Sfântul Cuvios Sava de Storojevo, Zvenigorod, Rusia (3 decembrie)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1815/s1815006.jpg)

Nu ştim când şi unde se născu sfântul Sava, se cunoaşte numai că fu unul dintre primii ucenici ai sfântului cuvios Serghie de Radonej (pomenit la 5 iulie, 7 iulie şi 25 septembrie, al cărui chip poate fi aflat aici, clic).

Iubea înfrânarea şi privegherea, iar în faţa oamenilor trecea drept un nerod şi un neştiutor, deşi înţelepciunea sa stătea mult desupra celor ce se socoteau înţelepţi. Venea la biserică înaintea tuturor şi ieşea ultimul, iar din pricina umilinţei cu care stătea la slujbe adesea lăcrima, spre minunarea părinţilor din lavră.

În anul 1391, plecând la cele veşnice sfântul Serghie, egumenul lavrei, fu înlocuit de sfântul Nicon (pomenit la 17 noiembrie, al căru chip poate fi aflat aici, clic), însă acesta fiind iubitor de linişte, renunţă curând la egumenie şi se închise într-o chilie retrasă. Fraţii, văzându-se fără ocârmuitor, îl rugară stăruitor pe sfântul Sava, iar acesta se lăsă înduplecat, ocârmuind o vreme mănăstirea. Până când cneazul Iurii Dimitrievici Zvenigorodski, care devenise ucenic al sfântului Sava, din dorinţa de a-l avea mai aproape de dânsul îl rugă pe sfântul părinte să vină şi să se sălăşluiască în Zvenigorod. Iubitor de linişte şi împovărat de vrednicia de egumen, primi şi se sălăşlui în pustia de pe dealul Storojevo.

Ajungând pe deal, bucuros de frumuseţea naturii din preajmă, căzu dinaintea icoanei Maicii Domnului pe care o luase cu sine şi se rugă fierbinte cerând binecuvântarea Împărătesei Cerului pentru a se statornici acolo. Apoi, cu ajutorul cneazului ridică o biserică închinată Naşterii Maicii Domnului, făcându-şi o chilie mică la puţină depărtare de aceasta.

Curând, vestea despre dânsul se răspândi în împrejurimi, venind cu timpul mulţi căutători de linişte. Sfântul Sava îi primea cu dragoste pe toţi, fiindu-le pildă se smerenie şi osteneli călugăreşti. De pildă, obişnuia să care dânsul găleţile cu apă de la izvor pentru a-i deprinde pe fraţi cu smerenia şi munca.

Dorind să se dăruiască nevoinţelor în linişte, îşi săpă un bordei, ca o peşteră, într-o râpă, unde astăzi de află o biserică a schitului.

Cneazul Iurii dărui mănăstirea cu multe donaţii şi cu pământuri, iar pe locuitorii satului hotărî a-i rupe de judecătoria de la Zvenigorod, urmând a li se judeca toate pricinile, în afară de ucidere, de către sfântul Sava.

Ajuns la adânci bătrâneţi, petrecea în continuare fără a-şi fi schimbat vreodată pravila, fiind pildă pentru fraţi de smerenie şi dragoste de osteneli. Trupul său chinuit de grele nevoinţe îmbolnăvindu-se, îi chemă la sine pe fraţi şi îi povăţui cu pilde din Sfânta Scriptură, îndemnându-i să aibă grijă de curăţia trupească, să păstreze dragostea frăţească, să se împodobească cu smerenia, să se nevoiască în post şi rugăciune, dându-şi cinstitul său suflet în mâinile Domnului, fiind înmormântat în partea dreapta a Bisericii Naşterii Maicii Domnului.

De atunci de multe ori se arătă nevoitorilor mănăstirii şi al credincioşilor din altă părţi binecuvântând, tămăduind, izbăvind din mâhniri sau mustrând.

Cinstitele sale moaşte fură aflate necuprinse de stricăciune şi pline de bună mireasmă la 19 ianuarie 1652, odihnind de atunci la vedere în aceeaşi biserică.

