Sfânta Proorociță Ana, mama Sfântului Prooroc Samuel (9 decembrie)

3. Sf Proorocita Ana, mama Sf Prooroc Samuel (sec IX i.Hr.) 12.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Aceasta era din cetatea Armatem, din muntele Efraim. Era căsătorită cu un bărbat din seminţia lui Levi, numit Elcana. Pentru că era stearpă şi nu făcea copii, bărbatul ei își mai luă o femeie, pe Fenana, cu care făcu copii şi se bucură.

Sfânta Ana, ca şi cum nu i-ar fi fost îndeajuns durerea pricinuită de sterpiciunea ei, mai era şi defăimată de bărbat şi de Fenata, de rude şi prieteni. Şi se ruga mult lui Dumnezeu să-i dea copii, însă nu izbuti nimic, deşi împlinea fără trândăvie poruncile Legii. Căci uneori chiar sfinţilor cu anevoie şi cu încetul şi târziu li se împlinesc cererile.

Suindu-se dar sfânta Ana cu bărbatul ei în Silom, în casa Atotputernicului Dumnezeu, ca să aducă Jertfe prin mâna lui Eli preotul, ea, după săvârşirea jertfelor, primi numai o parte din jertfe, pentru că nu avea fiu sau fiică, pe când celelalte femei cu copii primiră câte două părţi. Aceasta o întristă mult, însă nu deznădăjdui, nici nu îi întunecă faţa.

Lăsă însă pe bărbatul ei să plece acasă, iar ea rămase singură în casa Domnului. Se aruncă cu faţa la pământ şi se rugă aşa:

3. Sf Proorocita Ana, mama Sf Prooroc Samuel (sec IX i.Hr.) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Doamne Dumnezeul părinţilor mei, caută spre roaba Ta şi spre smerenia mea. Dă-mi rod pântecelui meu şi Ţi-l voi da Ţie să-Ţi slujească toate zilele vieţii lui.

Dumnezeu văzând că Ana nu se dezlipeşte de casa Lui, că se roagă şi că stăruie în rugăciunea ei, nu îi făgădui numai că îi va da rod pântecelui el, ci îi spuse mai dinainte şi ce nume va purta fiul ce i se va naşte.

După ce luă aceasta încredinţare, sfânta Ana plecă de acolo săltând de bucurie, iar mai apoi născu pe sfântul prooroc Samuel.

Sfântul Prooroc Samuel (clic aici, pomenit la 20 august)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 3(Sursă: http://pravicon.com/)

După ce îl înţărcă, se sui cu el în Silom, căzu înaintea Domnului Dumnezeu şi Îi mulţumi.

Preotul Eli o binecuvântă, zicând:

– Să-ţi dea ţie Dumnezeu un alt rod pântecelui în locul lui Samuel, fiul tău.

Sânta Ana îşi luă pruncul şi se coborî acasă, pentru că acesta era încă mic de tot. Când ajunse mai măricel, îl luă de mână, îl sui în casa Domnului Dumnezeului cel atotputernic, ca să împlinească făgăduinţa ce-o făcuse Domnului şi îl dădu în mâna lui Eli preotul. Şi îi făcu maica sa haine preoţeşti mici, pe măsura lui, iară copilul slujea cu ele Domnului Dumnezeu înaintea lui Eli preotul. Sfânta Ana se uita la el şi se bucura. Şi mai născu Ana 3 feciori şi 3 fete, apoi se sui în casa Domnului, căzu cu faţa la pământ şi-L lăudă pe Domnul.

Sfânta Ana cea stearpă născu 7 prunci, iară Fenata cea cu mulţi fii slăbi. Căci ea sălta de bucurie pentru cei 7 copii ai ei, iară Fenana,  după ce a născu 5 copii, ajunse stearpă şi nu mai născu.

