-lea

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 8 ianuarie, 2013 at 23:17  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie)

Toţi aceştia erau ostaşi în armata romană şi credeau cu tărie în Dumnezeul cel adevărat.

Pornindu-se prigoană împotriva creştinilor de către Licinius, aceştia fură prinşi şi duşi dinaintea mai marelui lor.

Când aceştia fură ameninţaţi că vor fi lipsiţi de vrednicia de ostaşi, sfântul Candid răspunse:

– Ia de la noi nu doar cinstea de ostaşi, ci şi trupurile noastre, căci nimic nu avem mai drag şi mai de preţ decât numai pe Hristos, Dumnezeul nostru.

Auzind aceasta, comandantul porunci slujitorilor săi să îi bată cu pietre pe sfinţii mărturisitori. Însă, pe când slujitorii aruncau cu pietre, acestea se întorceau şi cădeau asupra slugilor, lovindu-i cu putere, iar una din pietre izbi în faţă pe comandant, zdrobindu-i dinţii.

Chinuitorii furioşi, asemeni fiarelor sălbatice, îi legară laolaltă pe sfinţii mucenici şi îi aruncară în lac, întărind paza ca nu cumva să scape vreunul. Iar afară era ger cumplit, iar lacul îngheţă împrejurul trupurilor mucenicilor. Pentru a le spori chinurile şi pentru a-i îndupleca să iasă din lac şi să se lepede ce mărturisirea lor, puseră aproape de ei o scăldătoare încălzită, iar unul dintre ei, slăbind cu credinţa, ieşi din lac şi intră în scăldătoare.

Şi, iată, din cer se arătă o lumină negrăită care încălzi apa lacului şi pe mult pătimitorii mucenici, iar odată cu lumina se pogorâră 40 de cununi peste capetele lor. Văzând aceasta, un paznic de pe tărm îşi scoase hainele, mărturisi numele Domnului şi intră în lac, spre a se învrednici de cea de-a 40-a cunună a celui ce se lepădase, iar aceasta se aşeză pe fruntea lui cea înflăcărată de a se adăuga şi el în ceata mărturisitorilor.

A doua zi, întreaga cetate de minună, căci sfinţii mucenici erau încă vii. Atunci, ticălosul judecător porunci să li se zdrobească fluierele picioarelor, iar trupurile să le fie aruncate în apă, încât creştinii să nu le poată lua de acolo.

În cea de-a treia zi, mucenicii şi se arătară lui Petru, episcopul locului, cerând-i să adune moaştele lor şi să le scoată din apă. Astfel, episcopul împreună cu slujitorii săi ieşi în întunericul nopţii şi aflară în apă trupurile mucenicilor strălucind cu lumină mare. Mult s-au minunat ei de acea privelişte, căci fiecare os ce fusese smuls din trupurile lor plutea pe luciul apei, luminând ca o candelă.

Episcopul le luă şi le îngropă cu cinste, fiind de atunci izvor nesecat de milistivire tuturor celor ce se apropie d e dânşii cu credinţă.

Aceştia au primit cununa cea cu bun miros a muceniciei în anul 320, iar numele lor erau Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Melion şi Aglaie.

+ * + * +

Acatistul Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (text, clic aici)

+ * + * +

Pe Dumnezeu, prin rugăciunile voastre, voi, patruzeci de mucenici, faceţi-L milostiv nouă, celor ce vă chemăm pe voi, cu curata dragoste a inimilor noastre. (Din Canonul Sfinţilor Mucenici ce se citeşte la Utrenie)

Învrednicindu-vă să dobândiţi lumina cea mai presus de fire, bucuria cea negrăită şi strălucire, scăpaţi acum e necazuri şi de nevoi şi de înşelăciunea vrăjmaşului pe cei cu dragoste vă cinstesc pe voi, ca pe nişte viteji ai lui Hristos, mucenicilor patruzeci. (Din Canonul Sfinţilor Mucenici ce se citeşte la Utrenie)

