Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (24 februarie)

Sf Prooroc Ioan Botezatorul 2.1(Sursă: http://img-fotki.yandex.ru/)

Cinstitului și slăvitului Botezător al Domnului i s-a tăiat capul după voia și prin uneltirea Irodiadei, femeia lui Irod. Dansând Salomeea, fiica sa, dinaintea lui Irod, o sfătui să ceară acestuia ca răsplată capul sfântului Prooroc al Domnului, ceea ce copila și făcu.

Intaia si a doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 11.1 Irodiada si Salomeea(Sursă: http://img-fotki.yandex.ru/)

Apoi Irodiada porunci ca trupul să nu fie îngropat laolaltă cu capul, temându-se că preaminunatul prooroc avea să învieze. Drept aceea, ea luă capul și-l îngropă adânc în pământ, într-un loc îndepărtat și plin de necinste. Însă Irodiada avea o slujnică ce-o însoțea, pe nume Ioana, femeia lui Huza, intendentul (administratorul) de la curtea lui Irod.

Buna și cucernica Ioana nu putu suferi să vadă zăcând în locul cel plin de necinste capul dumnezeiescului om și dezgropându-l în taină, îl duse  la Ierusalim și-l îngropă pe Muntetele Măslinilor.

Intaia si a doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 19.1(Sursă: http://img-fotki.yandex.ru/)

Regele Irod, neștiind de aceasta, se înfricoșă auzind că Iisus săvârșea minuni mari și zise:

– Acesta este Ioan Botezătorul [pe care l-am tăiat]; el s-a sculat din morți și de aceasta se fac minuni prin el. (Matei 14, 2)

După o vreme, unul dintre slujitorii de seamă ai lui Irod pe nume Inochentie îşi cumpără un loc în Muntele Eleonului sau al Măslinilor şi își făcu o chilie retrăgându-se într-însa în chip sihăstresc. Zidind lângă chilie o bisericuţă de piatră, găsi capul sfântului Ioan, însă imediat îl îngropă la loc. Mutându-se la cele veșnice, Inochentie luă cu sine această taină.

Întâia aflare a capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

După aproape 300 de ani, în vremea dreptcredinciosului împărat Constantin cel Mare (306-337), sfântul Ioan Botezătorul se arătă la 2 călugări, poruncindu-le să sape locul şi să dezgroape cinstitul său cap.

Intaia aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 3.1(Sursă: http://img-fotki.yandex.ru/)

Intaia aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 2(Sursă: http://img-fotki.yandex.ru/)

Pe când călugării se întorceau cu capul proorocului într-un sac, se întâlniră cu un olar şi îi dădură acestuia să ducă sacul. Pentru această stare de lenevire a celor 2 călugări, sfântul Ioan îndemnă pe olar să fugă cu sac cu tot.

Ajungând în propria casă, olarul a văzu că se învrednicea de multe binefaceri şi ştiind că acest lucru se datorează prezenţei capului sfântului Ioan Botezătorul, începu să îl cinstească împreună cu familia sa.

Mai apoi, simţind că i se apropie sfârşitul, olarul puse capul proorocului într-o raclă şi-l dărui surorii sale, sfătuind-o să-l cinstească şi să nu-l deschidă până când însuşi sfântul îi va porunci.

În acest fel, racla ajunse din mână în mână în grija unui monah pe nume Eustatiu care trăia într-o peşteră din apropierea oraşului Emesa, din Siria.

A doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul

Deşi monahul Eustatiu era arian, la peştera lui se făceau minuni, datorită sfântului cap. Eustatiu fiind izgonit din peşteră şi trimis în exil, în peştera sa au intrară mai apoi nişte monahi credincioşi, care mai târziu au zidiră în apropiere o mănăstire.

În anul 452, arhimandritul Marcel, stareţul acelei mănăstiri, află capul sfântului în chip minunat, văzând foc mare la peştera de lângă oraşul Emesa în timpul cântării psalmilor, aceasta fiind cea de-a doua aflare a capului sfântului Ioan, Înaintemergătorul Domnului.

A doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 1(Sursă: http://img-fotki.yandex.ru/)

+ * + * +

Cea de-a treia aflare a capului sfântului Ioan Botezătorul este pomenită în ziua de 25 mai și se petrecu în anul 850, când fiind aflat în sânurile pământului la Comane, patriarhul Ignatie îl duse în Constantinopol și-l aşeză într-un loc sfinţit.

