Sfinții Mucenici Cucșa și Nicolae de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (27 august)

3. Sf Mc Cucsa de la Lavra Pesterilor din Kiev 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/7/7680.jpg)

Sfântul mucenic Cucșa, unul din părinții Mănăstirii Pecerska, era cunoscut tuturor că pe poporul necredincios l-a botezat și pe mulți i-a luminat la credință.

El săvârși multe minuni: izgoni diavolii, pogorî ploaie din cer, secă iezerul și alte multe și mari minuni îi urmară. Apoi, după multe chinuri, fu tăiat de necredincioși dimpreună cu ucenicul său, Nicolae.

+ * + * +

Sfântul Mucenic Cucșa dimpreună cu Sfântul Mucenic Nicolae, ucenicul său

3. Sf Mc Cucsa de la Lavra Pesterilor din Kiev 4 si ucenicul sau Sf Mc Nicolae(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/im3519.jpg)

3. Sf Mc Cucsa de la Lavra Pesterilor din Kiev 2

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/12/12423.jpg)

Published in: on 27 august, 2013 at 07:21  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Pimen Pustnicul de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina (27 august)

3. Sf Cuv Pimen Postnicul de la Lavra Pesterilor din Kiev 1.1(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/9/9454.jpg)

Fericitul pustnic Pimen se nevoia în Marea Lavră a Peșterilor în vremea sfântului mucenic Cucșa. Acesta luă atât dar de la Dumnezeu pentru postirea și nevoința lui cea mare, încât strălucea nu numai cu tămăduirea bolnavilor, dar și cu mai înainte vederea celor viitoare, căci mulți bolnavi tămăduind și proorocind multe, își știu cu doi ani înainte plecarea sa la Domnul.

Apoi, mai înainte văzând tăierea sfântului Cucșa, care se afla departe, strigă cu glas tare în mijlocul bicericii Pecerska:

– Fratele nostru Cucșa a fost ucis în această zi.

Zicând aceasta, se isprăvi într-o zi cu fericitul Cucșa și cu ucenicul lui.

+ * + * +

3. Sf Cuv Pimen Postnicul de la Lavra Pesterilor din Kiev 2(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/15/15065.jpg)

Published in: on 27 august, 2013 at 07:10  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Teofil Plângătorul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (29 decembrie)

Sf Cuv Teofil Plangatorul de la Pecerska 1.1 (dimpreuna cu impreuna nevoitorul sau Ioan)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s2132/s2132002.jpg)

Sfântul Cuvios Teofil Plângătorul, în centru, cu împreună nevoitorul său Ioan, în dreapta

Erau doi fraţi la marea Lavră a Peşterilor care se nevoiau împreună, fiind de o râvnă şi de un gând în cele ce se cade a le lucra monahul spre mântuire. Aceştia îl rugară pe sfântul Marcu Groparul (a cărui pomenire se săvârşeşte tot astăzi, 29 decembrie) să le gătească un loc de obşte spre îngroparea lor când Domnul va rândui.

Nu după multă vreme, fiind Teofil plecat în oarecare loc cu treburile mănăstirii, Ioan bineplăcând lui Dumnezeu, se îmbolnăvi şi se mută la cele veşnice, fiind îngropat după rânduiala călugărească. După câteva zile, întorcându-se Teofil şi aflând de moartea fratelui său, mult se întristă şi merse să vadă locul de îngropare. Însă văzând că este îngropat în mormântul de obşte, în locul mai de sus, începu a cârti împotriva cuviosului Marcu, spunându-i:

– Pentru ce l-ai pus în locul meu de vreme ce sunt mai bătrân decât el?

Iar cuviosul Marcu, se plecă cu smerenie, zicând:

– Iartă-mă, frate, căci am greşit.

Şi întorcându-se spre cel adormit, zise:

– Frate, scoală-te, să locul acesta fratelui tău celui mai bătrân, iar tu să te culci la locul cel mai de jos.

Iar mortul, la cuvântul cuviosului Marcu, îndată se sculă şi se puse la locul cel mai de jos.

Atunci Teofil, spăimântat, îi spuse cu căinţă:

– Am greşit, părinte, mişcând pe fratele din loc! Mă rog ţie, porunceşte ca iarăşi să se culce acolo.

