Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, episcopul Efesului, și Sfântul Mucenic Andrei preotul, Turcia (20 septembrie)

4. Sf Sf Mart Ipatie episcopul Efesului si Sf Mc Andrei preot, Constantinopol (735) 1.1Frescă săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Aceștia s-au născut în Lidia, fiind prieteni încă din pruncie.

Ajunși la plinătatea vârstei, amândoi se dăruiră cu toată inima slujirii lui Dumnezeu. Sfântul Ipatie ajunse monah și aspru nevoitor, iar sfântul Andrei cleric, binevestind norodului cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mulțimea faptelor celor bune ale lor, sfântul Ipatie fu sfințit episcop în cetatea Efesului, iar sfântul Andrei fu rânduit preot. Amândoi fură prinși în vremea împăratului Leon Isaurul, urâtorul sfintelor icoane, și aruncați în temniță.

Călăii le despuiară de piele capetele și arseră pe ele sfintele icoane cele de mult preț, apoi ungându-le bărbile cu smoală, îi purtară prin mijlocul orașului. În cele din urmă fură junghiați în părțile Zirolofului, fiind dați câinilor spre mâncare.

Sfinții pătimitori ai Domnului se mutară la odihna cea de Sus în anul 730, fiind calzi mijlocitori tuturor celor ce le săvârșesc pomenirea cu credință.

Biserica Ortodoxă Rusă le săvârșește pomenirea la 21 septembrie, iar Biserica noastră îi pomenește în ziua de 20 septembrie.

Sfântul Mucenic Vasile Mărturisitorul, preot în Ancira, Turcia (22 martie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0382/s0382003.jpg)

Acesta a răbdat şi a pătimit mult din mâna arienilor în vremea împăratului Constanţius. Era vestit ca un mare râvnitor al Ortodoxiei şi un adevărat păstor al turmei încredinţate lui, în cetatea Ancirei.

Când urcă pe tron Iulian Apostatul, el începu să-i prigonească pe creştini. Pentru că Vasile osândise fără frică această nouă răutate şi îşi întărea norodul în credinţă, fu aruncat în temniţă. Când împăratul Iulian veni în Ancira, sfântul Vasile fu adus dinaintea lui. Împăratul atunci se sili a-l face să se lepede de credinţa în Hristos, făgăduindu-i cinstiri şi bogăţii, însă sfântul Vasile îi răspunse:

– Eu cred în Hristos al meu, de Care tu te-ai lepădat şi care ţi-a dăruit împărăţia aceasta pământească. Dar în scurtă vreme se va lua de la tine. Oare nu te ruşinezi înaintea Sfântului Jertfelnic sub care ai luat izbăvire atunci când căutau să te omoare pe când aveai 8 ani? Pentru aceasta, în scurtă vreme împărăţia aceasta pământească se va lua de la tine, iar după ce cu amare chinuri se va smulge de la tine sufletul tău, trupul nu-ţi va fi dat îngropării.

Auzind acestea, Iulian, cuprins de mânie, porunci ca în fiecare zi să se jupuiască de pe trupul sfântului câte 7 fâşii de piele. Chinuitorii împliniră porunca vreme de mai multe zile. Iar când sfântul Vasile fu dus din nou înaintea împăratului, acesta îşi smulse o fâşie de piele şi o aruncă în faţa lui, strigându-i:

– Ia şi mănâncă, Iulian, de vreme ce dulci îţi sunt ţie bucatele acestea, iar mie Hristos imi este Viaţa.

Întâmplarea aceasta se vesti în toate cetăţile, iar împăratul plecă ruşinat din Ancira în Antiohia. Chinuitorii îl munciră mai departe pe sfântul Vasile cu fiare înroşite în foc, până ce îşi dădu sufletul în mâinile Domnului de la Care primi cununa cea plină de bună mireasmă a muceniciei la anul 363.