A treia aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 1(Sursă: http://cs620831.vk.me/)

+ * + * +

Sf Prooroc Ioan Botezatorul 3Prăznuind luminat, cetatea care te iubeşte se veseleşte, ca ceea ce a aflat capul tău, Înaintemergătorule, bogăţie de Taină şi neîmpuţinat izvor de tămăduiri.

Nu a îndurat a fi ascuns izvorul minunilor, visteria darurilor, măritul tău cap Botezătorule, Proorocule şi Înaintemergătorule; ci, arătându-se revarsă izvoare de tămăduiri. (Din Canonul sărbătorii ce se citește la Utrenie)

Proorocule al lui Dumnezeu şi Înaintemergătorule al Harului, aflând capul tău ca un trandafir Preasfinţit din pământ, tămăduiri luăm totdeauna; pentru că iarăşi propovăduieşti, ca mai înainte, pocăinţa în lume. (Condacul săbătorii, glasul al 2-lea)

Ca o comoară pusă într-o visterie se păzea capul Înainte­mergătorului; în vas de lut era ascuns glasul Cuvântului; ca grâul cel vârât în adâncul pământului încolţind a rodit Dumnezeiască viaţă. Aflarea acestuia cu toţii să o cinstim, slăvind pe Hristos, Cel Ce i-a dat lui har, să izvorască tămăduiri. (Sedelna săbătorii, glasul al 8-lea)

+ * + * +

Canonul de rugăciunea celei dintâi și celei de-a doua aflări a capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul:

http://www.doxologia.ro/ceaslov/canoane/canon-de-rugaciune-la-sarbatoarea-celei-dintai-celei-de-doua-aflari-cinstitului-cap (clic aici)

+ * + * +

Cinstitul cap al Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Cinstitul cap al Sf Prooroc Ioan Botezatorul 1(Sursă: http://img1.liveinternet.ru/)

+ * + * +

Intaia si a doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 18.1(Sursă: http://img-fotki.yandex.ru/)

+ * + * +

Atât cât ne-a fost cu putință să deslușim, în icoane nu se face o diferențiere limpede între întâia și cea de-a doua aflare, poate și pentru că încă din vechime, iconarul a simțit nevoia să sublinieze împreuna lor prăznuire. Totuși, tindem să credem că s-a preferat, în general, zugrăvirea celei de-a doua aflări

Intaia si a doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 2.1.1(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/)

Intaia si a doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 2.1(Sursă: http://img-fotki.yandex.ru/)

Intaia si a doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 5.1(Sursă: http://lib.pstgu.ru/)

Intaia si a doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 4.1(Sursă: http://www.pravenc.ru/)

Intaia si a doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 20.1(Sursă: http://www.optina.ru/)

Intaia si a doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 3.1(Sursă: http://tverioannkr.prihod.ru/)

Intaia si a doua aflare a capului Sf Prooroc Ioan Botezatorul 5(Sursă: http://www.cirota.ru/)

Published in: on 24 februarie, 2015 at 11:31  Comments (5)  
Tags: , , , , , ,

Aflarea moaștelor Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (11 februarie)

Sf Prooroc Zaharia, tatal Sf Ioan Botezatorul 3.1(Sursă: http://ikonodel.ru/)

Cele despre minunata aflare a cinstitelor sale moaște fură acoperite de negurile vremilor.

Pomenirea sfântului prooroc Zaharia, tatăl sfântului Ioan Botezătorul, se mai săvârșește și la 5 septembrie, dimpreună cu a soției sale, sfânta Elisabeta.

+ * + * +

Viața sfinților Zaharia și Elisabeta poate fi aflată aici:

https://sfintisiicoane.wordpress.com/2013/09/05/sfantul-prooroc-zaharia-si-dreapta-elisabeta-parintii-sfantului-ioan-botezatorul-5-septembrie/ (clic)

Canonul Sfântului Prooroc Zaharia la pomenirea sa din ziua de 5 septembrie poate fi aflat aici:

http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-prooroc-zaharia (clic aici)

+ * + * +

Sf Prooroc Zaharia, tatal Sf Ioan Botezatorul 1.1(Sursă: http://www.pravmir.ru/)

Frescă săvârșită în veacul al XIV-lea, aflată în Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

Sf Prooroc Zaharia, tatal Sf Ioan Botezatorul 2(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 10 februarie, 2015 at 21:48  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Sfântul Prooroc Ioil (19 octombrie)

1. Sf Prooroc Ioil 8.2

Frescă săvârșită în preajma anului 1350 și aflată în Mănăstirea Decani, Kosovo, Serbia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Acesta este al doilea dintre proorocii mai mici. A fost fiul lui Fanuil din seminția lui Ruben și a trăit cu 8 veacuri înainte de Hristos.