Iar fericitul îi răspunse:

– Domnul Însuşi a ridicat vrajba dintre noi, pentru cârtirea ta, ca nu totdeauna vrăjmăşuind să ţii răutate asupra mea, a făcut aceasta cu trupul mortului acestuia, căci a arătat şi după moarte dragostea ce are pentru tine, dându-ţi întâietatea, şi s-a sculat din partea cea mai de sus a mormântului, care de obşte s-a gătit vouă, pentru a scula morţii este dumnezeiesc lucru, iar eu sunt un om păcătos. De aceea nu pot singur de la mine fără pricină să zic acestui mort: Scoală-te şi culcă-te iarăşi în locul de mai sus. Să-i porunceşti tu lui, dacă te va asculta. Însă şi aceasta să o ştii, că ţi se cădea să nu ieşi de aici, ca îndată să-ţi fi moştenit întâietatea, şi întru acest ceas, aici să fi pus; dar de vreme ce nu eşti gata de ieşire, mergi şi te îngrijeşte de mântuirea sufletului tău şi după puţine zile aici te vor aduce.

Auzind acestea, se cutremură pentru vestirea apropierii morţii sale şi se întristă pentru semeţia sa, mergând degrabă în chilia sa, unde fu cuprins de plângere nemângâiată. Împărţind toate ale sale, îşi lăsă numai o rasă şi o mantie, şi în toate zilele aştepta ceasul morţii, vărsând multe lacrimi. Zi şi noapte se ruga Domnului ca să-i dea după îndurările Sale vreme de pocăinţă, pururea flămânzind şi plângând, încât de multa plângere orbise.

Trecând mulţi ani, cuviosul Marcu, cunoscându-şi mai înainte ceasul ducerii sale la Domnul, chemă pe Teofil şi îi zise:

– Iartă-mă, frate, că te-am mâhnit pentru mulţi ani. Să nu te mâhneşti, că pentru Dumnezeu ai orbit cu ochii trupeşti, iar cei duhovnieşti vezi înţelepciunea cea adevărată. Eu mai bine am voit a fi pricina orbirii tale, că ţi-am spus despre moarte, vrând să-ţi fie de folos sufletului şi înalta ta cugetare trupească întru smerenie să o aduc.  Să nu doreşti de moarte, că va veni, chiar de nu vei voi. Însă acesta va fi semnul ducerii tale, că mai înainte cu trei zile de sfârşitul tău, vei vedea şi aşa către Domnul te vei duce, şi acolo vei vedea lumina cea nesfârşită şi slava cea negrăită.

Iar Teofil începu a se mâhni îndoit, şi de despăţirea de părintele său Marcu, şi de sfârşitul său. Şi avea obicei cuviosul Teofil ca atunci când se îndeletnicea cu rugăciunile şi îi veneau lacrimile, atunci punea un vas şi plângea deasupra lui, încât îl umpluse de lacrimi în mulţi ani.

Sf Cuv Teofil Plangatorul de la Pecerska 1.2 (dimpreuna cu fratele sau dupa trup Ioan)

Apoi, venindu-i lumina ochilor şi văzând, după făgăduinţa cuviosului Marcu, cunoscu apropierea sfârşitului său. De aceea începu a se ruga lui Dumnezeu mai cu osârdie să îi fie primite lacrimile:

– Stăpâne, iubitorule de oameni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care ştii neputinţa noastră, Împărate preasfinte, Mângâietorule cel bun, sănătatea bolnavilor, mântuirea păcătoşilor, întăritorule al celor slabi, scularea căzuţilor, mă rog Ţie în ceasul acesta, arată spre mine, nevrednicul, mila Ta; primeşte vărsarea amarelor mele lacrimi şi varsă spre mine, păcătosul, noianul milostivirii Tale cel nedeşertat, ca să nu mă ispitesc în vămile văzdului, nici să mă stăpânesc de domnii întunericului, pentru rugăciunile marilor, plăcuţilor Tăi, cuvioşilor părinţilor nosştri, Antonie şi Teodosie ai Pecerskăi, şi ale tuturor părinţilor celor ce din veac bine Ţi-au plăcut Ţie.

Grăind aceasta fericitul Teofil, iată că apăru dinaintea lui îngerul Domnului, zicâdu-i:  Sf Cuv Teofil Plangatorul de la Pecerska 1.3 (dimpreuna cu fratele sau dupa trup Ioan)

– Bine te rogi, Teofile, dar de ce te lauzi cu deşertarea lacrimilor adunate în vas?