Pomenirea sa se săvârşeşte la 3 decembrie (ziua fericitei sale adormiri, 1407), 19 ianuarie (aflarea cinstitelor sale moaşte, 1652) şi 10 august (a doua mutare a moaştelor sale, 1998).

+ * + * +

Moaştele Sfântului Cuvios Sava de Storojevo

(Sursă: http://www.stoletie.ru/upload/medialibrary/49c/f3404a51890307687b62b1fbd45c9351.jpg)

(Sursă: http://media.tv-soyuz.ru/video/patriarx/zvenigorog_dekabr_internet.jpg)

+ * + * +

Viaţa şi minuni ale Sfântului Sava de Storojevo pot fi aflate în

şi în ediţia nouă a

+ * + * +

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1815/s1815004.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1815/s1815008.jpg)

(Sursă: http://www.sedmitza.ru/data/660/532/1234/10859.jpg)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/333/Svjatojj_igumen_Savva_Storozhevskijj.html)

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/735/Svjatojj_prp._Savva_Storozhevskijj.html)

+ * + * +

Peştera Sfântului Sava de Storojevo

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

+ * + * +

Izvorul Sfântului Sava de Storojevo

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

(Sursă: http://www.babyblog.ru/user/Leksy/680179)

(Sursă: http://vadtravels.blogspot.com/2011/08/blog-post.html)

+ * + * +

Schitul unde se află peştera Sfântului Sava

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

+ * + * +

Mănăstirea Sfântului Sava de Storojevo, Rusia

(Sursă: http://v8.cache3.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/6048166.jpg?redirect_counter=2)

Biserica Naşterii Maicii Domnului

(Sursă: http://fondant.livejournal.com/57533.html)

(Sursă: http://www.temples.ru/private/f000101/savva-6212b.jpg)

Published in: on 3 decembrie, 2011 at 01:08  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

Sfântul Mucenic Sava Gotul de la Buzău, România (12 aprilie)

(Sursă: http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/71/files/pages/04.12%20Sf.%20Sava%20de%20la%20Buzau-Icoane0.jpg)

Sfântul mucenic Sava, numit şi Gotul sau Romanul, se născu în veacul al IV-lea într-un sat liniştit de pe valea Buzăului, din părinţi creştini cu viaţă aleasă de la care deprinse vieţuirea în evlavie şi smerenie.

Mişcat încă din copilărie de adâncă dragoste de Dumnezeu si de Biserică, sfântul Sava sluji în biserica satului drept cântăreţ, pătrunzând în adâncimea frumuseţii slujbelor liniştite din biserica mică de lemn şi urmând cu smerenie poveţele şi viaţa piduitoare a părintelui său duhovnicesc care slujea aici pe numele său Sansala.

După o vreme însă, Dumnezeu socoti că a venit vremea ca cele crescute în inima tânărului Sava să îşi arate roadele cele bogate, astfel că în anii 370-372 se porni cumplită prigoană împotriva creştinilor, mulţi fiind prinşi, bătuţi, înecaţi sau arşi de vii.

În primăvara anului 372, în a treia zi de Paşti, noaptea, ostaşii îl prinseră pe părintele Sansala şi pe ucenicul său, sfântul Sava, făcându-le răni pe trup, pentru a-i îndupleca să se închine idolilor. Sfântul Sava, înfruntându-i cu bărbăţie, a fost condamnat la moarte prin înecare. Ostaşii, legându-i un lemn greu de gât, l-au aruncat în apele râului Buzău, punând însă pe grumajii săi în loc de lemn, cunună nepieritoare de slavă. Din apele râului, creştinii îi luară trupul său şi al părintelui său şi le îngropară cu toată evlavia.

Curând, în anii 373-374, sfântul ierarh Vasile cel Mare cerându-i rudeniei sale care era pe atunci dregător al Sciţiei Mici, moaşte de sfinţi, acesta din urmă îi trimise moaştele sfântului Sava pe care marele ierarh le primi cu adâncă cinstire numindu-l pe sfântul Sava „atlet al lui Hristos”.