El a proorocit pustiirea Ierusalimului și robia babiloniană în care va cădea poporul lui Israel din pricina păcatelor săvârșite înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Ioil chemă poporul la post și pe preoți la pocăință cu rugăciuni și lacrimi ca Dumnezeu să facă milă cu dânșii:

„Postiți post sfânt […] și strigați către Domnul” (Ioil 1, 14), „Între tindă și altar să plângă preoții, slujitorii Domnului” (Ioil 2, 17).

Sfântul Ioil a mai proorocit și pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor și revărsarea darului Său peste toți creștinii:

„Dar după aceea, vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul” (Ioil 3, 1).

De asemenea, a proorocit ziua Înfricoșatei Judecăți, precum și slava Sfintei Bisericii Lui.

Apoi se sfârși cu pace, fiind îngropat în pământul său.

+ * + * +

Ceata proorocilor se vese­leşte împreună cu noi, când se face ţie laudă, gânditorule de cele cereşti, Sfinte Ioil, de Dumnezeu arătătorule. Cu care împreună roagă-te, să ne mântuim noi, fericite.

Cei ce urmăm învăţăturile tale din toată inima şi din tot cugetul, cu plângere şi cu rugă­ciune căutăm pe Dumnezeu, vrednicule de laudă.

Roagă-te pentru cei ce te laudă pe tine, Preafericite Ioil, să se mântuiască de toată su­părarea şi să dobândească ha­rul Dumnezeieştii Lumini.

Păzeşte cu rugăciunile tale, proorocule al lui Dumnezeu, pe cei ce cu dragoste laudă mărită şi pururea fericită pomenirea ta, ca unul ce ai Dumnezeiască îndrăznire către Dumnezeu. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Întregul Canon al Sfântului Prooroc Ioil poate fi aflat aici:

http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-prooroc-ioil (clic aici)

+ * + * +

Frescă săvârșită în preajma anului 1350 și aflată în Mănăstirea Decani, Kosovo, Serbia

1. Sf Prooroc Ioil 7.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Prooroc Ioil 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Prooroc Ioil 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Prooroc Ioil 5.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Icoană rusească din veacul al XVII-lea

1. Sf Prooroc Ioil 16.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură sinaxar pentru ziua de 19 octombrie din veacul al XIV-lea aflată în Oxford, Anglia

1. Sf Prooroc Ioil 14.1 icoana sinaxar 19 octombrie(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Fresca săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

1. Sf Prooroc Ioil 4(Sursă: http://pravicon.com/)

Frescă din Mănăstirea Decani, Serbia, din veacul al XIV-lea

1. Sf Prooroc Ioil 9(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Miniatură din veacul al XII-lea

1. Sf Prooroc Ioil 13.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Fragment dintr-o icoană săvârșită la sfârșitul veacului al XVI-lea

1. Sf Prooroc Ioil 3(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 19 octombrie, 2014 at 02:16  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Zămislirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul (23 septembrie)

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 5.3 icoana din sec XVIcoană din veacul al XV-lea păstrată în Muzeul de Stat din Novgorod, Rusia

(Sursă: http://lib.pstgu.ru/)

Viața pe scurt a Sfântului Prooroc Zaharia și a Dreptei Elisabeta o puteți afla aici:

https://sfintisiicoane.wordpress.com/2013/09/05/sfantul-prooroc-zaharia-si-dreapta-elisabeta-parintii-sfantului-ioan-botezatorul-5-septembrie/ (clic aici)

+ * + * +

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 5.4 icoana din sec XVSe veseleşte luminat Marele Zaharia, cu Sfânta Elisabeta soţia sa cea întru tot mărită, după vrednicie zămislind pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul, pe care Arhanghelul l-a binevestit bucurându-se. Iar noi oamenii după vrednică datorie îl cinstim, ca pe un tăinuitor al darului. (Condacul Zămislirii Sfântului Prooroc Ioan, glasul I)

Ca un soare cu luna, fiind împreună, Prealuminatul Zaharia cu Preamărita Elisabeta a născut pe Sfeşnicul Luminii cel purtător de lumină, care luminează nouă, celor cumplit ţinuţi în întunericul patimilor.