Atunci îndată îi arătă un vas mai mare decât acela, plin de frumoasă mireasmă, şi îi zise:

– Iată, din ale tale lacrimi pe care în rugăciunea pentru Dumnezeu le-ai vărsat din inimă şi le-ai şters cu mâna, sau cu băsmăluţa, sau cu haina, sau cele ce au căzut pe pământ din ochii tăi. Pe toate acelea le-am adunat în vasul acesta şi le-am păzit cu porunca Stăpânului şi Făcătorului meu. Şi acum sunt trimis să-ţi spun ţie bucurie, ca să mergi la veselie la Cel ce a zis: Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

Zicându-i acestea şi lăsându-i vasul, se făcu nevăzut.

Iar fericitul Teofil, chemă pe egumen spunându-i de arătarea îngerului şi arătându-i cele două vase pline de lacrimi, dintre care cel adus de înger răspândea o mireasmă mai frumoasă decât aromatele, pe care îl rugă să le toarne pe trupul său după moarte.

Şi a treia zi, se duse către Domnul, iar cinstitul său trup îl puseră în peşteră, alături de cel al iubitului său frate, Ioan, şi aproape de părintele său duhovnicesc, cuviosul Marcu. Când îi unseră trupul din vasul cel îngeresc, întreaga peşteră se umplu de bună mireasmă, iar mai pe urmă turnară şi celălalt vas de lacrimi peste dânsul, ca cel ce a semănat lacrimi pe pământ, să secere bucuria din Înălţimile cele de Sus gătite de Dumnezeu bineplăcuţilor Săi.

+ * + * +

Viaţa Cuviosului Părinte Teofil Plângătorul poate fi aflată în

Patericul Lavrei Pesterilor din Kiev

şi

Vietile Sfintilor decembrie

+ * + * +

Sf Cuv Teofil Plangatorul 2.1

+ * + * +

Marea Lavră a Peşterilor din Kiev, Ucraina

Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina

(Sursă: http://www.tour2kiev.com.ua/)

Chipul Sfântului Cuvios Iona de la Kiev, Ucraina (9 ianuarie)

(cca. 1802-1902)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1010/s1010006.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1010/s1010004.jpg)

(Sursă: http://www.nik-mykachiv.narod.ru/svjatuni/svjati/jitie-icon/pr.Iona-1.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1010/s1010005.jpg)

+ * + * +

Viaţa pe scurt şi mărturii despre Sfântul Cuvios Iona de la Kiev pot fi aflate în

Acatistul Sfântului Cuvios Iona de la Kiev (clic aici)

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1010/s1010001.jpg)

(Sursă: http://www.sv-ignatiy.dn.ua/hram/pic/b55.jpg)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Iona de la Kiev aflate la Biserica Rusă din Bucureşti

(Sursă: https://sfintisiicoane.files.wordpress.com/2011/11/sf-ap-andrei-18-moaste-in-bucuresti.jpg)

+ * + * +

Biserica Rusă din Bucureşti

(Sursă: http://r12.bud01s04.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/529485.jpg?st=lc&ir=1)

Published in: on 10 ianuarie, 2012 at 11:44  Comments (3)  
Tags: , , , , , ,

Cuviosul Marcu Groparul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (29 decembrie)

Acesta din clipa în care intră în mănăstire se dărui fără cruţare de sine ostenelilor, căci cele mai multe ceasuri ale nopţii le petrecea în rugăciune, dând trupul său numai puţină odihnă, tot astfel gusta numai puţină mâncare şi apă, iar ziua, afundat în adâncul peşterii sale, avea ascultarea să sape morminte pentru călugării care treceau la Domnul.

Cuviosul părinte era smerit şi cumpătat, iar orice lucru de prisos ajuns în mâinile sale îl dăruia îndată săracilor. Voind să îşi sporească nevoinţele îşi puse pe sub hainele sale sărăcăcioase bucăţi grele de fier pe care le purtă până la fericita sa adormire.

Pentru viaţa sa aleasă, primi de la Dumnezeu darul de vorbi cu cei adormiţi ca şi cum ar fi fost vii, căci simplitatea şi sfinţenia sa sfărâmau legăturile morţii.

Astfel, săvârşind multe minuni şi încheindu-şi viaţa sa cea bineplăcută Domnului, plecă la cele de Sus, iar trupul său fu aşezat în mormântul pe care el însuţi şi-l săpase şi care deveni îndată izvor nesecat de minuni şi tămăduiri sufleteşti şi trupeşti. Tot acolo fură îngropate şi fiarele grele purtate de dânsul, precum şi crucea mare de bronz pe care o purtase la gât şi care se arătă a fi făcătoare de minuni.