Astfel rândui Dumnezeu încă dintru început ca bineplăcutul Său rob, vlăstar al neamului nostru românesc, să fie cinstit şi să săvârşească mulţime de minuni peste veacuri, până la noi.

+ * + * +

Veniţi toţi credincioşii să lăudăm pe măritul Sava, pe cel împodobit cu dreapta credinţă, cu cucernicia, cu purtarea paşnică şi smerenia, pe cel a strălucit cu blândeţea şi cu învăţătura, pe cel ce a zdrobit îndrăzneala idolatrilor, pe cel simplu la cuvânt şi bogat în cunoştinţă, şi să-i zicem: Roagă-te, prea fericite Mucenice, pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste cinstesc de bucurie, purtătoare şi pururea pomenită prăznuirea ta, mijlocind către Hristos să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Izbăveşte de primejdii pe cei ce te cinstesc, Mucenice preamărite, şi-i împodobeşte pe dânşii cu ajutorul harului, tu, cel ce te-ai împodobit cu virtuţile şi cu lucrarea faptelor, cu smerenia surpând mândria, cu sărăcia, cu postul şi cu privegherea ca un sihastru arătându-te şi cu propovăduirea ca un Apostol, iar prin cântare şi cunoştinţa dogmelor, după vrednicie te-ai numit slujitor al Bisericii lui Hristos. Pe Acela roagă-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă. (dintre Stihirile ce se cântă la Vecernia mare)

Neîntrecutule cântăreţ al Învierii lui Hristos, cel ce dar ai primit de la Dumnezeu, întăreşte-ne pe noi spre slujba Bisericii noastre dreptslăvitoare, cerând pace şi milă pentru sufletele noastre. (dintre Stihirile ce se cântă la Vecernia mică)

Să trâmbiţăm cu trâmbiţă de cântări, să săltăm în cele de praznic şi să dănţuim, bucurându-ne de prăznuirea cea de peste an a purtătorului de chinuri Mucenic; preoţii şi monahii, cu tot poporul, să laude pe robul cel ales al Împăratului tuturor, pe cel ce cu întrarmarea dumnezeiescului Duh a biruit pe Veliar; păstorii şi învăţătorii să laude pe îndreptătorul şi învăţătorul, pe cel ce a întărit poporul în ortodoxie; pe cel curat în dogme; pe cel mult pătimitor; pe cel lăudat de Marele Vasilie, pe coroana cea scumpă a ţării noastre şi pe marele ajutător, lăudându-l toţi, să zicem: Prea lăudate Sava, mărturisitorule al lui Hristos, sârguieşte şi ne scoate pe noi dintru aceste nevoi şi mântuieşte pe poporul tău, cu rugăciunile tale. (dintre Stihirile ce se cântă la Vecernia mare)

+ * + * +

Din roadele evlaviei vrednice de cinste pentru Sfântul Mucenic Sava şi pentru sfinţii neamului nostru românesc:

http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/71/aprilie_sava_de_la_buzau.html

+ * + * +

Acatistul Sfântului Mucenic Sava de Buzău

+ * + * +

(Sursă: http://www.icon-art.ru/icons/info/2280/Svjatojj_muchenik_Savva_Gotfskijj.html)

Published in: on 11 aprilie, 2011 at 23:51  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Sfântul Cuvios Sava cel Nou din Kalimnos, Grecia (7 aprilie)

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 4.1 nou(Sursă: http://www.saint.gr/)

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 3 nou(Sursă: http://2.bp.blogspot.com/)

 Acest cuvios părinte s-a născut în anul 1862 în Herakleitsa, într-o familie săracă, fiind singurul fiu al părinţilor săi, Constantin şi Smaragda. La Botez primi numele Vasile.

Încă de la fragedă vârstă înflăcărându-i-se inima de dorul pentru o viaţă mai înaltă închinată Domnului, părăsi în taină casa părintească pornind spre Sfântul Munte Athos. Astfel, la vârsta de 12 ani intră în obştea Schitului Sfânta Ana. Odată cu ascultările împlinite la schit, deprinse meşteşugul pictării icoanelor şi cântarea psaltică.