Proorocule al lui Dumnezeu, bătrânule, dănţuieşte! Că vei naşte fiu pe Ioan Înaintemergătorul, decât care mai mare între oameni nu s-a născut. Saltă, Sfântă Elisabeta! Tot pământul, aducând laudă lui Dumnezeu, Făcătorul tuturor, Bucură-te! (Din Canonul Zămislirii Sfântului Prooroc Ioan ce se citește la Utrenie)

Sfinţitul Zaharia tămâind în Templu, Arhanghelul Gavriil din cer a stat înainte-i, zicând către dânsul: la bătrâneţele tale, vei avea rod binemărit şi nerodirea cea de mai înainte a Elisabetei acum se va dezlega. Şi zămislind ea, va naşte pe Propovăduitorul şi Mergătorul înainte al lui Iisus. Pentru rugăciunile lor, Mântuitorul lumii, mântuieşte sufletele noastre. (Sedelna Zămislirii, glasul IV)

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 5.5 icoana din sec XVDe noi cei ce cu credinţă te lăudăm pe tine, adu-ţi aminte acum Proorocule al Domnului şi Înaintemergătorule şi izbăvindu-ne de patimi sufleteşti, mântuieşte-ne pe noi din nevoi şi la cereasca cărare povăţuieşte-ne cu Dumnezeiască cuviinţă, pururea fericite. (Din Canonul Zămislirii Sfântului Prooroc Ioan ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

Întregul Canon al Zămislirii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul poate fi aflat aici:

http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-la-praznicul-zamislirii-sfantului-prooroc-ioan-botezatorul (clic aici)

+ * + * +

Icoană din veacul al XV-lea păstrată în Muzeul Bizantin din Atena, Grecia

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 9 icoana din sec XV(Sursă: http://lib.pstgu.ru/)

Icoană din veacul al XV-lea păstrată la Universitatea Harvard din Cambridge, Statele Unite ale Americii

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 13.1 icoana din sec XV(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Icoană din veacul al XVI-lea păstrată în Muzeul de Istorie din Sanok, Polonia

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 15.1 icoana din sec XVI(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Icoană de la cumpăna veacurilor XVI-XVII, păstrată în Muzeul de Stat din Novgorod, Rusia

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 7.1 icoana din sec XVI-XVII(Sursă: http://lib.pstgu.ru/)

Icoană din veacul al XVII-lea păstrată în Muzeul de Artă din Perm, Rusia

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 8.1 icoana din sec XVII(Sursă: http://lib.pstgu.ru/)

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 4.1(Sursă: http://happy-school.ru/)

Icoană din veacul al XVII-lea păstrată în Muzeul de Arte din Arhanghelsk, Rusia

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 10.1 icoana din sec XVII(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Icoană din veacul al XVIII-lea păstrată în Muzeul Serghei Kirov din Sankt Petersburg, Rusia

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 6.1 icoana din sec XVIII(Sursă: http://lib.pstgu.ru/)1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 12.1(Sursă: http://nikolskii-hram.kz/)

 Frescă din veacul al XVI-lea păstrată în Mănăstirea Stavronikita, Sfântul Munte Athos, Grecia

1. Zamislirea Sf Ioan Botezatorul 16.1 fresca din sec XVI(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 23 septembrie, 2014 at 12:10  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Sfântul Prooroc Agheu (16 decembrie)

1. Sf Prooroc Agheu 2.1

Miniatură din veacul al XV-lea, Rusia

(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta se născu în Babilon, pe vremea căderii poporului lui Israel în robie. Era din seminția lui Levi și a proorocit cu aproape 470 de ani înainte de Hristos. Numele său se tâlcuiește „praznic” sau „cel ce prăznuiește”.

Pe când era tânăr, sfântul Agheu veni la Ierusalim și îl îndemnă pe Zorobabel și pe preotul Iisus să înnoiască Templul Domnului din Ierusalim, proorocind că acel templu va avea mai mare slavă decât templul lui Solomon: „Mare va fi mărirea casei acesteia, mai mare decât a celei dintâi, zice Domnul Savaot” (Agheu 2, 10), căci în acel templu avea să intre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

El trăi îndeajuns ca să vadă zidirea templului înnoit de Zorobabel.

Sfântul prooroc Agheu era iubit și cinstit de toți ca un prooroc preaslăvit.

Se săvârși la adânci bătrâneți și fu îngropat cu cinste în mormintele preoților, căci el era din neam preoțesc.