Stând acum înaintea lui Hristos, cu îndrăzneala cea plină de cuviinţă şi, străluciţi fiind de El cu lumina Dumnezeirii, măriţilor, rugaţi-vă cu dinadinsul să se lumineze cu lumina cea întreit strălucitoare cei ce vă laudă pe voi, mucenicilor patruzeci. (Din Canonul Sfinţilor Mucenici ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

Fericita pătimire a Sfinţilor Mucenici poate fi aflată în

sau

http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/martie/03-09-sf_40_mucenici_din_sevastia.html (clic aici)

+ * + * +

Fresce zgrăvite în anul 1564, de la Mănăstirea Stavronikita din Sfântul Munte Athos, Grecia

Sfântul Mucenic Chirion

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1170/s1170002.jpg)

Sfântul Mucenic Candid

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1116/s1116001.jpg)

Sfântul Mucenic Domnos

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0656/s0656001.jpg)

Sfântul Mucenic Isihie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1079/s1079001.jpg)

Sfântul Mucenic Ieraclie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1045/s1045001.jpg)

Sfântul Mucenic Smaragd

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1920/s1920001.jpg)

Sfântul Mucenic Valent

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0340/s0340001.jpg)

Sfântul Mucenic Vivian

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0340/s0340001.jpg)

Sfântul Mucenic Evnichie

Sfântul Mucenic Claudie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1176/s1176003.jpg)

Sfântul Mucenic Prisc

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1753/s1753001.jpg)

Sfântul Mucenic Teodul

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s2104/s2104001.jpg)

Sfântul Mucenic Eutihie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0722/s0722001.jpg)

Sfântul Mucenic Ioan

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0977/s0977004.jpg)

Sfântul Mucenic Xantie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1232/s1232002.jpg)

Sfântul Mucenic Ilian

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0907/s0907003.jpg)

Sfântul Mucenic Sisinie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1916/s1916001.jpg)

Sfântul Mucenic Aghie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0176/s0176001.jpg)

Sfântul Mucenic Aetie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0069/s0069001.jpg)

Sfântul Mucenic Flavie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s2166/s2166001.jpg)

Sfântul Mucenic Acachie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0076/s0076001.jpg)

Sfântul Mucenic Ecdit

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0757/s0757003.jpg)

Sfântul Mucenic Lisimah

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1284/s1284001.jpg)

Sfântul Mucenic Alexandru

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Sfântul Mucenic Ilie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0908/s0908001.jpg)

Sfântul Mucenic Leontie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1279/s1279001.jpg)

Sfântul Mucenic Gorgonie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0554/s0554003.jpg)

Sfântul Mucenic Teofil

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s2133/s2133001.jpg)

Sfântul Mucenic Dometian

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0653/s0653002.jpg)

Sfântul Mucenic Gaie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0485/s0485001.jpg)

Sfântul Mucenic Atanasie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0305/s0305001.jpg)

Sfântul Mucenic Chiril

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Sfântul Mucenic Sacherdon

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1827/s1827001.jpg)

Sfântul Mucenic Nicolae

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1558/s1558001.jpg)

Sfântul Mucenic Valerie

Sfântul Mucenic Filoctimon

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s2154/s2154001.jpg)

Sfântul Mucenic Severian

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1845/s1845004.jpg)

Sfântul Mucenic Hudion

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Sfântul Mucenic Meliton

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1430/s1430001.jpg)

Sfântul Mucenic Aglaie

Published in: on 9 martie, 2012 at 13:06  Comments (3)  
Tags: , , , , ,

Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei, Armenia (11 februarie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0457/s0457004.jpg)

Sfântul Vlasie s-a născut în Capadocia, fiind încă din copilarie blând şi temător de Dumnezeu. Pentru faptele sale vrednice de cinste, Dumnezeu l-a învrednicit a fi ales episcop al cetăţii Sevastia din Armenia. În acele vremuri tulburi pentru Biserica dreptmăritoare, sfântul episcop strălucea precum o făclie înaintea tuturor prin înţelepciune, blândeţe şi iubire părintească.