După 12 ani, merse în pelerinaj la Locurile Sfinte. Ajungând în anul 1887 la mănăstirea Sfântul Gheoghe Hozevitul, rămase acolo petrecând acolo 17 ani de viaţă pustnicească cu nevoinţe aspre, neştiute de nimeni, numai de Bunul Dumnezeu, socotind deşertul şi stâncile izvoare de roade duhovniceşti bogate. După o vreme primi tunderea în monahism cu numele cuviosului Sava cel Sfinţit.

În anul 1890, intră în obştea stareţului Calinic Alatsata (Asia Mică), iar în 1902 fu făcut diacon. Un an mai târziu primi harul preoţiei de la Arhiepiscopul Nicodim al Diokesariei. Petrecu aproape 10 ani în deşertul de lângă Iordan, cu multă asprime îndeletinicindu-se cu rugăciunea necontenită şi cu pictarea icoanelor. Coliba sa avea două chilii la care se ajungea printr-o frânghie.

Din pricina incursiunilor arabilor şi a stării de sănătate, cuviosul părinte fu silit să părăsească locul nevoinţei sale, întorcându-se în Grecia unde căutând un loc de linişte află insula Patmos, unde trăi într-o colibă din Grava, iar mai apoi în mănăstirea Sfântului Ioan.

Mai apoi, călători în întreaga Grecie, căutând un loc potrivit pentru a se aşeza. Vizită Sfântul Munte Athos, apoi mănăstirea Faneromenis, Salamina şi în cele din urmă insula Hidra, însă în 1919 fu chemat pe insula Eghina de sfântul Nectarie, pentru a fi duhovnic al mănăstirii Sfânta Treime. Zăbovi aici 6 ani (între 1919 şi 1925), învăţând pe maici meşteşugul pictării icoanelor şi cântarea psaltică. Vremea uceniciei sale pe lângă Sfântul Nectarie poate fi socotită cea mai importantă din viaţa sa. Cei doi se ţineau unul pe altul la mare evlavie, socotind fiecare pe celălalt sfânt.

Cuviosul părinte Sava fu singurul preot care săvârşi slujba înmormântării sfântului Nectarie şi pictă cea dintâi icoană cu chipul acestuia. Într-una din zile, cuviosul părinte îi spuse stareţei că timp de patruzeci de zile nu doreşte să vadă pe nimeni. În acest timp, se închise în chilia sa, iar maicile auziră discuţii îndelungate (între cuviosul părinte care se afla în viaţă şi sfântul plecat la Domnul). După patruzeci de zile, ieşi din chilie ţinând în mâini icoana sfântului Nectarie, dăruindu-i-o stareţei pentru a fi pusă în biserică spre cinstire. Stareţa fu uimită, căci sfântul Nectarie nu fusese canonizat, şi se temea ca aceast gest să nu aducă mănăstirii neplăceri. Însă cuviosul Sava care era întotdeauna blând şi smerit, stărui cu fermitate: „Să faci ascultare! Ia icoana şi pune-o în biserică, şi nu te îndoi de voia lui Dumnezeu”.

După adormirea sfântului Nectarie, din ce în ce mai mulţi pelerini veneau la mănăstire pentru faima minunilor săvârşite de acesta. Aceasta tulbură însă liniştea mult iubită de cuviosul Sava care, la îndemnul lui Gherasim Zervos, plecă în 1925 îndreptându-se din nou către insula Kalimnos.

Aici cuviosul părinte îşi petrecu ultimii ani ai vieţii pământeşti, ca duhovnic al mănăstirii Tuturor Sfinţilor. Ca duhovnic îmbina îngăduinţa cu asprimea. Cu unele păcate era îngăduitor, iar cu altele era aspru. Până la sfârşitul vieţii sale, rămase un nevoitor plin de râvnă, stăruind în marea sa înfrânare de la hrană, apă şi somn. Cuviosul părinte era o pildă ce lumina precum o stea strălucitoare pentru toţi cei care îl întâlneau. Mulţi mărturiseau că simţeau o mireasmă cerească în prezenţa sa, iar un creştin mărturisi a-l fi văzut ridicat de la pământ în vremea rugăciunii.