+ * + * +

1. Sf Prooroc Agheu 2.3

Cel ce toate le vede și le cunoaște ca un Dumnezeu, luminând privirea sufletului tău celui curat, prealăudate proorocule, povățuitor lumii te-a arătat. Pentru aceasta săvârșind sfântă pomenirea ta, te aducem pe tine ales rugător și mijlocitor către Dumnezeu. (Sedealna Sfântului ce se cântă dimineața, la Utrenie)

Făcându-te locaș dumnezeiesc, mărite, și biserică însuflețită, cu strălucirea vieții și a traiului tău, ai ridicat biserica cea însuflețită, care căzuse de demult, preacinstite, Celui ce împărățește peste lume. Pentru aceasta cu rugăciunile tale roagă-te să se dăruiască tuturor mare milă. (Dintre Stihirile Sfântului ce se cântă la Vecernie)

+ * + * +

Icoană din anul 1497, Rusia

1. Sf Prooroc Agheu 1.1

(Sursă: http://pravicon.com/)

Frescă din veacul al XVII-lea din Biserica Sfinților Apostoli, Kosovo, Serbia

1. Sf Prooroc Agheu 4.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Prooroc Agheu 5

(Sursă: http://pravicon.com/)

Miniatură dintr-un Minei din veacul al XVII-lea, Rusia

1. Sf Prooroc Agheu 14

(Sursă: http://pravicon.com/)

1. Sf Prooroc Agheu 3

(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfinții Prooroci Agheu și Zaharia. Miniatură dintr-o Psaltire din veacul al XI-lea, de la Psalmul 145, 1-8, Constantinopol, Bizanț

1. Sf Prooroc Agheu 7

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Frescă din veacul al XII-lea, Catedrala San Marco, Veneția, Italia

1. Sf Prooroc Agheu 8

1. Sf Prooroc Agheu 9

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 16 decembrie, 2013 at 10:56  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Sfântul Prooroc Samuel (20 august)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 3

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/19/19453.jpg)

Acesta a fost cel de-al 15-lea și ultimul dintre judecătorii lui Israel. El a viețuit în veacul al XI-lea înainte de Hristos.

Se născu din seminția lui Levi, din părinții Elcana și Ana, la locul numit Ramatha (sau Arimatea), unde avea să se nască peste veacuri dreptul Iosif. Ana cea stearpă se rugă lui Dumnezeu cu lacrimi să-i dăruiască un prunc, pe Samuel, iar când pruncul era de 3 ani, îl afierosi lui Dumnezeu.

Viețuind în Șilo, lângă Chivotul Legii, pe când avea 12 ani, Samuel primi descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau să vină asupra casei arhiereului Eli pentru fărădelegile fiilor săi, Ofni și Finees. Proorocirea se împlini degrabă, căci filistenii îi biruiră pe israeliți, îi uciseră pe cei doi fii ai lui Eli și răpiră Chivotul Legii. Când trimisul îi vesti această urgie, Eli căzu mort la pământ, la 98 de ani. Tot astfel se întâmplă și cu nora sa, femeia lui Finees.

Poporului lui Israel stătu în robia filistenilor vreme de 20 de ani. Dumnezeu trimise pe Samuel să propovăduiască norodului pocăința, ca să se izbăvească din robia vrăjmașilor. Poporul se pocăi, lepădă slujirea idolească și primi pe Samuel drept prooroc, preot și judecător al lor.

Atunci Samuel ieși cu oaste împotriva filistenilor și, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi împrăștie și îi birui pe vrăjmași, slobozind din robie poporul lui Israel.

Apoi, Samuel judecă în pace poporul său până la adânci bătrâneți. Văzându-l bătrân, poporul îi ceru să le pună împărat în locul său. Zadarnic se sili proorocul să-i abată de la gândul lor, arătându-le că Dumnezeu este Singurul și Adevăraul lor Împărat, poporul rămase neîndeuplecat.

Măcar că lucrul acesta nu era plăcut înaintea ochilor Săi, Dumnezeu îi porunci lui Samuel să le ungă împărat pe Saul, fiul lui Kiș, din seminția lui Veniamin.  Însă acesta împărăți doar puțină vreme, căci Dumnezeu îl lepădă de la fața Sa pentru nerușinarea și neascultarea sa.

Apoi Dumnezeu porunci lui Samuel ca în locul lui Saul să-l ungă împărat pe David, fiul lui Iesei.

Mai înainte de plecarea sa la cele veșnice, Samuel adună la sine tot poporul lui Israel, luându-și rămas bun de la ei.  Poporul plânse după dânsul și îl îngropă cu cinste în casa lui din Ramata.