+ * + * +

Din roada evlaviei vrednice de toată lauda pentru Sfântul Marcu Groparul

http://miriamturism.wordpress.com/2011/12/28/sf-marcu-groparul-lavra-pecerska-kiev-29-decembrie/  (clic aici)

+ * + * +

Viaţa şi minuni săvârşite de Sfântul Marcu Groparul pot fi aflate în

+ * + * +

(Sursă: http://miriamturism.files.wordpress.com/2011/12/sf-marcu-groparul-kiev-lavra-pecerska-001.jpg)

(Sursă: http://2.bp.blogspot.com/_oO4si60HBc8/TSxDr5f2kEI/AAAAAAAAG2U/wz1FVRixfH0/s1600/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA+%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.jpg)

(Sursă: http://www.kplavra.kiev.ua/img_site/6/big/pb_33_2.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1380/s1380003.jpg)

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Marcu Groparul

(Sursă: http://wilstar.orthodox.ru/extimages/p_mark_bp.jpg)

Published in: on 28 decembrie, 2011 at 19:48  Comments (7)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Atanasie Zăvorâtul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (2 decembrie)

(Sursă: http://www.kremonastery.org.ua/wp-content/uploads/2010/12/Afanasiy_Zatvornik1.jpg)

Acest cuvios părinte se nevoi în marea Lavră a Peşterilor, având viaţă sfântă şi bineplăcută Domnului. După o vreme, mult bolind, muri. Fraţii îi îngrijiră trupul, însă din negrijă, acesta rămase două zile neîngropat. Atunci noaptea se făcu arătare egumenului, zicându-i:

– Omul lui Dumnezeu, Atanasie, zace de două zile neîngropat şi tu nu bagi de seamă.

Iar a treia zi egumenul veni dimpreună cu fraţii pentru a-l îngropa, însă îl aflară şezând şi plângând.

Înspăimântaţi, îl întrebară:

– Cum ai înviat şi cei ai văzut sau ai auzit?

Iară el nu le răspunse decât atât:

– Să aveţi ascultare către egumen, pocăiţi-vă în tot ceasul şi vă rugaţi Domnului Iisus Hristos şi Preacuratei Lui Maici, şi cuvioşilor părinţi Antonie şi Teodosie, ca să vă săvârşiţi viaţa voastră bine şi să vă învredniciţi a fi îngropaţi aici în peşteră, împreună cu sfinţii părinţi. Pentru că aceste trei lucruri sunt mai mari decât toate faptele cele bune. Şi dacă cineva va ajunge să săvârşească acestea toate după rânduială, fericit va fi, dar să nu se înalţe cu mintea. Iar mai mult să nu mă întrebaţi, ci vă rog, iertaţi-mă.

Acestea ziscând, intră în peşteră şi, astupându-şi uşa după sine, petrecu acolo 12 ani, neieşind nicăieri, încât niciodată nu văzu soarele. Şi plângea neîncetat ziua şi noaptea, gustând puţină pâine şi apă la două zile, iar în toţi anii aceia nu grăi nimănui nimic.

Apoi, când fu să se mute la Domnul, chemă pe toţi fraţii şi le zise aceleaşi cuvinte, pentru ascultare şi pocăinţă. Şi adormi în pace, fiind aşezat cu cinste în peştera în care se nevoise.

Iar după adormire, adeveri sfinţenia sa prin facerea de minuni. Căci unui frate, anume Vavila, fiind bolnav de şale de mulţi ani, i se arătă cuviosul Atanasie îndemnându-l:

– Vino la mine şi te voi vindeca!

Iar acesta fiind dus la moaştele cuviosului părinte şi sărutând trupul lui, îndată se tămădui.

De atunci pricepură toţi că acest cuvios părinte Atanasie este fericit şi  plăcut lui Dumnezeu.

+ * + * +

Viaţa sa poate fi aflată în

sau în ediţia nouă a

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Atanasie Zăvorâtul

(Sursă: http://www.proshkolu.ru/content/media/pic/std/1000000/835000/834840-ef6776c619f88c21.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://www.kplavra.kiev.ua/img_site/6/big/pb_10_3.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0303/s0303001.jpg)

Published in: on 2 decembrie, 2011 at 11:49  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Nectarie Ascultătorul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (29 noiembrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1504/s1504002.jpg)

Acesta s-a nevoit ca monah al marii Lavre a Peşterilor în veacul al XII-lea. Pentru desăvârşita sa ascultare, tăcerea, smerenia şi râvna sa în împlinirea oricărui lucru, fu numit Ascultătorul.