Către sfârşitul vieţii sale, cuviosul părinte Sava primise darul rugăciunii neîncetate. Vreme de trei zile nu primi pe nimeni, dând ca ultime poveţe: iubirea şi ascultare în Hristos. Înainte de a-şi da sufletul, primi pe neaşteptate putere, împreunându-şi sfintele sale mâini şi bătându-le rosti ultimele sale cuvinte: „Domnul! Domnul! Domnul!”. Plecă la Cel căruia îi slujise cu râvnă întreaga viaţă în ajunul praznicului Bunei-Vestiri. O maică văzu sufletul cuviosului ridicându-se la cer într-un nor de lumină.

După 10 ani, când se fu deschis mormântul său după rânduiala Bisericii Ortodoxe din Grecia, o mireasmă nepământească ieşi din acesta umplând locul şi mângâind sufletele celor care se aflau acolo, iar mai apoi răspândindu-se în întreaga insulă. Mulţime de minuni şi vindecări se săvârşiră şi se săvârşesc prin mijlocirea sfântului părinte Sava cel Nou din Kalimnos.

Peste an, pomenirea sa se săvârşeşte la 7 aprilie (ziua adormirii sale) şi la 5 decembrie (ziua sa de nume).

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Cuviosului Sava cel Nou din Kalimnos

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 2 nou sf moaste(Sursă: http://i.ytimg.com/)

+ * + * +

Imagini legate de Sfântul Sava cel Nou (video, greacă) – clic aici

Moaştele Sfântului Sava (video, greacă) – clic aici

+ * + * +

Viața Sfântului Cuviosului Sava cel Nou poate fi aflată în:

Sfl Cu Sava cel Nou din Kalimnos carte

+ * + * +

Chilia Sfântului Cuvios Sava cel Nou

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 5 nou chilia(Sursă: http://agiosabbas.blogspot.ro/)

+ * + * +

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 1 nou(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/)

+ * + * +

(Sursă: http://4.bp.blogspot.com/_)

(Sursă: http://www.eikonografos.com/)

Sf Cu Sava cel Nou din Kalimnos 6 nou(Sursă: https://vatopaidi.files.wordpress.com/)

Sfântul Sava, singurul preot care a slujit slujba de înmormântare a Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

De multe ori, sfântul Sava a fost văzut ridicat de la pământ în momentul Sfintei Jertfe din Sfânta Liturghie

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Sfântul Sava îndruma pe maici în viaţa duhovnicească, în meşteşugul pictării de icoane şi în muzica psaltică

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Sfântul Sava era un mare duhovnic îmbinând blândeţea cu asprimea

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Sfântul Sava săvârşea minunea dăruirii de prunci în familiile lipsite de copii

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Sfântul Sava a salvat pe mulţi aflaţi în vremea furtunii pe mare, numai fiindu-i pomenit numele

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Sfântul Sava vindecă pe monahul Pantelimon Lambadarios (în prezent episcop în Alexandria) de cancer, fiind cunoscut la fiind vindecător al cancerului

(Sursă: http://orthodoxwiki.org/)

Adormirea Sfântului Sava din Kalimnos de la 7 aprilie 1948

(Sursă: http://commons.orthodoxwiki.org/)

Cele lăsate de oameni în semn de mulţumire pentru minunile săvârşite de  Sfântul Sava în viaţa lor

(Sursă: http://farm4.static.flickr.com/)

+ * + * +

Mănăstirea Kalimnos, Grecia

(Sursă: http://www.flickr.com/)

(Sursă: http://www.flickr.com/)

Published in: on 7 aprilie, 2011 at 08:30  Comments (2)  
Tags: , , , , , ,