+ * + * +

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 3.1

Astăzi pomenirea ta, de Dumnezeu purtătorule, ne-a răsărit nouă ca soarele, cu preaîndestulată strălucire a darurilor, luminând sufletele celor ce te cinstesc pe tine și gonind negura răutăților. Pentru aceasta, toți te mărim pe tine. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

Noi, cei ce săvârșim prăznuirea ta, Samuel, împreună-vorbitorule cu drepții, să dobândim cu rugăciunile tale împărăția cea de sus, cântând: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 4.1(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/9/9788.jpg)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 8

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/20/20968.jpg)1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 5(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 10.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 12.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 9.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 13.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 20 august, 2013 at 05:18  Comments (3)  
Tags: , , , ,

Sfântul Prooroc Maleahi (3 ianuarie)

Sf Prooroc Maleahi 1

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1348/s1348001.jpg)

După rânduiala vremii, sfântul Maleahi, al cărui nume se tâlcuiește „înger”, a fost ultimul prooroc al Vechiului Testament. S-a născut după întoarcerea poporului evreu din robia babilonică din anul 538 înainte de Hristos.

Era neînchipuit de frumos la chip. Se spune că oamenii îl socoteau înger din pricina frumuseții sale celei neobișnuite, a curăției sale sufletești și pentru faptul că grăia adesea față către față cu un înger al Domnului. Când se petrecea aceasta, ceilalți auzeau glasul îngerului, însă fața lui nu o puteau vedea.

Tânărul Maleahi proorocea ce îi grăia îngerul. El striga împotriva lui Israel celui nemulțumitor și împotriva preoților celor nelegiuiți.

Cu 500 de ani înainte, sfântul Maleahi a proorocit venirea sfântului Ioan Botezatorul: „Iată, Eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele” (Maleahi 3, 1).

Însă mai cu seamă el este proorocul zilei Înfricoșatei Judecăți.

A trecut la Domnul încă din tinerețe. După dânsul nu au mai fost prooroci în Israel până la Sfântul Ioan Botezătorul.

+ * + * +

Sf Prooroc Maleahi 1.1

Sosit-a praznicul sclipitor de lumină dumnezeiască și cinstit al proorocului Maleahi, luminând cu străluciri proorocești pe cei ce cu credință s-au adunat și cântă, izvorând tuturor sufletelor tămăduiri și luminând vesel pe cei însuflețiți de Dumnezeu.

Păzește, Mult-milostive Doamne, cu dreapta Ta cea tare și începătoare de viață Biserica Ta, pentru rugăciunile robului Tău, a celui ce ne-a spus nouă mai înainte întruparea Ta, prin care a răsărit mântuire și izbăvire credincioșilor.

Primește, Îndurate, pe lăudatul prooroc Maleahi, care se roagă pentru cei ce Te laudă cu evlavie și strigă: bine ești cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci. (din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

 + * + * +

Viața sa pe scurt poate fi aflată în

Vietile Sfintilor ianuarie 1

+ * + * +

Sf Prooroc Maleahi 12.1

Miniatură din veacul al XV-lea

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Sf Prooroc Maleahi 3.1

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1348/s1348006.jpg)

Sf Prooroc Maleahi 11.1

Frescă din veacul al XVI-lea, Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos

(Sursă: http://www.ruicon.ru/

Sf Prooroc Maleahi 7.1

Frescă din veacul al XVII-lea, Biserica Sfinților Apostoli, Kosovo, Serbia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 2 ianuarie, 2013 at 20:11  Comments (2)  
Tags: , , , ,

Sfântul Prooroc Zaharia (8 februarie)

(Sursa: http://pravicon.com/images/sv/s0823/s0823001.jpg)

Acesta a fost al 11-lea din cei 12 prooroci mai mici. Împreună cu proorocul Agheu l-a înduplecat pe împăratul Zorobabel să rezidească Templul din Ierusalim.

Sfântul Zaharia prooroci slăvita intrare a lui Hristos în Ierusalim călare pe asin, pe mânzul asinei (Zaharia 9, 9).

El prooroci şi vânzarea lui Iuda pentru 30 de arginţi: Şi mi-au cântărit simbria mea, treizeci de arginţi (Zaharia 11, 12), încă şi părăsirea Mântuitorului Hristos de către apostoli în vremea pătimirii Sale: Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile (Zaharia 11, 12; Matei 26, 31; Marcu 14, 27).

Proorocul Zaharia este numit văzătorul secerii, căci a avut o vedenie în care o seceră se pogora din cer, ca să-i taie pe cei nedrepţi, mai vârtos pe răpitori şi pe hulitorii Numelui lui Dumnezeu.

Mutarea sa din lumea aceasta se săvârşi în cea de-a doua parte a domniei lui Darius Istaspe, pe la anul 520 î.Hr.