După ce trăi vreme îndelungată, lăudând pe Domnul şi proorocind, mai pe urmă se mută în locaşurile cele veşnice de unde fără oprire mijlocește pentru cei ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

+ * + * +

Despre rugăciunea Sfintei Ana, mama proorocului Samuel:

http://www.pemptousia.ro/2014/12/rugaciunea-prorocitei-ana-mama-prorocului-samuil-1/ (clic aici)

http://www.pemptousia.ro/2014/12/rugaciunea-prorocitei-ana-mama-prorocului-samuil-2/ (clic aici)

+ * + * +

Sf Ana, mama Sf Prooroc Samuel 1.1(Sursă: http://upload.wikimedia.org/)

3. Sf Proorocita Ana, mama Sf Prooroc Samuel (sec IX i.Hr.) 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

3. Sf Proorocita Ana, mama Sf Prooroc Samuel (sec IX i.Hr.) 3.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfânta Proorociță Ana și Sfântul Alexandru Nevski (clic aici, pomenit la 23 noiembrie, 30 august și 30 mai)

3. Sf Proorocita Ana, mama Sf Prooroc Samuel (sec IX i.Hr.) 9.1 si Sf Alexandru Nevski(Sursă: http://pravicon.com/)

Published in: on 9 decembrie, 2014 at 04:57  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

Sfântul Prooroc Samuel (20 august)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 3

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/19/19453.jpg)

Acesta a fost cel de-al 15-lea și ultimul dintre judecătorii lui Israel. El a viețuit în veacul al XI-lea înainte de Hristos.

Se născu din seminția lui Levi, din părinții Elcana și Ana, la locul numit Ramatha (sau Arimatea), unde avea să se nască peste veacuri dreptul Iosif. Ana cea stearpă se rugă lui Dumnezeu cu lacrimi să-i dăruiască un prunc, pe Samuel, iar când pruncul era de 3 ani, îl afierosi lui Dumnezeu.

Viețuind în Șilo, lângă Chivotul Legii, pe când avea 12 ani, Samuel primi descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau să vină asupra casei arhiereului Eli pentru fărădelegile fiilor săi, Ofni și Finees. Proorocirea se împlini degrabă, căci filistenii îi biruiră pe israeliți, îi uciseră pe cei doi fii ai lui Eli și răpiră Chivotul Legii. Când trimisul îi vesti această urgie, Eli căzu mort la pământ, la 98 de ani. Tot astfel se întâmplă și cu nora sa, femeia lui Finees.

Poporului lui Israel stătu în robia filistenilor vreme de 20 de ani. Dumnezeu trimise pe Samuel să propovăduiască norodului pocăința, ca să se izbăvească din robia vrăjmașilor. Poporul se pocăi, lepădă slujirea idolească și primi pe Samuel drept prooroc, preot și judecător al lor.

Atunci Samuel ieși cu oaste împotriva filistenilor și, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi împrăștie și îi birui pe vrăjmași, slobozind din robie poporul lui Israel.

Apoi, Samuel judecă în pace poporul său până la adânci bătrâneți. Văzându-l bătrân, poporul îi ceru să le pună împărat în locul său. Zadarnic se sili proorocul să-i abată de la gândul lor, arătându-le că Dumnezeu este Singurul și Adevăraul lor Împărat, poporul rămase neîndeuplecat.

Măcar că lucrul acesta nu era plăcut înaintea ochilor Săi, Dumnezeu îi porunci lui Samuel să le ungă împărat pe Saul, fiul lui Kiș, din seminția lui Veniamin.  Însă acesta împărăți doar puțină vreme, căci Dumnezeu îl lepădă de la fața Sa pentru nerușinarea și neascultarea sa.

Apoi Dumnezeu porunci lui Samuel ca în locul lui Saul să-l ungă împărat pe David, fiul lui Iesei.

Mai înainte de plecarea sa la cele veșnice, Samuel adună la sine tot poporul lui Israel, luându-și rămas bun de la ei.  Poporul plânse după dânsul și îl îngropă cu cinste în casa lui din Ramata.

+ * + * +

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 3.1

Astăzi pomenirea ta, de Dumnezeu purtătorule, ne-a răsărit nouă ca soarele, cu preaîndestulată strălucire a darurilor, luminând sufletele celor ce te cinstesc pe tine și gonind negura răutăților. Pentru aceasta, toți te mărim pe tine. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

Noi, cei ce săvârșim prăznuirea ta, Samuel, împreună-vorbitorule cu drepții, să dobândim cu rugăciunile tale împărăția cea de sus, cântând: Binecuvântați, toate lucrurile Domnului, pe Domnul. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

+ * + * +

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 4.1(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/9/9788.jpg)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 8

(Sursă: http://pravicon.com/images/icons/20/20968.jpg)1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 5(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 10.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 12.1

(Sursă: http://www.ruicon.ru/)1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 9.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

1. Sf Prooroc Samuel (sec IX I.Hr.) 13.1(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Published in: on 20 august, 2013 at 05:18  Comments (2)  
Tags: , , , ,