Pomenirea sa se mai săvârşeşte la 28 septembrie (Soborul Sfinţilor Părinţi ai Lavrei Peşterilor) şi în a doua Duminică a Marelui Post.

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Nectarie Ascultătorul

(Sursă: http://www.kplavra.kiev.ua/img_site/6/big/pb_37_1.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1504/s1504001.jpg)

Published in: on 28 noiembrie, 2011 at 21:59  Comments (2)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Nicodim Prescurarul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (31 octombrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1540/s1540003.jpg)

Acesta a fost ajutor al cuviosului Spiridon la cuptorul de prescuri. Era plin de evlavie şi de ascultare şi izbutise a se lepăda de toate cele lumeşti şi a-şi învinge pornirile pătimaşe ale trupului. Cu râvnă şi cu multă purtare de grijă încerca să-l urmeze în virtute pe cuviosul Spiridon atât în lucrarea ascultării cât şi în cele duhovniceşti, în rugăciunea neîncetată şi în viaţa virtuoasă. Aşa a ajuns şi el la mari măsuri ale sfinţeniei.

+ * + * +

Viaţa Sfântului Nicodim Prescurarul poate fi aflată aici:

+ * + * +

Moaştele Sfântului Nicodim Prescurarul

(Sursă: http://hltoyou.com/1260000099_tikon_note.html)

+ * + * +

(Sursă: http://www.kplavra.kiev.ua/cgi-bin/view.cgi?part=img_link&act=full&file_id=561&child=1&im_part=dictionary&lg=ru)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1540/s1540004.jpg)

(Sursă: http://hltoyou.com/1260000099_tikon_note.html)

(Sursă: http://2.bp.blogspot.com/__U82LyjcBng/TM21dCyKM-I/AAAAAAAAE9M/yLnKwNBpLVs/s1600/1031SfSpiridonAristobulNicodim.jpg)

Published in: on 30 octombrie, 2011 at 20:09  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Spiridon Prescurarul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (31 octombrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1945/s1945005.jpg)

Acesta se trăgea dintr-o familie săracă şi simplă. În anul 1139, mânar de dorul slujirii mai înalte a lui Dumnezeu, veni la Marea Lavră a Peşterilor. Deşi se afla în plintătatea vârstei, nu ştia să citească, pricină pentru care se umplea de mânire, căci aceasta îl împiedica a se hrăni cu hrana cea duhovnicească aflată în cărţi. Dorinţa fierbinte de a putea desluşi cuvintele duhovniceşti îl făcu să deprindă în scurtă vreme cititul, fapt care îi aduse o nespusă bucurie. Astfel, în scurtă vreme învăţă pe de rost întreaga Psaltire, pe care o rostea cu evlavie şi cu dăruire sufletească în fiecare zi, în vreme ce lucra cu răbdare şi sârguinţă la ascultările la care era trimis.

Pe vremea aceea era stareţ marele postitor şi nevoitor, fericitul Pimen. Văzând curăţia, bunătatea, şi vrednicia ucenicului său Spiridon, îi încredinţă ascultarea de prescurar. Cuviosul era deci acela care pregătea prescurile necesare Sfintei Liturghii, lucru pentru care era plin de bucurie şi de adâncă emoţie.

Spunând neîncetat psalmi, imnuri şi cântări duhovniceşti şi având necurmat în minte rugăciunea lui Iisus, cuviosul Spiridon îşi îndeplinea plăcuta sa ascultare. Tăia lemne, aprindea cuptorul, măcina făina, frământa aluatul şi aşa mai departe.

Într-o zi, în timp ce-şi îndeplinea lucrarea sa obişnuită, cuviosul aprinse cuptorul pentru a coace prescurile pe care tocmai le pregătise. Deodată, însă, o scânteie sări cu putere dintre flăcări şi ajunse până la tavanul făcut din stuf, care luă îndată foc. În grabă, robul lui Dumnezeu îşi scoase mantia cu care înfundă repede gura cuptorului. Apoi îşi scoase şi cămaşa de lână, îi legă mânecile între ele, alergă la cel mai apropiat izvor şi o umplu de apă! Pe când se întorcea începu să strige:

– Săriţi, fraţilor! Ajutor! Foc! Foc! Alergaţi în grabă!