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0823/s0823004.jpg)

Având pe Dătătorul de lumină ascultând rugăciunile tale, dă-mi mie lumină, dumnezeiescule prooroc Zaharia. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Toată simţirea lăsând-o înţeleptule, ca un purtător de lumină stai înaintea minţii celei dumnezeieşti şi preacurate, făcând rugăciuni pentru lume. Pentru aceasta toţi te mărim pe tine, Zaharia. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Urmând graiurilor buzelor tale, arătătorule de cele dumnezeieşti, chemăm pe Domnul; şi printr-Însul mântuindu-ne, te fericim pe tine, ca pe un prooroc al adevărului şi propovăduitor al cucerniciei, Zaharia. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Fă pe Stăpânul, cu rugăciunile tale, desăvârşit milostiv către cei ce săvârşesc cu credinţă sfântul şi însemnatul tău praznic, de Dumnezeu însuflate, şi te cinstesc pe tine cu dragoste, ca pe un prooroc şi preaadevărat grăitor de cele dumnezeieşti. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0823/s0823006.jpg)

(Sursă: www.ruicon.ru/)

+ * + * +

Din evlavia împodobirii cărţilor duhovniceşti

Veacul al XIV-lea, Serbia

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 7 februarie, 2012 at 21:31  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Sfântul Prooroc Avacum (2 decembrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003001.jpg)

Acesta era din seminţia lui Simeon, din părţile Iudeii, şi pentru viaţa sa cea plină de fapte bune primi de la Dumnezeu darul proorocirii. El prooroci despre robia Ierusalimului, pustiirea Bisericii şi luarea poporului în robie şi plânse mult văzând mai înainte nevoile ce aveau să vină asupra poporului.

Când veni Nabucodonosor, împăratul haldeilor, cu puterea sa asupra Ierusalimului, atunci Avacum fugi în pământul ismaelitenilor fiind pribeag în pământ străin. Iar după robia Ierusalimului, întorcându-se Nabucodonosor în ale sale, se întoarse şi Avacum în ţara sa, arând pământul şi slujind celor ce secerau la vremea secerişului.

Odată, el făcu o fiertură şi înmuie pâine într-un vas, zicând către cei din casă:

– Eu mă duc departe şi, de voi zăbovi, voi să duceţi pâine secerătorilor.

Acestea zicând, ieşi din casă şi i se arătă îngerul Domnului pe cale care îi zise:

– Avacume, du prânzul pe care-l ai lui Daniil în Babilon, în groapa cu lei.

Şi apucându-l îngerul de creştet, îl ridică de părul capului şi îl duse în Babilon desupra gropii, la depărtare de 265 de stadii, şi strigă Avacum zicând:

– Daniile, Daniile, primeşte prânzul pe care ţi l-a trimis ţie Dumnezeu.

Iar Daniil zise:

– Ţi-ai adus aminte, Dumnezeule, şi n-ai lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine.

Şi sculându-se Daniil mâncă. Iar îngerul Domnului iarăşi îl duse pe Avacum la locul lui în pământul iudaic.

Şi prooroci şi despre întoarcerea poporului din Babilon, ca şi despre naşterea Domnului Hristos şi încetarea Legii celei Vechi, răposând cu 2 ani înainte de întoarcerea poporului din robie şi fiind îngropat în satul său.

+ * + * +

Luminează, Dumnezeule, sufletele celor ce Te laudă pe Tine, cu rugăciunile cinstitului şi de Dumnezeu înţelepţitului Avacum, căruia cu dumnezeiască insuflare i-ai luminat cugetul. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

O, frumuseţea cea dumnezeiască şi cinstită a proorocului Avacum! Că acesta, veselindu-se împreună cu puterile îngereşti, se bucură, lăudând pe Dumnezeu în veci. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Toţi proorocii veselindu-se, se bucură de ziua ta cea plină de veselie, de Dumnezeu înţelepţite, împărtăşindu-se din bucuria şi dumnezeiasca ta mărire; cu care împreună rugându-te, scapă din nevoi pe cei ce te laudă pe tine. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/Images/ib381.jpg)

(Sursă: http://biblia.okis.ru/foto/biblia/2508.jpg)

(Sursă: http://bibliotekar.ru/rusIcon/22.files/image001.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003006.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003006.jpg)

(Sursă: http://iconsv.ru/index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=331&id=1182&Itemid=1)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003003.jpg)

Din Mineiul rusesc de la începutul veacului al XVII-lea

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0003/s0003008.jpg)

(Sursă: http://iconsv.ru/index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&catid=331&id=1184&Itemid=1)

(Sursă: http://www.sedmitza.ru/data/2009/12/14/1234934179/02.jpg)

Published in: on 1 decembrie, 2011 at 21:43  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (20 iulie)

Acesta s-a născut în seminţia lui Aaron, în cetatea Tesvi. La naşterea sa, tatăl său, Sovac, a văzut îngerii lui Dumnezeu zburând împrejurul pruncului, înveşmântându-l în foc şi hrănindu-l cu văpaie de foc, preînchipuind firea sa arzătoare pentru cele dumnezeieşti.