În vremea aceea, din pricina prigoanelor, pentru a nu se da chinurilor fără voia lui Dumnezeu, sfântul episcop se ascunse şi dânsul, ca mulţi dintre creştinii acelei cetăţi, într-un munte pustiu unde aflând o peşteră se dărui nevoinţelor pustniceşti, petrecând în postire, rugăciune si cugetări duhovniceşti. Pentru sfinţenia vieţii sale, animalele sălbatice veneau şi se binecuvântau de la dânsul, iar dacă îl aflau în rugăciune, ca nişte fiinţe înţelegătoare aşteptau până ce sfântul episcop punea mâna pe ele, binecuvântându-le.

În acea vreme, ighemonul Argheu îşi trimise vânătorii să meargă în părţile pustii dimprejur si aflând fiare sălbatice să le aducă la dânsul pentru a-i chinui pe creştini.  Deci mergând vânătorii au aflat mulţime de fiare stând dinaintea peşterii sfântului şi jucându-se, iar pe dânsul îl aflară în cămara dinlăuntrul peşterii adâncit în rugăciune. Nespunând nimic, se întoarseră şi îl pârâră ighemonului care îndată porunci să fie prins şi adus dinainte-i. Văzându-i pe ostaşi veniţi pentru a-l duce dinaintea ighemonului, sfântul Vlasie se bucură, căci sosise vremea bineplăcută Domnului ca el să mărturisească dinaintea păgânilor.

Mergând ei pe cale, elinii se întorceau la Dumnezeu pentru blândeţea, învăţătura şi facerile de minuni ale sfântului.

Astfel, pe fiul unei femei care era pe moarte din pricina unui os rămas în gât punându-şi mâinile, sfântul Vlasie spuse:

– Cel ce ajuţi tuturor celor ce Te cheamă cu adevărat, o, Mântuitorule, ascultă rugăciunea mea şi ia osul cel înfipt în gâtul copilului acestuia, cu nevăzută puterea Ta. Şi de acum, chiar între oameni şi dobitoace de s-ar afla ceva de acest fel şi va fi pomenit numele meu, zicând: „Dumnezeule, pentru rugăciunile robului Tău Vlasie, ajută-mi!”, aceluia, Tu, Doamne, grăbeşte spre ajutor şi-i dă tămăduire întru slava şi cinstea sfântului Tău nume!

Acestea grăindu-le, îndată copilul s-a făcut sănătos.

Tot astfel, şi pe o văduvă săracă al cărei purceluş fusese răpit de un lup o milui, căci pentru rugăciunile lui îndată se ivi lupul aducând purceluşul nevătămat.

Fiind adus în faţa ighemonului, fu bătut cu beţe groase multă vreme apoi aruncat în temniţă, unde văduva cea săracă îl cercetă aducând cu sine într-un coş mâncarea în care pusese capul şi picioarele purceluşului său, precum şi roade pământeşti câte putea să aibă în sărăcia ei. Văzând evlavia sărmanei femei, gustă puţin din cele aduse de dânsa şi binecuvântând-o îi porunci:

– O, femeie, în acest chip să săvârşeşti pomenirea mea, în toţi anii, că nu va lipsi în casa ta nimic din cele trebuitoare. Şi altcineva de se va asemăna ţie şi de va săvârşi pomenirea mea, acela se va umple de darurile lui Dumnezeu şi binecuvântat va fi în toate zilele vieţii sale.

Apoi, sfântul fu supus la alte chinuri, fiind spânzurat pe lemn şi strujit tare cu unelte de fier, iar mai apoi aruncat în iezer, însă sfântul  însemnând apa cu semnul crucii merse pe apă ca pe uscat, iar ostaşii care veniră după dânsul îndată se înecară.