Alergară fraţii cu găleţile, însă se minunară când văzură că mantia cu care cuviosul închisese gura cuptorului aprins era absolut intactă, fără să se fi ars deloc, iar cămaşa legată era plină de apă, asemenea unui vas ce nu lăsa să curgă pe jos nici un strop de apă. Cu acea apă reuşise cuviosul să stingă deja focul aprins, fără să mai fi fost nevoie de ajutorul fraţilor. Văzând toate aceste lucruri minunate, ei dădură slavă lui Dumnezeu, care prin harul Său umbrise pe fratele lor.

În chip minunat, se păstrează până astăzi mâna fericitului părinte împreunată pentru a face Sfânta Cruce, după cum a avut-o în vremea plecării sale la cele de Sus.

+ * + * +

Viaţa Sfântului Spiridon Prescurarul poate fi aflată aici:

+ * + * +

Moaştele Sfântului Spiridon Prescurarul

(Sursă: http://www.kplavra.kiev.ua/img_site/6/big/pb_56_1.jpg)

Mâna dreaptă a Sfântului Spiridon Prescurarul, a cărei înfăţişare a rămas în chipul săvârşirii Sfintei Cruci

(Sursă: http://drevo-info.ru/images/001/002399.jpg)

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1945/s1945003.jpg)

(Sursă: http://2.bp.blogspot.com/__U82LyjcBng/TM21dCyKM-I/AAAAAAAAE9M/yLnKwNBpLVs/s1600/1031SfSpiridonAristobulNicodim.jpg)

Published in: on 30 octombrie, 2011 at 20:08  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Sfântul Cuvios Nestor Cronicarul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (27 octombrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1511/s1511003.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1511/s1511002.jpg)

Acesta s-a născut la Kiev în anul 1050. Pe când avea 17 ani, mânat de dorul de a sluji lui Dumnezeu, veni la Lavra Peşterilor. Pe vremea aceea, cuviosul Antonie se retrăsese în peştera sa izolată, în vreme ce cuviosul Teodosie (pomenit pe 3 mai)  se îmgrijea de zidirea mănăstirii.

Înainte de a deveni monah, luminatul de Dumnezeu Nestor fu învăţat în sânul obştii cuvioşilor părinţi să se împodobească cu virtuţile monahale. Văzând că truda cuvioşilor părinţi Antonie şi Teodosie, evlaviosul tânăr, cu smerenie şi râvnă, primea toate sfaturile, se hrănea neîncetat cu hrana cea duhovnicească ce curgea îmbelşugat din aceste două luminoase izvoare ale Cuvântului.

După fericita adormire a cuvioşilor Antonie şi Teodosie tânărul Nestor, care prin viaţa şi lucrarea sa de până atunci se arătă împodobit cu multe virtuţi, se învrednici să primească din mâinile stareţului Ştefan tunderea în monahism. Mai târziu fu cinstit să urce şi pe prima treaptă a preoţiei, fiind hirotonit diacon.

În 1080, cuviosul scrise cronica sa despre pătimirea primilor cuvioşi martiri Boris şi Gleb, precum şi despre viaţa cuviosului Teodosie.

Când în anul 1091 obştea de la Lavra hotărî să dezgroape sfintele moaşte ale cuviosului Teodosie, fericitului Nestor îi reveni, cinstea de a le găsi, după o noapte întreagă de săpături obositoare. El fu martor ocular al marilor minuni care se petrecură atunci.

În anul 1113 scrise binecunoscuta sa cronică în care descrise istoria Rusiei de la anul 850 până la 1110.

Cuviosul nu încetă niciodată să scrie, până la adormirea sa în pace, petrecută la anul 1114.

Dumnezeu îl slăvi pe bineplăcutul Său prin faptul că sfintele sale moaşte au rămas nestricăcioase, răspândind bună mireasmă şi mulţime de minuni până în zilele noastre.

+ * + * +

Viaţa Sfântului Nestor poate fi aflată în:

+ * + * +

Moaştele Sfântului Nestor

(Sursă: http://angela.org.ua/photos/image-3088.html)

+ * + * +


(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ib608.jpg)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ib627.jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

(Sursă: http://www.surbor.su/)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1511/s1511001.jpg)

Published in: on 27 octombrie, 2011 at 08:08  Comments (2)  
Tags: , , , , , , ,