+ * + * +

Viaţa sa poate fi aflată în

sau

http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/martie/03-22-sf_vasile_din_ancira.html (clic aici)

+ * + * +

Ca o lumină şi ca un soare mare arătându-te pe cerul Bisericii lui Hristos, preafericite, cu strălucirile cele pline de lumină ale pătimirilor tale şi cu minunile ca şi cu nişte lumini dumnezeieşti, luminezi sufletele celor ce te laudă pe tine. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Cu frumuseţile pătimirilor te-ai înfrumuseţat cu toată strălucirea de la Dumnezeu, pătimitorule, iar acum stai înaintea lui Hristos celui frumos, fiind încununat cu cununa dreptăţii. Pentru aceasta, credincioşii, bucurându-ne, te cinstim.   (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Cu dumnezeiasca îngropare a sfântului şi dumnezeiescului tău trup, pământul s-a sfinţit, Vasile; duhurile drepţilor au săltat, având în mijlocul lor duhul tău, fericite. Cu care, împreună, adu-ţi aminte de noi, cei ce te pomenim pe tine.   (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)


+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0382/s0382002.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0382/s0382001.jpg)

Published in: on 21 martie, 2012 at 21:31  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , ,

Sfinţii Mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul, Persia (3 noiembrie)

Sfântul Mucenic Achepsima episcopul

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0079/s0079002.jpg)

Acesta a trăit în veacul al IV-lea  în părţile Persiei, din fragedă pruncie până la adânci bătrâneţi săvârşind fapte bune şi păzind viaţa fără prihană. Ajungând la vârsta de 80 de ani, nu slăbea de osteneli, nevoindu-se cu postul, rugăciunea şi purtarea de grijă pentru turma cea cuvântătoare încredinţată lui.

Odată, şezând în casa sa înconjurat de oaspeţi, un copil alergând la bătrânul episcop, mânat de Dumnezeu îl sărută pe creştet pe bătrânul ostenitor al Domnului şi strigă:

– Fericit este acest cinstit cap, căci cu cununa muceniciei pentru Hristos se va încununa!

Curând, împăratul Persiei Sapor începu cumplita sa prigoană împotriva creştinilor, prinzându-l şi pe bătrânul episcop Achepsima. În vreme ce era legat, sfântul episcop fu întrebat de un apropiat ce porunceşte pentru casa lui, dacă va primi moarte mucenicească. Acesta răspunse:

– Aceasta deja nu  mai este casa mea. Eu ma duc la casa cea de sus, de unde întoarcere nu mai este.

Sfântul Mucenic Aitala diaconul

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0072/s0072001.jpg)

Fură prinşi şi sfinţii Iosif preotul, care avea 70 de ani, şi Aitala diaconul, bărbaţi drepţi şi sfinţi. Mai întâi fiind cercetat sfântul Iosif, pentru neclintirea sa, fu întins la pământ şi bătut cu beţe de lemn de trandafir, cu ghimpi ascuţiţi, până când i se sfâşie carnea de pe dânsul, văzându-i-se oasele. Sfântul lui Dumnezeu strigă:

– Mulţumesc Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, că ai binevoit să fiu spălat cu sângele meu pentru păcatele mele.

După îndelunga bătaie, fu legat cu două lanţuri de fier şi aruncat în temniţă, lângă sfântul Achepsima, unde unul se altul se întăreau spre uşurarea durerilor lor.

Fiind cercetat şi sfântul Aitala diaconul şi rămânând statornic în dreapta credinţă, fu legat cu mâinile sub genunchi şi băgându-i-se un lemn mare prin legătura mâinilor, şase ostaşi prinseră a sări peste dânsul, apoi îl bătură cu toiege ghimpoase fără cruţare, până i se zdrobi carnea.

Părimitea Sfântului Mucenic Aitala diaconul

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0079/s0079003.jpg)

Mai apoi petrecând pătimitorii lui Hristos 3 ani în închisoare, pătimind foame, sete, putrezirea rănilor, durere fără măsură, umilirile străjerilor.

După această vreme, înfăţişându-se dinaintea împăratului Savorie şi văzându-le acesta neînduplecarea, porunci mai întâi ca 30 de ostaşi să îl bată pe sfântul episcop Achepsima cu curele crude pe spate şi pe pântece, iar mai apoi îi tăiară sfântul său cap.