Fiind dus pentru a i se tăia capul, se rugă pentru sine şi pentru toată lumea, şi mai ales, pentru cei care vor veni după dânsul  şi vor voi să săvârşească pomenirea lui, ca să nu se apropie de ei nici o boală, iar casele lor să se umple de toate bunătăţile, apoi rugăciunile lor să fie auzite pentru toate nevoile. Atunci porogându-se de sus un nor luminos îl umbri şi se auzi glasul lui Hristos grăind din cer către dânsul:

– Toate cererile tale le voi împlini, iubitul meu nevoitor.

Astfel, i se tăie capul afară de zidurile cetăţii Sevastia, în anul 316, iar o femeie binecuvântată luă cinstitul său trup îngropându-l cu cinste în acel loc de unde nu încetă a izvorî tămăduiri.

Văduva cea sărmană, după cuvântul sfântului episcop, şi după dânsa alţi oameni dreptcredincioşi, au început a săvârşi pomenirea sfântului Vlasie în toţi anii, aducând la biserică lumânări şi tămâie. Apoi făcând ospeţe celor de o credinţă şi dând milostenii săracilor, s-a început de atunci acel sfânt obicei, care se ţine încă şi acum de unii.

+ * + * +

Odrasla cea dumnezeiască, floarea cea neveştejită, viţa cea cu multă roadă a viei lui Hristos, purtătorule de Dumnezeu Vlasie, umple de veselie pe cei ce cu credinţă săvârşesc pomenirea ta, cel ce te rogi neîncetat pentru noi. (Condacul Sfântului)

Te lăudăm, Vlasie, ca pe un purtător de grijă al tuturor fiinţelor celor cuvântătoare şi necuvântătoare, care pătimesc; căci tuturor poţi a le face bine şi pe toate a le tămădui după credinţă, robule al lui Dumnezeu, că îmbogăţindu-te cu harul Duhului, dăruieşti minuni din destul. (din Vecernia Sfîntului)

Cu picăturile sângelui tău, mucenice Vlasie, ca o podoabă s-a ţesut haina Bisericii, înfrumuseţându-se cu alesătura bunei ungeri, cu vopselele durerilor celor îndoite pe care Biserica o îmbracă întocmai ca pe o podoabă de mireasă, lăudând pe mirele Hristos. (din Vecernia Sfântului)

Veniţi toţi să dăm astăzi slavă lui Hristos; că Însuşi Dumnezeul nostru a slăvit pe Vlasie, înţeleptul ierarh şi mucenic, cu semne uimitoare şi cu minuni de multe feluri. Pe care cinstindu-l, săvârşim cinstita lui pomenire, izbăvindu-ne de păcate, cu rugăciunile sale. (din Utrenia Sfântului)

+ * + * +

Paraclisul Sfântului Sfinţitului Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei (text, clic aici)

+ * + * +

Pătimirea Sfântului Vlasie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0457/s0457006.jpg)

+ * + * +

Animalele sălbatice din munte venind să primească binecuvântarea sfântului Vlasie

(Sursă: http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/83/Saint_Blaise_and_animals.jpg)

Sfântul Sfinţitul Mucenic Vlasie şi Sfântul Iearh Spiridon

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0457/s0457003.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0457/s0457001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0457/s0457005.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0457/s0457007.jpg)

(Sursă: http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?pid=5839&fullsize=1)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/homeicon/vlasij.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0457/s0457013.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0457/s0457012.jpg)

Sf. Mare Mc. Gheorghe, Sf. Cuv. Ioan Scărarul (clic aici) şi Sf. Sf. Mc. Vlasie (icoană din veacul al XIII-lea)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Sf. Sf. Mc. Haralambie (clic aici) şi Sf. Sf. Mc. Vlasie

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0457/s0457015.jpg)

Sf. Sf. Mc. Vlasie şi Sf. Mc. Flor şi Lavru (icoană din veacul al XVIII-lea)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 11 februarie, 2011 at 01:29  Comments (2)  
Tags: , , , , , , , ,