Toată tinereţea sa şi-a petrecut-o în cugetări dumnezeieşti şi rugăciune, ieşind adesea în pustie pentru a-şi ridica mintea la Dumnezeu şi a se ruga în tăcere.

Cel mai mult sfântul prooroc a avut de luptat cu Ahav, împăratul lui Israel, şi cu Isabela, soţia sa, pentru că se închinau idolilor şi întorceau poporul de la slujirea Dumnezeului celui adevărat. Isabela îl înduplecase pe bărbatul ei să ridice capişte în cinstea zeului Baal, iar pe mulţi preoţi i-a pus să sluijească acestuia. Savârşind minuni mari, sfântul Ilie făcu vădită înaintea tuturor puterea lui Dumnezeu. El a închis cerurile, încât nu a plouat vreme de 3 ani şi 6 luni, a făcut să se pogoare foc din cer care mistui jertfa adusă lui Dumnezeu, ceea ce preoţii cei păgâni nu au putut face în numele lui Baal.

Cu rugăciunea sa, sfântul Ilie a făcut să se pogoare ploaia, a înmulţit în chip minunat făina şi untdelemnul în casa femeii văduve din Sarepta şi l-a înviat pe fiul ei.

A proocit lui Ahav că sângele lui îl vor linge câinii, iar Isabelei asemenea, că trupul ei va fi mâncat de câini şi toate acestea s-au împlinit întocmai.

Încă şi multe alte minuni a săvârşit sfântul Ilie şi multe proorocii a făcut.

El a grăit cu Dumnezeu în muntele Horeb şi a auzit glasul său în adiere lină ce s-a făcut după cutremur, vânt şi foc.

Înainte de adormirea sa, sfântul Ilie a rânduit pe Elisei ca următor al său la chemarea proorocească, iar acesta a despărţit cu mantia lui Ilie apele Iordanului, iar la sfârşit, a fost răpit la ceruri într-un car de foc tras de cai de foc.

El s-a arătat împreună cu sfântul prooroc Moise pe muntele Tabor, alături de Mântuitorul Iisus Hristos.

La sfârşitul lumii, sfântul Ilie iar se va arăta spre a pune capăt stăpânirii lui Antihrist.

+ * + * +


Tărie sufletului, tărie şi trupului dă-mi, rugându-te Domnului slavei, Cel ce a tămăduit bolile tuturor, Fericite Ilie, şi-mi ajută ca să trec smintelile vieţii fără vătămare. Că pe tine te pun înainte al meu bun folositor.

Pe calea vieţii umblând, multor înşelăciuni mă supun. Bunule, al meu folositorule, îndreptează-mă cu folosinţa ta şi mă întăreşte pe mine cel ce mă clatin la minte şi privesc la desfătările trupului.

Precum de demult, despărţind Iordanul cu cojocul, ai trecut, preafericite, aşa şi vărsările păcatelor mele cele cumplite le usucă, ploi de lacrimi trimiţând sufletului meu totdeauna, proorocule, de Dumnezeu grăitorule, care să-mi dăruiască mie curgerea desfătării.

De smintelile cele de multe chinuri de viaţă şi de tot necazul vrăjmaşilor celor fără de lege. de boala trupească şi de vătămarea sufletească şi de osânda veşnică cea din gheenă, izbăveşte-mă cu rugăciunile tale, mărite proorocule, ca un bun folositor al meu.

Răpit ai fost spre înălţime, îndoit dar al Duhului lăsând lui Elisei cel ce cerea, Mărite Ilie. Cu acela împreună cere neîncetat biruinţă pentru cei binecredincioşi şi iertare de greşeli celui ce se îmbogăţeşte cu tine, folositorul cel neruşinat, către Stăpânul. (din Canonul Sfânului ce se citeşte la Utrenie)

Acatistul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul (text, clic aici)

+ * + * +

Published in: on 19 iulie, 2011 at 14:31  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,