Iar sfinţii Iosif preotul şi Aitala diaconul, fiind supuşi la multe chinuri pe care nu le vom mai pune aici pentru a nu îndelunga peste măsură cuvântul, aceştia le răbdară pe toate cu smerenie şi tărie, iar fiind duşi fiecare în alt loc, fură omorâţi cu pietre.

În locul unde primi sfântul Aitala cununa mucenicească, crescu mai apoi un copac de mirt (pentru a vedea înfăţişarea unui astfel de copac, clic aici), care tămăduia neputinţele tuturor celor care alergau la el. Văzând aceasta, păgânii înveninaţi şi plini de răutate îl tăiară din rădăcină. Mai apoi, multă vreme, unii vedeau în locul acela o lumină cerească străluncind şi auzeau cântări îngereşti.

Astfel primiră cei trei robi ai Domnului cununa cea cu bună mireasmă şi nestricăcioasă a muceniciei, umplând de buna mireasmă a tămăduirilor celor de taină pe cei ce îi pomenesc cu credinţă.

Pătimirea Sfinţilor Mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0079/s0079001.jpg)

+ * + * +

Cu multe osteneli aţi câştigat viaţă fără de osteneală, mucenici ai lui Hristos. Pentru aceea, cu rugăciunile voastre, uşuraţi toată osteneala şi supărarea totdeauna, de la cei ce strigă, prealăudaţilor: Dumnezeul părinţilor celor lădat şi preslăvit.

Acum fiind sălăşluiţi aproape de Dumnezeu, şi învrednicindu-vă de lumină negrăită, şi unindu-vă cu cetele îngereşti, şi fiind împreună cu cetele mucenicilor, cu aceştia, purtătorilor de lupte, împreună rugaţi-vă totdeauna pentru noi. (din Canonul Sfinţilor ce se citeşte la Utrenie)

_______

Persia de odinioară se afla pe teritoriul țărilor de azi Iran, Afganistan, Tadjikistan, Pakistan și o parte a Indiei de nord

Published in: on 3 noiembrie, 2011 at 09:43  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , , , ,

Sfinţii Mucenici Montanus preotul şi soţia sa, Maxima, România (26 martie)

(Sursă: http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/58/files/pages/03.26%20Sf.%20Mc.%20Montanus%20Maxima-Icoane0.jpg)

Sfântul Montanus este cel dintâi preot din neamul nostru al cărui nume s-a păstrat până la noi. Despre viaţa sa nu ştim nimic, însă cununa muceniciei cu care Dumnezeu l-a încununat pe dânsul şi pe soţia sa grăieşte singură despre viaţa lor cea bineplăcută Domnului, evlavia, smerenia, iubirea de aproapele şi tăria credinţei în care au petrecut neclintit în vremuri tulburi.

Adus în faţa guvernatorului spre a fi înduplecat să aducă jertfă zeilor, sfântul Montanus răspunse cu tărie:

– Eu am primit învăţătura să îndur mai bine chinurile decât, lepădându-mă de Dumnezeu, să aduc jertfă demonilor.

Guvernatorul, văzându-i neclintirea, porunci să fie adusă la judecată şi soţia sfântului mucenic, Maxima, care arătă aceeaşi tărie a credinţei.

Mâniat peste măsură, acesta porunci ca celor doi sfinţi să  li se lege de gât câte o piatră şi să fie aruncaţi în râul Sava, de unde creştinii mai apoi le luară trupurile în taină cu adâncă evlavie îngropându-le după rânduială. De atunci pururea înalţă rugăciuni către Domnul pentru neamul lor, săvârşind minuni celor ce li se roagă cu credinţă. 

 

Veniţi acum, o, iubitorilor de prăznuire, să lăudăm pe Părintele îndurărilor, care a privit cu dragoste spre Sfânta noastră Biserică. Căci prin roua Duhului Său au răsărit şi aici pomii cei ce rodesc spre viaţa veşnică şi împodobesc grădina raiului, sfinţii pe care i-a ales neamul nostru. Şi cu smerenie să-L rugăm ca, pentru rugăciunile lor să reverse din darurile Sale cele bogate, întărindu-ne în dreapta credinţă, spre rodirea faptelor bune. (cântare din Vecernia prăznuirii Sfinţilor români)

 

Din roadele evlaviei vrednice de laudă pentru sfinţii neamului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/58/sfinti_martie.html

Published in: on 26 martie, 2011 at 01:16  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Serghie Skorţov, preot, Rusia (12 martie)

Icoană cu moaştele Sfântului Serghie

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/334/full_1229026260.jpg)

 

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/334/full_1229026046.jpg)

 

În tinereţe

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/334/full_1262903952.jpg)

 

Împreună cu familia

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/334/full_1262903976.jpg)

Acesta se învrednici de cununa muceniciei în anul 1938, fiind trecut în rândul sfinţilor în vremurile din urmă.

Published in: on 11 martie, 2011 at 22:46  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Mihail Piataev, preot, Rusia (15 februarie)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/236/full_1225836136.jpg)

 

(Sursă: http://213.171.53.29/foto_1/o60-92.jpg)

 

 Sfântul Mihail în satul Malokrasnoiarka împreună cu familia şi enoriaşii, 1927

(Sursă: http://213.171.53.29/foto_1/o60-92a.jpg)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/236/full_1225835873.jpg)

 

În închisoarea din oraşul Kainsk, în 1930, anul muceniciei sale

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/236/full_1225836003.jpg)

Acesta primi cununa muceniciei în anul 1930, fiind proslăvit cu sfinţii în vremurile din urmă.

Published in: on 15 februarie, 2011 at 01:34  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Ioan Kuminov, preot, Rusia (15 februarie)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/237/full_1225836366.jpg)

 

În închisoarea din oraşul Kainsk, 1930, anul muceniciei sale

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/237/full_1225836323.jpg)

Acesta primi cununa muceniciei în anul 1930, fiind proslăvit cu sfinţii în vremurile din urmă. 

Published in: on 15 februarie, 2011 at 01:33  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Nou Mucenic Ioan Kosinski, preot, Rusia (13 februarie)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/228/full_1225656783.jpg)

 

În închisoarea din Moscova

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/228/full_1225656853.jpg)

Acesta a primit cununa muceniciei în anul 1938, fiind canonizat în vremurile din urmă.

Published in: on 12 februarie, 2011 at 12:52  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Nou Mucenic Vasile Nadejdin, preot, Rusia (6 februarie)

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/205/full_1225390320.jpg)

 

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/205/full_1225390239.jpg)

Acesta a fost condamnat în anul 1929 la 3 ani de lagăr de concentrare la mănăstirea Soloveţ, vatră monahală care a dat mulţi sfinţi de-a lungul vremii, mulţi dintre ei pustnici, transformată de regimul ateu în lagăr, însă din rânduiala lui Dumnezeu curând se îmbolnăvi de tifos. În ajunul Crăciunului anului 1929, simţindu-şi aproape plecarea din lumea aceasta, scrise o scrisoare plină de sensibilitate soţiei sale. La începutul anului 1930 plecă la cele veşnice, fiind trecut în  rândul sfinţilor în vremurile din urmă.

+ * + * +

Mănăstirea Soloveţ

(Sursă: http://miriamturism.files.wordpress.com/2008/02/picture-597.jpg)

 

Pentru a afla chipuri de cuvioşi părinţi din vechime care s-au nevoit la mănăstirea Soloveţ sau în preajma acesteia

Published in: on 4 februarie, 2011 at 21:21  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Chipul Sfântului Nou Mucenic Adrian Troiţki, preot, Rusia (3 februarie)

Sfântul Adrian împreună cu soţia şi cu copiii

(Sursă: http://www.fond.ru/userfiles/person/108/full_1222378451.jpg)

Acesta a fost arestat pentru mărturisirea credinţei, primind moartea mucenicească în anul 1938 şi fiind trecut în vremurile din urmă în rândul sfinţilor de Biserica Ortodoxă Rusă.

Published in: on 2 februarie, 2011 at 17:28  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , ,